Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Na Caimbeulaich - Fonn

Chaidh an CD seo a dhèanamh leis na Caimbeulaich à Grìob anns an Eilean Sgitheanach. ’S iad Ceana Chaimbeul, Seumas Caimbeul, Magaidh Dhòmhnallach, Màiri Anna NicUalraig agus Wilma NicUalraig. Tha a h-uile duine aca air cliù a chosnadh dhaib’ fhèin agus ceòl san teaghlach “cho nàdarra ri tarraing anail”. ’S e seo cruinneachadh de dh’òrain agus puirt-a-beul agus thathar an dùil ri leabhar mun deidhinn a thèid fhoillseachadh le Acair san aithghearrachd.

Clàr òran:

01. Ceud Soraidh, Ceud Slàinte
02. Seat nan Gillean: Casag Lachdann Ruairidh Ruaidh – Calum Tàillear – Na Trì Aonghais
03. Cha Tig mòr mo Bhean Dhachaigh
04. Mùgarradh is Grùlainn: Thoir Gille Leat – Tha Fear am Beinn an t-Slochdain Duibh – Cha Tèid Mise Mhùgarradh - 'S ann a’ Dol a Ghrùlainn
05. Cnoc nan Craobh
06. Seat nan Nighean: Tha Bainne Chruidh aig Mòrag Bheag – Mhòrag an Dèan Thu Tighinn? – Cairistion Nigh’n Eòghainn – Ged Thigeadh Fear le Buaile Chruidh
07. Airigh Luachrach Ùige
08. Seat Alasdair: Bean an Droch Nàdair – Dh’Fhalbhainn Sgiobalta – A’Mhisg a Chuir an Nollaig Oirnn – Seònaid NicGumaraid – Chuirinn air a’Phìob E – Fonn air a’Ghille Dhonn
09. Fhir a’Chinn Duibh
10. Sìos Dhan an Abhainn
11. M’ Agh Donn: Ged dh’Fanadh Crodh Chàich a-Muigh
12. Seat na Sprèidhe: Till an Crodh – Mo Ghealachasach – Brochan Tioraidh – Seann Sithonn – Cha Tig an Latha – An Leannan a Bh’Agam an Uiridh
13. Uamh an Òir

£13.99


Cò mheud | Quantity:

Stock: