Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Is e Sabhal Mòr Ostaig an treas fastaiche as motha anns an Eilean Sgitheanach a’ tabhann chothroman-obrach fad-bliadhna.  Le còrr is 100 neach-obrach, tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhuine sam bith a tha airson a bhith an lùib coimhearsnachd-obrach a tha brosnachail, a chuireas luach sa chànan agus a tha a’ tuigsinn cho cudromach ‘s a tha obair sgioba ann a bhith a’ cur ri iomairt na Gàidhlig.  Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe an t-Sabhail agus tha sinn airson ‘s gum bi cothrom aig duine sam bith air an cànan prìseil seo a chleachdadh nan obair làitheil. Leis a sin, tha sinn a’ creidsinn nach bu chòir ciorram, aois, ùine ann an cùram, gnè, nàiseantachd no fèin-aithne bacadh a chur oirbh sin a dhèanamh.

 

 

Manaidsear Ionnsachaidh Inbhich

(£35,000)

Mar phàirt den phròiseict LearnGaelic.scot, tha Sabhal Mòr Ostaig a’ sireadh Manaidsear Ionnsachaidh Inbhich – dreuchd ùr a chuireas taic ri goireasan do luchd-ionnsachaidh agus a leigeas leotha ìrean nas adhartaich a ruighinn, air slighe gu fileantachd.

Tha sinn ag iarraidh cuideigin a tha làn spionnadh, le sàr chomasan conaltraidh agus eadar-phearsanta. ‘S e dreuchd air leth inntinneach agus cudromach a tha seo do chuideigin a tha cleachdte ri bhith a’ toirt pròiseactan gu buil agus a tha gu mòr airson cothrom ionnsachadh na Gàidhlig a thaisbeanadh don mhòr-shluaigh.

Tha tuilleadh fiosrachaidh cuir fòn gu 01471 888 301.  

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk ro 5.00f air Dihaoine 27 an t-Sultain 2019.  

Agallamhan: 08.10.19

 

   Pasgan Fiosrachaidh (PDF)

  Foirm Iarrtais (PDF)

  Foirm Iarrtais (Doc)


 

Neach-teagaisg (Glaschu)

Preantasachd Tòiseachaidh ann an Seirbheisean Sòisealta: Clann is Òigridh

0.2 FTE (subailte)

Tha sinn a’ sireadh neach-teagaisg no neach-obrach anns na tràth-bhliadhnaichean airson teagasg air a’ chùrsa seo, a tha ag amas air sgoilearan ann an S5/S6 a tha airson gluasad gu dreuchd ann an cùram-chloinne no le òigridh. Tha an cùrsa a’ ruith a-cheana agus tha sinn a-nise a’ sireadh luchd-teagaisg airson chlasaichean eile air feadh na dùthcha.

Tha cothrom ann seo a dhèanamh an co-bhonn le obair eile no gu dearbh mar phàirt de phrògram leasachadh luchd-obrach far a bheil sibh an-dràsta stèidhichte. Bidh sibh teagasg ann an àrd-sgoil agus bidh stuthan-ionnsachaidh air loidhne cuideachd aig na sgoilearan.

A bharrachd air fileantas sa Ghàidhlig agus teisteanas co-cheangailte ris na tràth-bhliadhnaichean no teagasg, tha sinn a’ lorg neach aig a bheil fìor ùidh sa chuspair, a bhios math air sgoilearan òg a bhrosnachadh a bhith nan luchd-ionnsachaidh no-eisimeileach agus a tha a’ tuigsinn gu bheil sgilean-obrach mar seo sa Ghàidhlig cho cudromach ann an dreuchdan far a bheil bogadh cànain a dhìth.

Ma tha thu den bheachd gu bheil an dreuchd seo freagarrach dhut, nach cuir thu iarrtas thugainn aig obair@smo.uhi.ac.uk

 

 

   Tuairisgeul Obrach (PDF)

  Foirm Iarrtais (PDF)

  Foirm Iarrtais (Doc)


 

Oifigear Margaideachd 0.5 FTE

0.5 FTE

Tha sinn a’ sireadh neach cruthachail agus èasgaidh a chuireas ri obair sgioba Margaideachd na Colaiste. Bidh sibh a’ cur taic ri obair trusaidh, làithean fosgailte agus tachartasan na Colaiste fhèin a bharrachd air a bhith a’ cur taic ri Comann nan Oileanach.

Ma tha thu den bheachd gu bheil an dreuchd seo freagarrach dhut, nach cuir thu iarrtas thugainn aig obair@smo.uhi.ac.uk

 

   Tuairisgeul Obrach (PDF)

  Foirm Iarrtais (PDF)

  Foirm Iarrtais (Doc)

 

 

 


 

 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!