Gaeilge

Àrd-sgoiltean le teagasg tron Gàidhlig no teagasg na Gàidhlig

Cathair Dhùn Deagh
Cathair Dhùn Èideann
Cathair Ghlaschu
Cathair Obar Dheathain

Eileanan Àrcaibh
Eileanan Shealltainn
Eileanan Siar


Alba Nuadh
Eilean a' Phrionnsa

Crìochan
Dùn Phris is Gall-Ghaidhealaibh
Eaglais Bhreac
Earra-Ghaidheal is Bòid

Fìobha
Gaidhealtachd
Inbhir Chluaidh

Lodainn an Ear
Lodainn an Iar
Meadhan Lodainn

Moireabh
Peairt is Ceann Rois
Sruighlea
Siorrachd Àir a Deas
Siorrachd Àir an Ear
Siorrachd Àir a Tuath

Siorrachd Aonghais
Siorrachd Chlach Mhanainn

Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Ear
Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Iar

Siorrachd Lannraig a Deas
Siorrachd Lannraig a Tuath

Siorrachd Obar Dheathain

Siorrachd Rinn Friù
Siorrachd Rinn Friù an Ear

Comhairle Cathair Dhùn Éideann

Dùn Éideann

Comhairle Cathair Ghlaschu

Glaschu

Comhairle Cathair Obar Dheathain

Obar Dheathain

Comhairle Earra-Ghaidheal is Bhòid

Ìle

Muile

An t-Òban

Tiriodh

Comhairle nan Eilean Siar

Leòdhas

Na Hearadh

Uibhist a Tuath

Beinn na Foghla

Uibhist a Deas

Eilean Bharraigh

Comhairle na Gaidhealtachd

Alanais

Àth Tharacail

Baile Dhubhthaich

Ceann a' Ghiuthsaich

Ceann Loch Biorbhaidh

An Dòrnoch

Farr

An Gearasdan

Geàrrloch

Inbhir Nis

Inbhir Pheofharain

Malaig

Am Ploc

Eilean Sgitheanach

Ulapul

Comhairle Inbhir Chluaidh

Comhairle Pheairt is Cheann Rois

Obar Pheallaidh

Peairt

Comhairle Shruighlea

Comhairle Siorrachd Àir an Ear

Comhairle Siorrach Aonghais

Comhairle Siorrachd Chlach Mhanainn

Allmhagh

Comhairle Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Ear

Drochaid an Easbaig

Comhairle Siorrachd Lannraig a Deas

Cille Bhrìghde an Ear

Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath

Comar nan Allt

Alba Nuadh, Canada

Eilean a' Phrionnsa, Canada

Na trì àireamhan beaga ann an dath uaine, 's iad seo an àireamh de chloinn sa bhliadhna 2001-2002 (fiogaran bho CNAG) a bha a' faighinn, anns an òrdugh seo:


2008-11-01 CPD