Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Is e Sabhal Mòr Ostaig an treas fastaiche as motha anns an Eilean Sgitheanach a’ tabhann chothroman-obrach fad-bliadhna.  Le còrr is 100 neach-obrach, tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhuine sam bith a tha airson a bhith an lùib coimhearsnachd-obrach a tha brosnachail, a chuireas luach sa chànan agus a tha a’ tuigsinn cho cudromach ‘s a tha obair sgioba ann a bhith a’ cur ri iomairt na Gàidhlig.  Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe an t-Sabhail agus tha sinn airson ‘s gum bi cothrom aig duine sam bith air an cànan prìseil seo a chleachdadh nan obair làitheil. Leis a sin, tha sinn a’ creidsinn nach bu chòir ciorram, aois, ùine ann an cùram, gnè, nàiseantachd no fèin-aithne bacadh a chur oirbh sin a dhèanamh.

 

Manaidsear Pròiseict Faclair na Gàidhlig

Tuarastal: £32,548-£38,833.
 

’S e iomairt eadar-oilthigh anns a bheil oilthighean Obar Dheathain, Dhùn Èidinn, Ghlaschu, Shrath Chluaidh agus Sabhal Mòr Ostaig OGE an sàs a th’ ann am Faclair na Gàidhlig a bhios a’ cruthachadh faclair eachdraidheil airson Gàidhlig na h-Alba.  Thathar a’ sireadh iarrtasan airson post Manaidsear Pròìseict air am bi uallach leasachadh, cur an gnìomh agus ruith na h-obrach neo-acadaimigich co-cheangailte ri Faclair na Gàidhlig.  Bheir am post seo seachad cothrom cuideachadh le soirbheachadh a’ phròiseict na amasan acadaimigich.

Le foghlam gu ìre ceuma no co-ionann, bidh comas dearbhte agad ann an manaidsearachd agus rianachd agus sgilean barraichte ann an conaltradh agus taisbeanadh.  Bidh sgilean obrach ann an sgioba agad cuide ri aire mhionaideach gu mion-phuingean agus comas obair a phlanaigeadh agus prìomhachas a chur oirre.

Tha Faclair na Gàidhlig a’ cur roimhe inbhe na Gàidhlig a dhèanamh seasmhach is a thogail. Gheibhear cothroman a’ chànan ionnsachadh no ar sgilean innte a leasachadh.

Àit-obrach’:  Subailte.  Bidh e riatanach tadhal air ionad ruith a’ phròiseict aig Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach bho àm gu àm.

Ceann latha iarrtasan:  12 Dàmhair 2018.

Latha agallamhan:  Thèid agallamhan an cumail air 1 Samhain 2018.

Iarrtasan:  Cuiribh CV agus litir na chois air post-d gu lp.smo@uhi.ac.uk no sa phost gu Lorna Pike, Co-òrdanaiche a’ Phròiseict, Faclair na Gàidhlig, Fàs, Sabhal Mòr Ostaig, An t-Eilean Sgitheanach IV44 8RQ.

  Tuairisgeul Obrach

 

 

Rùnaire a’ Bhùird

0.4 FTE (2 latha)
c.£27k  (Pro Rata)

Tha sinn a’ sireadh Rùnaire do Bhòrd an t-Sabhail a bheir comhairle agus taic do Bhuill mu ghnothaichean riaghlachais a bharrachd air rianachd choinneamhan is chomataidhean.  Bidh an Rùnaire a’ cumail taic ris a’ Chathraiche agus ris a’ Phrionnsapal.

Bidh sàr sgilean rianachd agus conaltraidh agaibh, sùil mhionaideach agus eòlas air gnothaichean riaghlaidh (ged a bhios trèanadh slàn ri fhaighinn).  Thèid na coinneamhan a chumail sa Cholaiste sa bhitheantas agus uaireannan air tìr-mòr.

Bidh sibh fileanta sa Ghàidhlig le sàr sgilean sgrìobhaidh, planaidh agus eagrachaidh.

Obair dà latha san t-seachdain (sùbailte a rèir choinneamhan).

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk  ro 28/09/18

 

  Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

Luchd-taic Sgioba-glanaidh (£15,925)

A bheil e a’ còrdadh riut a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn na h-Aoigheachd airson luchd-taic sgioba glanaidh agus luchd-taic Cidsin agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuat. Uairean obrach sùbailte agus cothrom a bhith mar phàirt de sgeama peinnsean na Colaiste.  Gheibhear trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.  

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk 

 

  Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

Neach-taic Cidsin (£15,925)

A bheil e a’ còrdadh riut a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn na h-Aoigheachd airson luchd-taic sgioba glanaidh agus luchd-taic Cidsin agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuat. Uairean obrach sùbailte agus cothrom a bhith mar phàirt de sgeama peinnsean na Colaiste.  Gheibhear trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.  

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk 

 

  Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

Neach-taic Cùram-chloinne

£17,062

An toil leibh a bhith ag obair le clann?
Airson ur sgilean Gàidhlig a leasachadh?
Airson HNC Cùram-chloinne a dhèanamh aig an aon àm?
 
Tha Fàs Mòr a’ fastadh luchd-obrach cùram-chloinne an-dràsta. Stèidhichte ann an ceann a deas an Eilein Sgitheanaich, tha sinn a’ tabhann cùram-chloinne tro mheadhan na Gàidhlig do chloinn aois 0-12 bliadhna.  Le sgioba laghach, chruthachail agus èasgaidh, tha Fàs Mòr Fàs Mòr stèidhichte air làrach an t-Sabhail Mhòir far a bheil coimhearsnachd de dh’oileanaich air cùrsaichean Gàidhlig. Bidh sinn a’ tabhann HNC Cùram-chloinne pàirt-thìde bhon t-Sultain agus bith cothrom agaibh sin a dhèanamh. Cothroman-obrach làn-ùine agus pàirt-ùine.
 
Bidh agaibh ri dhol tro sgeama PVG.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu Nicola NicThòmais, Bòrd Stiùiridh Fàs Mòr nnt.smo@uhi.ac.uk
 

Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

 

 

 


 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!