Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Neach-fàilteachaidh

£12,000 to £14,000 per annum

 

PRÌOMH UALLAICHEAN

• Ag obrachadh prìomh siostam fòn na Colaiste agus a’ cur daoine troimhe gu roinnean/luchd-obrach freagarrach

• A’ dèiligeadh ri iarrtasan làitheil bho luchd-obrach, bho oileanaich agus bho aoighean dhan Cholaiste

• A’ cur seòmraichean coinneimh agus caidil air dòigh mar a thèid iarraidh

• A’ taipeadh fiosrachaidh mar a thèid iarraidh

• A’ cumail chlàraidhean (mar eisimpleir a’ cunntas an airgid aig deireadh gach latha, ag obair air fàirdealan, fiosrachadh a chumail air àireamhan de luchd-caidil) agus a’ stòradh fiosrachadh agus faidhleachan ann an dòigh èifeachdach

• Am Bùth – a’ cumail smachd air stuthan a’ bhùth, a’ dèanamh òrdaighean, a’ dèiligeadh ri òrdaighean a thig a-steach

• Dleastanasan clèireachd eile mar a thèid iarraidh le Manaidsear no Leas-Mhanaidsear Aoigheachd

• Obair an luchd-fàilteachaidh eile a ghabhail os làimh nuair a bhios iad far an obair

• A bhith cinnteach gu bheil airgead agus iuchraichean an còmhnaidh air an glèidheadh gu sàbhailte

• A bhith cinnteach gu bheil an t-àite-obrach glan, sgiobalta

• A bhith a’ leantainn riaghailtean slàinte is sàbhailteachd

• A’ coileanadh agus a’ leasachadh deagh –ghnè na Colaiste

• Obair iomchaidh sam bith eile a dhèanamh mar a bhios feum aig a’ Cholaiste bho àm gu àm.
 

Ceann-là 4 Sultain / Closing Date 4 September

Iarrtasan ri dhol gu obair@smo.uhi.ac.uk

 

  Foirm Iarrtais (PDF)

 

 

Neach-taic Cidsin

£11,484 gu £13,279

 

Prìomh Dhleastanasan

Ullachadh bìdh

 • ullachadh bìdh is deoch fo stiùireadh a’ Phrìomh Chòcaire no an Iar-Chòcaire agus a’ cumail ri laghannan slàinte bìdh
 • ullachadh bìdh is deoch airson oileanaich làn-ùine, luchd-obrach, chùrsaichean goirid agus msaa.

 

Sàbhailteachd bìdh

 • dèanamh cinnteach gun tèid riaghailtean Cooksafe a leantainn
 • dèanamh cinnteach gun tèid innealan sam bith a thathar a’ cleachdadh anns a’ chidsin is san t-seòmar-bìdh a ghlanadh agus a chumail mar bu chòir
 • Stòir: dèanamh cinnteach gu bheil na stòir glan agus sgiobalta; a’ lìonadh sgeilpichean nuair a gheibhear stuth ùr agus a’ cur an stuth as ùire air a chùl
 • cosg is a’ cleachdadh èididh is uidheam dìona a gheibhear bho SMO mar a bhios iomchaidh
 • cumail ri ìrean àrda de ghlainead pearsanta agus san àite-obrach

 

Cùram luchd-ceannaich

 • dèiligeadh ri luchd ceannaich gu dòigheil

 

Trèanadh

 • frithealadh clasaichean Gàidhlig agus/no cùrsaichean goirid aig a’ Cholaiste mar a bhios iomchaidh (mar phàirt den latha-obrach Diluain gu Dihaoine)
 • dol gu cùrsaichean trèanaidh mar a bhios iomchaidh

 

Poileasaidh na Colaiste

 • tuigsinn is gabhail ri poileasaidhean na Colaiste
 • toirt na h-obrach gu buil ann an dòigh shàbhailte a’ toirt an aire do shlàinte is sàbhailteachd agad fhèin, nan aoighean, an luchd-obrach, nan oileanach agus dhaoine eile air àrainn SMO

Eile

 • coileanadh dhleastanasan mar a thèid iarraidh leis a’ Phrìomh Chòcaire no Iar-Chòcaire
 • ag innse don Phrìomh Chòcaire no Iar-Chòcaire ma thèid sìon a bhriseadh, a ghoid, a chall, a lorg no ma nochdas cunnart sam bith
 • gabhail ri dleastanasan iomchaidh eile mar a dh’iarras luchd-stiùiridh Sabhal Mòr Ostaig

Ceann-là 4 Sultain / Closing Date 4 September

Iarrtasan a dhol gu obair@smo.uhi.ac.uk

 


 

 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!