Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Is e Sabhal Mòr Ostaig an treas fastaiche as motha anns an Eilean Sgitheanach a’ tabhann chothroman-obrach fad-bliadhna.  Le còrr is 100 neach-obrach, tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhuine sam bith a tha airson a bhith an lùib coimhearsnachd-obrach a tha brosnachail, a chuireas luach sa chànan agus a tha a’ tuigsinn cho cudromach ‘s a tha obair sgioba ann a bhith a’ cur ri iomairt na Gàidhlig.  Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe an t-Sabhail agus tha sinn airson ‘s gum bi cothrom aig duine sam bith air an cànan prìseil seo a chleachdadh nan obair làitheil. Leis a sin, tha sinn a’ creidsinn nach bu chòir ciorram, aois, ùine ann an cùram, gnè, nàiseantachd no fèin-aithne bacadh a chur oirbh sin a dhèanamh.

 

 

 

 

 

FACLADAIREAN FO-THRÈANADH

Faclair na Gàidhlig

'S e iomairt eadar-oilthighean a th' ann am Faclair na Gàidhlig, anns a bheil Oilthigh Obar Dheathain, Oilthigh Dhùn Èideann, Oilthigh Ghlaschu, Oilthigh Shrath Chluaidh agus Sabhal Mòr Ostaig an sàs, airson faclair eachdraidheil Gàidhlig a chruthachadh a bhios cho math ri na faclairean tomadach eachdraidheil a th' againn ann an Albais agus ann am Beurla.

Tha sinn a’ sireadh thagraichean mu choinneimh na dreuchd Facladair Fo-thrèanadh, agus sinn an dùil dithis Fhacladairean Fo-thrèanadh fhastadh a thig an lùib an sgioba mar luchd-dreuchd làn-thìde agus aig am bi prìomh dhleastanas airson faclaireachd eachdraidheil na Gàidhlig a stèidheachadh.

Bidh deagh cheum agaibh, no teisteanas co-ionnan, ann an Gàidhlig na h-Alba. Bidh sibh comasach air obrachadh an dà chuid an lùib sgioba agus nur n-aonar agus bidh eanchainn sgrùdach agaibh is sibh fìor mhionaideach nur cuid dhòighean-obrach.

Tuarastal :  £27,830 - £32,236 (thathar ga ath-sgrùdadh)

Àite-obrach:  Ri rèiteachadh. Feumar tadhal air prìomh oifis a’ phròiseict aig Sabhal Mòr Ostaig anns an Eilean Sgitheanach bho àm gu àm.

Ceann-latha iarrtasan:  Dihaoine 3 Giblean 2020.

Ceann-latha agallamhan:  Thèid agallamhan a chumail Diluain 11 Cèitean 2020 ann an Dùn Èideann.

Iarrtasan:  Tha an tuilleadh fiosrachaidh agus foirm-iarrtais rim faighinn bho Sharon Pearson, Manaidsear Pròiseict: sp1.smo@uhi.ac.uk.

 

 

 

Neach-taic Sgioba-glanaidh

Làn-ùine

£16,926K
 

A bheil e a’ còrdadh ribh a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn na h-Aoigheachd airson neach-taic sgioba glanaidh agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuaibh.

Gheibh sibh trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil. Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk ro 5.00f air 13.03.2020

 

Dealbh Obrach

Foirm Iarrtais

  Foirm Iarrtais (Doc)

 Foirm Co-ionnanachd Chothroman (Doc)


 

 

 

 

 


 

 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!