Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

 

Manaidsear Fàs Mòr

Tuarastal: £25,000 Làn-ùine

Tha Bòrd Stiùiridh Fàs Mòr a’ sireadh Manaidseir airson an t-ionad a stiùireadh agus a leasachadh. ‘S e ionad cùram-chloinne Gàidhlig a th’ ann am Fàs Mòr, a ghabhas suas ri 35 daoine-chloinne, aois 0-12.
Tha sgioba luchd-obrach a tha càirdeil agus èasgaidh ag obair san ionad cheana agus tha manaidsear a tha cruthachail, dìcheallach agus deònach a dhìth.

Bidh sibh fileanta no adhartach sa Ghàidhlig agus eòlas air luchd-obrach a stiùireadh. Bhiodh teisteanas SVQ 4 Cùram-chloinne no ceum ann an Cùram-chloinne feumail agus mura h-eil seo agaibh feumar gealltanas a thoirt seachad gun dèanar e an lùib na dreuchd.

Airson barrachd fiosrachaidh cuiribh fios gu Nicola NicThòmais, Bòrd Stiùiridh Fàs Mòr nnt.smo@uhi.ac.uk, 01471 888 301

Ceann-là iarrtasan: 24/11/17

Tuairisgeul Obrach
 

 

 Neach-sgrùdaidh bhon taobh a-muigh dha STREAP:

Tha sinn airson Neach-Sgrùdaidh bhon taobh a-muigh fhastadh a bhios a' tòiseachadh gun dàil air a' phrògram shoirbheachail againn, STREAP, teisteanas iar-cheuma ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. Mhaireadh an dreuchd seo, mar as àbhaist, fad 4 bliadhna ach bidh sin an crochadh air maoineachadh leantainneach bho Riaghaltas na h-Alba. 

Chaidh am prògram iar-cheuma seo a leasachadh an com-pàirteachas le Sabhal Mòr Ostaig agus Oilthigh Obar Dheathain, an co-chomhairleachadh le prìomh luchd-obrach aig na h-ùghdarrasan ionadail agus tidsearan ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig. Chaidh an dà chuid, leasachadh agus lìbhrigeadh a' phrògraim seo a mhaoineachadh le Riaghaltas na h-Alba. Tha am prògram STREAP ag amas air feumalachdan luchd-foghlaim a choileanadh aig a bheil teisteanasan iomlan agus a tha airson an cuid obrach ann an teagasg chuspairean tro mheadhan na Gàidhlig a leudachadh.

Tha seallaidhean farsaing air teòiridh, eachdraidh agus poileasaidh - mhìneachail, shòisealta, chruthachail - an lùib a' phrògraim agus a tha co-cheangailte ri bogadh cànain is foghlam dà-chànanach agus brosnachadh Foghlaim tro Mheadhan na Gàidhlig. 

Bidh am prògram a' leasachadh sgilean cànain nan com-pàirtichean, cho math ri comasan is misneachd an lùib obair sa chlas agus meòrachadh sgrùdail air foghlam Gàidhlig.

Tha sinn a' sireadh neach-sgrùdaidh a tha ag obair an-dràsta air cùrsaichean co-cheangailte ann am Foghlam Àrd-Ìre, a tha fileanta sa Ghàidhlig agus aig a bheil eòlas-obrach air Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig ach nì sinn beachdachadh air cùis tagraiche sam bith aig a bheil eòlas iomchaidh eile.

Ma tha thu airson ùidh a nochdadh, cuir Cunntas Beatha làithreach gu Catriona NicDhòmhnaill aig Oilthigh Obar Dheathain catriona.a.macdonald@abdn.ac.uk.

 

 


 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!