Gaelg Gaeilge

Bun-sgoiltean le teagasg tro mheadhan na Gàidhlig

Cathair Dhùn Deagh
Cathair Dhùn Èideann
Cathair Ghlaschu
Cathair Obar Dheathain

Crìochan
Dùn Phris is Gall-Ghaidhealaibh
Eaglais Bhreac
Earra-Ghaidheal is Bòid

Eileanan Àrcaibh
Eileanan Shealltainn
Eileanan Siar
Fìobha
Gaidhealtachd
Inbhir Chluaidh

Lodainn an Ear
Lodainn an Iar
Meadhan Lodainn

Moireabh
Peairt is Ceann Rois
Sruighlea
Siorrachd Àir a Deas
Siorrachd Àir an Ear
Siorrachd Àir a Tuath

Siorrachd Aonghais
Siorrachd Chlach Mhanainn

Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Ear
Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Iar

Siorrachd Lannraig a Deas
Siorrachd Lannraig a Tuath

Siorrachd Obar Dheathain

Siorrachd Rinn Friù
Siorrachd Rinn Friù an Ear

Comhairle Cathair Dhùn Éideann

Dùn Éideann

Comhairle Cathair Ghlaschu

Glaschu

Comhairle Cathair Obar Dheathain

Obar Dheadhain

Comhairle Earra-Ghaidheal is Bhòid

Dùn Omhainn

Ìle

Muile

An t-Òban

Tiriodh

Comhairle nan Eilean Siar

Tha gach sgoil anns na h-Eileanan Siar clàraichte an seo, ach tha an fheadhainn gun sruth Gàidhlig comharraichte le clò Eadailteach

Leòdhas

Na Hearradh

Uibhist a Tuath

Beinn nam Faoghla

Uibhist a Deas

Eilean Bharraigh

Comhairle na Gaidhealtachd

Àth Tharacail

Baile Dhubhthaich

Baile Ùr an t-Slèibh

An Gearasdan

Geàrrloch

Inbhir Nis

Inbhir Pheotharain

Loch Carrann

Mòrar

Am Ploc

Eilean Sgitheanach

Tunga

Ulapul

Comhairle Inbhir Chluaidh

Grianaig

Comhairle Pheairt is Cheann Rois

Peairt

Comhairle Shruighlea

Sruighlea

Comhairle Siorrachd Àir an Ear

Cill Mhearnaig

Comhairle Siorrachd Aonghais

Farfair

Comhairle Siorrachd Chlach Mhanainn

Comhairle Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Ear

Drochaid an Easbaig

Comhairle Siorrachd Lannraig a Deas

Cille Bhrìghde an Ear

Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath

Con-dobharait

Na h-àireamhan beaga ann an dath uaine, 's iad seo an àireamh de chloinn a bha clàraichte sa sgoil sa bhliadhna 2001-2002, a réir CNAG.


2008-11-01 CPD