Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Oibriche-cluiche Fàs Mòr - Làn-ùine

Tha Fàs Mòr a’ sireadh Oibriche-cluiche làn-ùine don ionad cùraim-chloinne Ghàidhlig againn ann an Slèite. Bidh sibh ag obair mar phàirt de sgioba airson àite is àrainneachd shàbhailte, bheothail a chruthachadh don chloinn.

Bidh sibh ag obair 35 uairean gach seachdain is bidh ìre an tuarastail a rèir eòlais. Bidh sibh fileanta sa Ghàidhlig agus bhiodh teisteanas ann an cùram-chloinne na bhuannachd, ach tha e nas cudromaiche gu bheil dòigh mhath agaibh le clann. Feumaidh sibh a bhith deònach trèanadh freagarrach a ghabhail os làimh.

Bidh aig an neach a shoirbhicheas ri dhol tro sgrùdadh Enhanced Disclosure Scotland.

Ceann-là airson iarrtasan: Dihaoine 12.01.15

Dealbh-obrach Oibriche Cluiche

Foirm-iarrtas

Gheibh sibh tuilleadh fios bho Kirsty McGonagall , Fòn: 01471 888366/367

 

MANAIDSEAR PRÒISEICT

Tha Soillse, ann an com-pàirteachas le Sabhal Mòr Ostaig, a' sireadh thagraidhean airson cùmhnant manaidseir bho luchd-rianachd aig a bheil eòlas is teisteanasan dearbhte ann an stiùireadh phròiseactan. 'S e iomairt chom-pàirteachaidh a th' ann an Soillse airson cothroman rannsachaidh a liubhairt ann an cuspairean sgoileireil co-cheangailte ri glèidheadh is ath-bheòthachadh na Gàidhlig is a cultair.

Tha am post rianachd seo ri fhaotainn aig Sabhal Mòr Ostaig, com-pàirtiche ann an Oilthigh na Gàidhealtachd. Feumaidh eòlas a bhith aig tagraichean air stiùireadh phròiseactan iomchaidh do na h-amasan aig Soillse. Thèid an tagraiche soirbheachail fhastadh a rèir ìrean tuarastail SMO, eadar £36,000 is £46,000.

Ceann-latha airson iarrtasan: 16 Faoilleach 2015. Bu chòir iarrtasan a chur air post-d gu obair@smo.uhi.ac.uk Tha dùil gun tèid agallamhan a chumail am meadhan a' Ghearrain 2015.

Gheibhear an tuilleadh fiosrachaidh air làrach-lìn Shoillse (www.soillse.ac.uk) agus bho Stiùiriche Shoillse: An t-Ollamh Conchúr Ó Giollagáin, Sabhal Mòr Ostaig. Fòn: 01471 888558, post-d: sm00cog@uhi.ac.uk

  Tuairisgeul Obrach

 Foirm Iarrtais  (PDF)

 

Prìomh Neach-Fàilteachaidh

Tha beàrn againn an-dràsta airson Prìomh Neach-Fàilteachaidh. Feumar eòlas san roinn obrach seo, a thuilleadh air deagh sgilean conaltraidh, siostaman rianachd, comas sgioba a bhrosnachadh agus comas prògraman coimpiutaireachd mar Word is Excel a chleachdadh.

Bhiodh tu fileanta sa Ghàidhlig gach cuid labhairt, leughadh agus sgrìobhadh agus comasach air Gàidhlig a bhrosnachadh san sgioba. Gheibhear trèanadh slàn.

Foirm Iarrtais ri thilleadh gu obair@smo.uhi.ac.uk

 

Tuairisgeul Obrach

  Foirm Iarrtais (PDF)

 


 

Luchd-taic Sgioba-glanaidh

Tha sinn cuideachd a' sireadh luchd-taic sgioba-glanaidh ann an Roinn nan Goireasan. Gheibhear trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Foirm Iarrtais ri thilleadh gu obair@smo.uhi.ac.uk

 

Tuairisgeul Obrach 

  Foirm Iarrtais (PDF)

 


Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!

 
 --}