Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Is e Sabhal Mòr Ostaig an treas fastaiche as motha anns an Eilean Sgitheanach a’ tabhann chothroman-obrach fad-bliadhna.  Le còrr is 100 neach-obrach, tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhuine sam bith a tha airson a bhith an lùib coimhearsnachd-obrach a tha brosnachail, a chuireas luach sa chànan agus a tha a’ tuigsinn cho cudromach ‘s a tha obair sgioba ann a bhith a’ cur ri iomairt na Gàidhlig.  Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe an t-Sabhail agus tha sinn airson ‘s gum bi cothrom aig duine sam bith air an cànan prìseil seo a chleachdadh nan obair làitheil. Leis a sin, tha sinn a’ creidsinn nach bu chòir ciorram, aois, ùine ann an cùram, gnè, nàiseantachd no fèin-aithne bacadh a chur oirbh sin a dhèanamh.

 

Oifigear Trusaidh

Làn-ùine
c.£23k
 

Faodaidh an obair seo a bhith stèidhichte aig Sabhal Mòr Ostaig neo air astar.

Thathas a’ sireadh Oifigear Trusaidh a bhios gu sònraichte a’ trusadh oileanaich ùra don Cholaiste le bhith a’ tadhal air sgoiltean, a’ cur air dòigh làithean fosgailte agus a’ frithealadh fhèilltean dhreuchd.    

Bidh sibh cuideachd a’ togail ìomhaigh na Colaiste le bhith a’ cur air dòigh tachartasan agus pròiseactan margaideachd, a’ dèiligeadh le luchd-tadhail agus a’ sgaoileadh naidheachdan gu cunbhalach.  ’S i a’ Ghàidhlig cànan obrach na Colaiste agus bidh sibh deònach agus comasach obair tro mheadhan na Gàidhlig gu làitheil.    

Tha cothroman trèanaidh ann gus na sgilean cànain agaibh a leasachadh. Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.

Bu choir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk ro 5f air Dihaoine 29.11.19

 

   Tuairisgeul Obrach (PDF)

  Sonrachadh Pearsa (PDF)

  Foirm Iarrtais (Doc)

 Foirm Co-ionnanachd Chothroman (Doc)
 

 

 

Neach-taic Sgioba-glanaidh / Làn-ùine

Làn-ùine
c.£16,380
 

A bheil e a’ còrdadh riut a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn na h-Aoigheachd airson neach-taic sgioba glanaidh agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuat.    

Gheibh thu trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil. Bidh agad ri dhol tro Disclosure Scotland.   

Bu choir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk ro 5f air Dihaoine 22.11.19

 

   Tuairisgeul Obrach (PDF)

  Foirm Iarrtais (Doc)

 Foirm Co-ionnanachd Chothroman (Doc)
 

 

 

Neach-càraidh

Làn-ùine
c.£17k
 

Tha sinn a’ sireadh Neach-càraidh làn-ùine a bhios a' cur ris an sgioba air làrach na Colaiste ann an Slèite.  Tha 7 togalaichean fa-leth agus 85 seòmraichean-cadail air làrach na Colaiste. Bidh dleastanasan sònraichte aig an Neach-càraidh mar phàirt den sgioba ann a bhith a' cumail nan togalaichean agus àrainneachd àlainn na colaiste ann an deagh staid. Thathar an dùil gum bi deagh chomas labhairt sa Ghàidhlig aig an Neach-càraidh còmhla ri sàr sgilean eadar-phearsa gus càirdeas is deagh sheirbheis taic a chumail ri oileanaich, luchd-obrach is luchd-tadhail.

Bu choir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk ro 5f air Dihaoine 22.11.19

 

   Tuairisgeul Obrach (PDF)

  Foirm Iarrtais (Doc)

 Foirm Co-ionnanachd Chothroman (Doc)
 


 

 

 


 

 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!