Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Prìomh Neach-Fàilteachaidh

Tha beàrn againn an-dràsta airson Prìomh Neach-Fàilteachaidh. Feumar eòlas san roinn obrach seo, a thuilleadh air deagh sgilean conaltraidh, siostaman rianachd, comas sgioba a bhrosnachadh agus comas prògraman coimpiutaireachd mar Word is Excel a chleachdadh.

Bhiodh tu fileanta sa Ghàidhlig gach cuid labhairt, leughadh agus sgrìobhadh agus comasach air Gàidhlig a bhrosnachadh san sgioba. Gheibhear trèanadh slàn.

Iarrtasan ro: 29.09.2014

Foirm Iarrtais ri thilleadh gu obair@smo.uhi.ac.uk

 

Tuairisgeul Obrach

 Foirm Iarrtais  (PDF)

 


Prìomh Neach Glanaidh

Am bu toil leat obrachadh ann an sgioba trang agus cothrom a bhith agad do chuid Gàidhlig a chleachdadh? Tha sinn an-dràsta a’ sireadh Prìomh Neach Glanaidh do Roinn nan Goireasan. Bhiodh e math nan robh eòlas agaibh san roinn obrach seo a thuilleadh air deagh sgilean conaltraidh. Gheibhear trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Iarrtasan ro: 29.09.2014

Foirm Iarrtais ri thilleadh gu obair@smo.uhi.ac.uk

 

Tuairisgeul Obrach

 Foirm Iarrtais  (PDF)

 


Luchd-taic Sgioba-glanaidh

Tha sinn cuideachd a' sireadh luchd-taic sgioba-glanaidh ann an Roinn nan Goireasan. Gheibhear trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Iarrtasan ro: 29.09.2014

Foirm Iarrtais ri thilleadh gu obair@smo.uhi.ac.uk

 

Tuairisgeul Obrach 

 Foirm Iarrtais  (PDF)

 


Luchd-oide Pàirt-ùine

Tuarastal:  An Cùrsa Inntrigidh - £15 gach uair / An Cùrsa Adhartais - £20 gach uair

Tha Sabhal Mòr Ostaig a-nis a’ sireadh Luchd-oide pàirt-ùine airson teagasg air na Cùrsaichean air astar aca – An Cùrsa Inntrigidh agus An Cùrsa Adhartais

Bidh sibh a’ teagasg bhuidhnean beaga de dh’oileanaich air astar tro cho-labhairtean fòn le bhith a’ leantainn agus a’ togail air stuthan ionnsachaidh bhon Chùrsa Inntrigidh agus/no bhon Chùrsa Adhartais. Tha a’ mhòr-chuid de chlasaichean a ruith air an oidhche.

Bhithear a sùileachadh gum biodh sibh fileanta sa Ghàidhlig le deagh sgilean litreachaidh, ullachaidh agus teagaisg. Thathar an dùil gum bi teisteanas teagaisg agaibh no deagh eòlas air teagasg is deagh
sgilean coimpiutaireachd.

’S i a’ Ghàidhlig cànan obrach na Colaiste agus bidh sibh deònach agus comasach obair tro mheadhan na Gàidhlig gu làitheil.

Bidh agaibh ri dhol tro sgrùdadh PVG

Ceann-là airson iarrtasan:  5f Dihaoine 12mh an t-Sultain

Airson am barrachd fios cuiribh post-d gu obair@smo.uhi.ac.uk no fòn air 01471 888 200

 Foirm Iarrtais  (PDF)

 

 


Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
 Foirm Iarrtais  (PDF)    Foirm Iarrtais (RTF)

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!

 
 --}