Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Oifigear Trusaidh is Margaideachd

Thathas a’ sireadh Oifigear Trusaidh is Margaideachd a bhios gu sònraichte a’ trusadh oileanaich ùra don Cholaiste le bhith a’ tadhal air sgoiltean, a’ cur air dòigh làithean fosgailte agus a’ frithealadh fhèilltean dhreuchd.  Bidh sibh cuideachd a’ togail ìomhaigh na Colaiste le bhith a’ cur air dòigh tachartasan agus pròiseactan margaideachd, a’ dèiligeadh le luchd-tadhail agus a’ sgaoileadh naidheachdan gu cunbhalach.

’S i a’ Ghàidhlig cànan obrach na Colaiste agus bidh sibh deònach agus comasach obair tro mheadhan na Gàidhlig gu làitheil. Tha cothroman trèanaidh ann gus na sgilean cànain agaibh a leasachadh.

Airson pasgan fiosrachaidh cuiribh fios gu: obair@smo.uhi.ac.uk
 
Iarrtasan ri bhith a-staigh ro 5f air 25 Iuchair 2014 Agallamhan gan cumail air Diciadain 30 Iuchair 2014
Bidh agaibh ri dhol tro sgrùdadh PVG

 

Manaidsear Margaideachd 0.6 FTE (fòrladh màthaireil)

Tha sinn a’ sireadh Mhanaidsear Margaideachd airson obair fòrladh màthaireil. Bidh sibh fileanta sa Ghàidhlig le teisteanas ceangailte ri margaideachd no conaltradh.

Bidh sibh air obair a dhèanamh cheana ann an raon margaideachd aig ìre roi-innleachdail agus bidh sàr sgilean conaltraidh agaibh. Bidh sibh cuideachd ag ullachadh agus a’ cur ann an gnìomh planaichean, a' stiùireadh an sgioba margaideachd agus a' cumail smachd air buidseatan.

’S i a’ Ghàidhlig cànan obrach na Colaiste agus bidh sibh deònach agus comasach obair tro mheadhan na Gàidhlig gu làitheil. Tha cothroman trèanaidh ann gus na sgilean cànain agaibh a leasachadh.

Airson pasgan fiosrachaidh cuiribh fios gu: obair@smo.uhi.ac.uk
 
Iarrtasan ri bhith a-staigh ro 5f air 25 Iuchair 2014 Agallamhan gan cumail air Diciadain 30 Iuchair 2014
Bidh agaibh ri dhol tro sgrùdadh PVG

 

Neach-glanaidh Làn-ùine

A bheil Gàidhlig agad no a bheil thu ga h-ionnsachadh? Am bu toil leat obrachadh ann an sgioba trang agus cothrom a bhith agad do chuid Gàidhlig a chleachdadh?

Tha Gàidhlig aig cridhe na colaiste againn agus tha sinn an-dràsta a’ sireadh neach-glanaidh làn-ùine airson an sgioba againn rè na bliadhna. Bidh cothrom ann àite-fuirich fhaighinn aig prìs reusanta agus a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Tha an tuarastal a rèir eòlais is aois.

Airson barrachd fiosrachaidh cuir fios gu obair@smo.uhi.ac.uk

Iarrtasan ri bhith a-staigh Dihaoine 25mh den Iuchair

 

 


Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
 Foirm Iarrtais  (PDF)    Foirm Iarrtais (RTF)

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!

 
 --}