Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Is e Sabhal Mòr Ostaig an treas fastaiche as motha anns an Eilean Sgitheanach a’ tabhann chothroman-obrach fad-bliadhna.  Le còrr is 100 neach-obrach, tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhuine sam bith a tha airson a bhith an lùib coimhearsnachd-obrach a tha brosnachail, a chuireas luach sa chànan agus a tha a’ tuigsinn cho cudromach ‘s a tha obair sgioba ann a bhith a’ cur ri iomairt na Gàidhlig.  Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe an t-Sabhail agus tha sinn airson ‘s gum bi cothrom aig duine sam bith air an cànan prìseil seo a chleachdadh nan obair làitheil. Leis a sin, tha sinn a’ creidsinn nach bu chòir ciorram, aois, ùine ann an cùram, gnè, nàiseantachd no fèin-aithne bacadh a chur oirbh sin a dhèanamh.

 

Iar-chòcaire

0.8 FTE Uairean Bliadhnail
Cùmhnant buan, peinsean, 35 làithean-saora pro rata

Ciamar a chòrdadh cothrom obrach còcaireachd riut ann an Colaiste anns an Eilean Sgitheanach?

Tha an Roinn Aoigheachd againn ag obair tron bhliadhna gu lèir is a’ toirt aoigheachd seachad do dh’oileanaich eadar an t-Sultain agus an Cèitean agus do Thachartasan, Co-labhairtean is Cùrsaichean Goirid aig àm na Càisge agus as t-samhradh.

Tha sinn ag iarraidh còcaire le eòlas-obrach fhastadh a bhiodh an sàs ann an stiùireadh cidsin trang is a’ toirt seachad caochladh dhleastanasan cidsin. Thathar a’ brosnachadh dhaoine le Gàidhlig no ùidh ann an Gàidhlig gu iarrtas a chur thugainn.

Tha an tuilleadh fiosrachaidh agus foirm-iarrtais rim faighinn gu h-ìosal.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk ro 5f Dihaoine 24 Sultain 2021.

 

Tuairsgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 Foirm co-ionannachd

 

 

Rùnaire a’ Phrionnsapail

c.£30,0000 (làn-ùine)

Tha sinn a’ sireadh neach a tha air leth eagraichte, èasgaidh agus math air conaltradh airson dreuchd a tha stèidhichte aig cridhe na Colaiste.  San dreuchd seo, bidh sibh ag obair gu dlùth leis a’ Phrionnsapal agus sgioba stiùiridh na Colaiste.  Bidh sibh cleachdte ri suidheachaidhean obrach a tha trang agus measgaichte, agus bidh sgilean sònraichte agaibh a thaobh rianachd, stiùireadh ùine agus seirbhiseachadh chomataidhean.

’S e obair làn-ùine a tha seo, agus feumaidh sibh a bhith stèidhichte air làrach na Colaiste, ann an Slèite, san Eilean Sgitheanach.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk ro 5f Dihaoine 01.10.2021

 

Tuairsgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 Foirm co-ionannachd

 

 

Rùnaire a’ Bhùird

c.£30,000 (pro rata)       

’S e dreuchd àrd-ìre a tha seo, do neach le eòlas air riaghladh corporra, foghlam àrd-ìre agus adhartach agus le sgilean eagrachaidh air leth.  Bidh sibh ag obair don Phrionnsapal agus do Chathraiche Bhòrd Stiùiridh na Colaiste. 

Bidh taic chlèireachd ri faighinn airson choinneamhan ach bidh uallach oirbhse mar Rùnaire a’ Bhùird cùisean riaghlaidh, pàipearan agus   co-dhùnaidhean a tharraing ri chèile agus cinn-ama a choileanadh.  Bidh agaibh cuideachd ri trusadh, trèanadh agus taic a chumail ri Buill a’ Bhùird. 

’S e obair phàirt-ùine a tha seo agus chan fheum sibh a bhith stèidhichte aig a’ Cholaiste ged a bhiodh amannan ann far am biodh agaibh ri bhith an làthair.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk ro 5f Dihaoine 01.10.2021 

 

Tuairsgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 Foirm co-ionannachd

 

 

Neach-clèireachd

c.£21,000 (pro rata)       

Tha sinn a’ sireadh Neach-clèireachd a bhios a’ tabhann seirbheis chlèireachd dhan Stiùiriche Ionmhais, an Stiùiriche Leasachaidh agus Ceannard  Sheirbheisean is Oighreachd, agus a ghabhas uallach airson gheàrr-chunntasan chomataidhean sa Cholaiste.  Bidh an obair seo trang agus measgaichte ach bidh cothrom agaibh a bhith an sàs ann an iomadach roinn sa Cholaiste.

’S e obair phàirt-ùine a tha seo agus bu choir dhan neach seo a bhith air an làraich ach tha sinn deònach a bhith sùbailte.  

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk ro 5f Dihaoine 01.10.2021

 

Tuairsgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 Foirm co-ionannachd

 

 

 

 


 

 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!