Rannsaich

Faclan is Abairtean à Ros an Iar

Faclair Beurla gu Dualchainnt Ghàidhlig Gheàrrloch
le Roy Wentworth

Tha na faidhlichean seo ann an cruth MS-Word. Tha am fuaimneachadh a' cleachdadh font IPA "Ipa-samd Uclphon1 SILDoulosL" bho SIL.

Chan e litreachadh bun-tomhasach no litreachadh GOC a tha Roy a' cleachdadh anns an fhaclair seo, ach litreachadh a tha a' sealltainn fuaimneachadh nam faclan mar a chluinnear iad ann an Ros an Iar. Tha an litreachadh air a mhìneachadh anns an ro-ràdh.

Tha Roy gan sìor leasachadh. Fhuaireadh na lethbhreacan seo bhuaidh air 2003-10-09.

 
Rannsaich
2003-10-09 CPD