Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

 

Obair Làn-ùine le Goireasan

 

Leas-chòcaire

Neach-taic Café Ostaig

Neach-taic Cidsin ÀCC

Luchd-taic sgioba-glanaidh
 

A bheil e a’ còrdadh riut a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail?

Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn nan Goireasan agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuat. 

Gu h-àrd tha cothroman obrach làn-thìde agus gu h-ìosal tha obraichean samhraidh.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.  Tha co-ionannachd aig cridhe Sabhal Mòr Ostaig.

Iarrtasan ro: Diluain 18 Giblean 2014

 

Dealbh Obrach - Leas-Chòcaire.pdf (PDF)

Dealbh Obrach - Neach-taic_Cafe_Ostaig.pdf (PDF)

Dealbh Obrach - Neach-taic_Sgioba-glanaidh.pdf (PDF)

Dealbh Obrach - Neach-taic_Cidsin.pdf (PDF)

 Foirm Iarrtais  (PDF)

 

Airson 15 seachdainean bho mheadhan a’ Chèitein

Luchd-taic cidsin

Luchd-taic sgioba-glanaidh

 

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.  Tha co-ionannachd aig cridhe Sabhal Mòr Ostaig.

Iarrtasan ro: Diluain 18 Giblean 2014

Foirm-Iarrtais ri dhol gu Cairistiona NicChoinnich aig obair@smo.uhi.ac.uk

Dealbh Obrach - Neach-taic_Cidsin.pdf (PDF)

Dealbh Obrach - Neach-taic_Sgioba-glanaidh.pdf (PDF)

 Foirm Iarrtais  (PDF)

 

Ball Bhòrd Stiùiridh

’S e Sabhal Mòr Ostaig an t-lonad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig.
Tha riaghladh an t-Sabhail an urra ri Bòrd Stiùiridh agus tha sinn a’ sireadh bhall ùra. Bhiomaid gu h-àraid toilichte cluinntinn bho neach sam bith aig a bheil eòlas air margaideachd, leasachadh eaconomaigeach, gnothachas agus sgrùdadh ionmhais.

’S e obair saor-thoileach a tha seo ach thèid cosgaisean reusanta a phàigheadh a thaobh a bhith a’ frithealadh coinneamhan a’ bhùird  agus a chomataidhean agus dleastanasan sam bith eile a ghabhas buill os làimh. Tha co-dhiù ceithir choinneamhan gan cumail gach bliadhna agus tha na buill cuideachd air comataidhean a’ Bhùird.  ‘S ann aig a’ Cholaiste a bhios na coinneamhan, mar as trice.  Thathas cuideachd a’ sùileachadh gum bi buill a’ frithealadh ghnothaichean eile a bhuineas ris a’ Cholaiste bho àm gu àm, leithid a’  Cheumnachd agus an Òraid Bhliadhnail.

Tha na buill a tha air a’ bhòrd a-cheana an sàs ann an diofar obraichean, nam measg, an lagh, foghlam, gnìomhachas, ionmhas agus obair coimhearsnachd.

’S e cothrom a tha seo a bhith an sas aig cridhe ath-leasachadh na Gàidhlig agus, anns a’ chiad àite, bhiodh sibh anns an dreuchd airson còig bliadhna.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.  Tha co-ionannachd aig cridhe Sabhal Mòr Ostaig.

larrtasan ro: Diluain 14 Giblean 2014

Foirm-Iarrtais ri dhol gu Cairistiona NicChoinnich aig obair@smo.uhi.ac.uk
 

 Foirm Iarrtais  (PDF)

 

Ma tha ceistean sònraichte agaibh, cuiribh fòn no post-d gu Cairistìona NicCoinnich, 01471 888 20001471 888 200 no obair@smo.uhi.ac.uk.

 

 

 

 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 

 

 Foirm Iarrtais  (PDF)    Foirm Iarrtais (RTF)

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!

 
 --}