Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Is e Sabhal Mòr Ostaig an treas fastaiche as motha anns an Eilean Sgitheanach a’ tabhann chothroman-obrach fad-bliadhna.  Le còrr is 100 neach-obrach, tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhuine sam bith a tha airson a bhith an lùib coimhearsnachd-obrach a tha brosnachail, a chuireas luach sa chànan agus a tha a’ tuigsinn cho cudromach ‘s a tha obair sgioba ann a bhith a’ cur ri iomairt na Gàidhlig.  Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe an t-Sabhail agus tha sinn airson ‘s gum bi cothrom aig duine sam bith air an cànan prìseil seo a chleachdadh nan obair làitheil. Leis a sin, tha sinn a’ creidsinn nach bu chòir ciorram, aois, ùine ann an cùram, gnè, nàiseantachd no fèin-aithne bacadh a chur oirbh sin a dhèanamh.

 

Stiùiriche an Ionmhais / Làn-ùine 

c. £50,000

Thathas a’ sireadh thagraichean mu choinneimh dreuchd Stiùiriche an Ionmhais. ‘S e cothrom air leth a tha seo do neach le sàr sgilean ionmhais agus ro-innleachd, a bhith a’ cur ri leasachadh an t-Sabhail Mhòir san àm ri teachd. Bu chòir tagraichean a bhith uidheamaichte le teisteanas cunntasachd proifeiseanta.

Bhite an dùil gum biodh eòlas farsaing agaibh air stiùireadh ionmhais aig ìre ro-innleachdail agus bhiodh e na bhuannachd nan robh tuigse agaibh air a bhith ag obair ann an àrainneachd foghlaim àrd-ìre no san raon phoblach. Bidh sibh fileanta no adhartach sa Ghàidhlig ach le cothroman bogadh cànain dhan tagraiche cheart.

Ceann-là mu dheireadh airson iarrtasan – Diardaoin 25/09/20

Agallamhan: Seachdain a’ tòiseachadh 05/10/20

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Tuairisgeul Obrach (PDF)              Foirm Iarrtais (Doc)             Foirm Co-ionnanachd Chothroman (Doc)

 

Neach Rianachd Chùrsaichean air Astar

c.£18k

Tha Sabhal Mòr Ostaig a-nis a’ sireadh Neach Rianachd Chùrsaichean air Astar.

Bidh an dreuchd seo làn-ùine agus is e prìomh amas na h-obrach taic rianachd agus chlèireachd a chumail ri Àrd Rianaire nan Cùrsaichean air Astar.

Bidh sibh cofhurtail ag obair nar n-aonar, ach fhathast mar phàirt de sgioba. Bidh sibh fileanta sa Ghàidhlig, le deagh sgilean eadar-phearsanta, a bharrachd air sgilean coimpiutaireachd agus sàr sgilean rianachd. Bu chòir dhuibh a bhith sùbailte a thaobh uairean-obrach.

Ceann-là mu dheireadh airson iarrtasan – Diardaoin 17/09/20

Agallamhan tro Zoom air Diardaoin 24/09/20

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Tuairisgeul Obrach (PDF)              Foirm Iarrtais (Doc)             Foirm Co-ionnanachd Chothroman (Doc)

 

Neach-càraidh

c.£17k

Tha sinn a’ sireadh Neach-càraidh làn-ùine a bhios a' cur ris an sgioba air làrach na Colaiste ann an Slèite.

Tha 7 togalaichean fa-leth agus 85 seòmraichean-cadail air làrach na Colaiste. Bidh dleastanasan sònraichte aig an Neach-càraidh mar phàirt den sgioba ann a bhith a' cumail nan togalaichean agus àrainneachd àlainn na colaiste ann an deagh staid. Thathar an dùil gum bi deagh chomas labhairt sa Ghàidhlig aig an Neach-càraidh còmhla ri sàr sgilean eadar-phearsa gus càirdeas is deagh sheirbheis taic a chumail ri oileanaich, luchd-obrach is luchd-tadhail.

Ceann-là mu dheireadh airson iarrtasan – Diardaoin 17/09/20

Agallamhan tro Zoom air Diardaoin 24/09/20

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Tuairisgeul Obrach (PDF)              Foirm Iarrtais (Doc)             Foirm Co-ionnanachd Chothroman (Doc)


 

Neach-taic Sgioba-glanaidh / Làn-ùine

£9.30 san uair

A bheil e a’ còrdadh ribh a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn na h-Aoigheachd airson neach-taic sgioba glanaidh agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuaibh.

Gheibh sibh trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil. Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.

Ceann-là mu dheireadh airson iarrtasan – Diardaoin 17/09/20

Agallamhan tro Zoom air Diardaoin 24/09/20

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Tuairisgeul Obrach (PDF)              Foirm Iarrtais (Doc)             Foirm Co-ionnanachd Chothroman (Doc)

 

 

 

 


 

 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!