Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Is e Sabhal Mòr Ostaig an treas fastaiche as motha anns an Eilean Sgitheanach a’ tabhann chothroman-obrach fad-bliadhna.  Le còrr is 100 neach-obrach, tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhuine sam bith a tha airson a bhith an lùib coimhearsnachd-obrach a tha brosnachail, a chuireas luach sa chànan agus a tha a’ tuigsinn cho cudromach ‘s a tha obair sgioba ann a bhith a’ cur ri iomairt na Gàidhlig.  Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe an t-Sabhail agus tha sinn airson ‘s gum bi cothrom aig duine sam bith air an cànan prìseil seo a chleachdadh nan obair làitheil. Leis a sin, tha sinn a’ creidsinn nach bu chòir ciorram, aois, ùine ann an cùram, gnè, nàiseantachd no fèin-aithne bacadh a chur oirbh sin a dhèanamh.

 

Manaidsear Leasachaidh Foghlaim Adhartach

Làn-ùine £32-35,000

Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ sireadh Manaidsear Leasachaidh a bhios os cionn leasachadh foghlam adhartach agus foghlam air astar sa Cholaiste.  Bidh sibh os cionn sgiobaidhean beothail is thrang anns a’ Cholaiste – sgiobaidhean nan Cùrsaichean Goirid, nan Cùrsaichean air Astar agus nam Preantasachdan.

Thathas a’ sireadh neach aig a bheil sàr-sgilean stiùiridh, aig a bheil lèirsinn soilleir a thaobh foghlam Gàidhlig aig ìre leantainneach agus a chì agus a ghabhas greim air cothroman coimeirsealta às leth na Colaiste. Bidh an dreuchd seo stèidhichte aig a’ Cholaiste.

Ma tha thu den bheachd gu bheil an dreuchd seo freagarrach dhut, nach cuir thu iarrtas thugainn aig obair@smo.uhi.ac.uk

Ceann-la: 03/05/19

Agallamhan: 20 no 21 An Cèitean 2019 (ri dhearbhadh)

 

   Tuairisgeul Obrach (PDF)

  Foirm Iarrtais (PDF)

  Foirm Iarrtais (Doc)

 

 

Ceannard Rannsachaidh

Tuarastal: Sgèile Àrd-òraidichean Nàiseanta

Tha sinn a’ sireadh Neach-rannsachaidh adhartach le sàr sgilean ceannardas gus cliù Shabhal Mòr Ostaig àrdachadh mar Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig. Bidh uallach oirbh airson stiùireadh ro-innleachdail rannsachaidh na Colaiste, a’ gabhail a-steach sgrìobhadh tagradh Research Excellence Framework (REF), agus a bhith a’ cur ro-innleachd rannsachaidh na Colaiste an gnìomh ann an com-pàirteachas le co-obraichean, oileanaich agus buidhnean com-pàirteachaidh.

Bu chòir luchd-tagraidh a bhith deònach atharraichean a stiùireadh gus feumalachdan oileanach, buidhnean maoineachaidh agus coimhearsnachd rannsachaidh na Gàidhlig a choileanadh. Feumaidh sàr sgilean conaltraidh is ceannardais a bhith agaibh a bhios a’ toirt togail do cho-obraichean, oileanaich agus a’ mhòr-shluaigh. A bharrachd air dleastanasan airson rannsachaidh, bithear an dùil gun cleachd sibh an spèisealachadh agus an eòlais rannsachaidh agaibh ann an teagasg aig ìre fo-cheum is/no for-cheum mar a bhios iomchaidh.

Tha eòlas ann an teagasg aig ìre oilthigh riatanach. Bu chòir PhD ann an Gàidhlig, Ceiltis no cuspairean co-cheangailte a bhith aig tagraichean, a bharrachd air foillseachaidhean aig ìre àrd. Thathar an dùil gum bi co-dhiù dà fhoillseachadh agaibh air neo ri thighinn a bhios aig ‘sàr-ìre eadar-nàiseanta’ (4*) no àrd-ìre eadar-nàiseanta (3*) ann an REF 2021.

Ma tha thu den bheachd gu bheil an dreuchd seo freagarrach dhut, nach cuir thu iarrtas thugainn aig obair@smo.uhi.ac.uk

Ceann-la: 24/05/19

Agallamhan:  (ri dhearbhadh)

 

   Pasgan Fiosrachaidh & Tuairisgeul Obrach (PDF)

  Foirm Iarrtais (PDF)

  Foirm Iarrtais (Doc)

 

 

Facladair Fo-thrèanadh

Faclair na Gàidhlig

Tuarastal :  £27,830 - £32,236

'S e iomairt eadar-oilthighean a th' ann am Faclair na Gàidhlig, anns a bheil Oilthigh Obar Dheathain, Oilthigh Dhùn Èideann, Oilthigh Ghlaschu, Oilthigh Shrath Chluaidh agus Sabhal Mòr Ostaig OGE an sàs, airson faclair eachdraidheil Gàidhlig a chruthachadh a bhios cho math ri na faclairean tomadach eachdraidheil a th' againn ann an Albais agus ann am Beurla.

Thathar a’ sireadh thagraichean mu choinneimh na dreuchd Facladair Fo-thrèanadh, a thig an lùib an sgioba agus aig am bi prìomh dhleastanas airson faclaireachd eachdraidheil na Gàidhlig a stèidheachadh.

Bidh deagh cheum agaibh, no teisteanas co-ionnan, ann an Gàidhlig na h-Alba. Bidh sibh comasach air obrachadh an dà chuid an lùib sgioba agus nur n-aonar agus bidh eanchainn sgrùdach agaibh is sibh fìor mhionaideach nur cuid dhòighean-obrach.

Àite-obrach:  Ri rèiteachadh. Feumar tadhal air prìomh oifis a’ phròiseict aig Sabhal Mòr Ostaig anns an Eilean Sgitheanach bho àm gu àm.

Ceann-latha iarrtasan:  Diciadain 22 Cèitean 2019.

Ceann-latha agallamhan:  Diluain 10 Ògmhios 2019

Iarrtasan:  Tha an tuilleadh fiosrachaidh agus foirm iarrtais rim faighinn bho Sharon Pearson, Manaidsear Pròiseict: sp1.smo@uhi.ac.uk.

 

 

Luchd-taic Sgioba-glanaidh / Làn-ùine
£9 san uair

A bheil e a’ còrdadh riut a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn na h-Aoigheachd airson luchd-taic sgioba glanaidh agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuat.    

Gheibh thu trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil. Bidh agad ri dhol tro Disclosure Scotland.  

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Ceann-là airson iarrtasan: 5f air 26/04/19

 

 

  Tuairisgeul (PDF)

  Foirm Iarrtais (PDF)

  Foirm Iarrtais (Doc)

 

 

 

 


 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!