Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Is e Sabhal Mòr Ostaig an treas fastaiche as motha anns an Eilean Sgitheanach a’ tabhann chothroman-obrach fad-bliadhna.  Le còrr is 100 neach-obrach, tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhuine sam bith a tha airson a bhith an lùib coimhearsnachd-obrach a tha brosnachail, a chuireas luach sa chànan agus a tha a’ tuigsinn cho cudromach ‘s a tha obair sgioba ann a bhith a’ cur ri iomairt na Gàidhlig.  Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe an t-Sabhail agus tha sinn airson ‘s gum bi cothrom aig duine sam bith air an cànan prìseil seo a chleachdadh nan obair làitheil. Leis a sin, tha sinn a’ creidsinn nach bu chòir ciorram, aois, ùine ann an cùram, gnè, nàiseantachd no fèin-aithne bacadh a chur oirbh sin a dhèanamh.

 

Rùnaire a’ Bhùird 

0.6 FTE

Tha sinn a’ sireadh Rùnaire do Bhòrd-stiùiridh an t-Sabhail a bheir comhairle agus taic do Bhuill mu ghnothaichean riaghlachais a bharrachd air rianachd choinneamhan is chomataidhean.  Bidh an Rùnaire a’ cumail taic ris a’ Chathraiche agus ris a’ Phrionnsapal. ‘S e cothrom air leth a tha seo a bhith an sàs anns a h-uile raon de leasachadh an t-Sabhail Mhòir.

Bidh sibh fileanta sa Ghàidhlig le sàr sgilean sgrìobhaidh, planaidh agus eagrachaidh. Bidh sàr sgilean rianachd agus conaltraidh agaibh cuideachd, le sùil gheur agus deòin a dhol an lùib gnothaichean riaghlaidh (bidh trèanadh slàn ri fhaighinn).  Thèid na coinneamhan a chumail sa Cholaiste sa bhitheantas le cuid ann an Inbhir Nis aig diofar amannan tron bhliadhna.  

Uairean: 21 san t-seachdain (sùbailteachd a rèir choinneamhan).

Ghabhadh an dà dhreuchd, Rùnaire a’ Bhùird agus Oifigear Chorporra, a chur còmhla mar obair làn-ùine dhan neach ceart.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Iarrtasan ro: Dihaoine 31 am Faoilleach 2019

 

  Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

Foirm Iarrtais

 

 

Oifigear Chorporra

0.4 FTE

Tha sinn a’ sireadh neach-rianachd pàirt-ùine a chuireas taic ri Roinn Ionmhas is Rianachd na Colaiste, gu sònraichte dhan Stiùiriche Corporra le gnothaichean co-cheangailte ri sgiobachd, m.e. leasachadh luchd-obrach agus poileasaidhean sa Cholaiste. Bhiodh cothrom ann cuideachd a bhith an sàs le GDPR. Bidh cothrom ann teisteanas CIPD a dhèanamh san dreuchd seo.

Bidh sibh fileanta sa Ghàidhlig le sàr sgilean sgrìobhaidh, planaidh agus eagrachaidh.  Bidh sàr sgilean rianachd agus co-òrdanachaidh agaibh le comas a bhith ag obair gu h-èifeachdach air ur ceann fhèin. 

Uairean: 14 uairean san t-seachdain (sùbailteachd)

Ghabhadh an dà dhreuchd, Rùnaire a’ Bhùird agus Oifigear Chorporra, a chur còmhla mar obair làn-ùine dhan neach ceart.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Iarrtasan ro: Dihaoine 31 am Faoilleach 2019

 

  Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais (PDF)

Foirm Iarrtais (DOC)

 

 

Luchd-taic Sgioba-glanaidh (£15,925)

Cothroman pàirt-ùine is làn-ùine, uairean sgoile, uairean sùbailte

Tha sinn a’ sireadh dhaoine èasgaidh, làn spionnaidh agus a tha dealasach a thaobh seirbheis àrd-ìre a thabhann do dh'oileanaich is luchd-cleachdaidh na Colaiste. B’ fheàrr leinn gum biodh a’ Ghàidhlig agaibh a-cheana ach bidh cothroman agaibh a togail cuideachd. Tha sinn a’ sireadh dhaoine a chuireas prìomhachas air cleachdadh na Gàidhlig san àite-obrach.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.  

Faodaidh sibh fònadh gu Nicola NicThòmais airson còmhradh a dhèanamh, ann an dìomhaireachd, ma tha ceistean agaibh mus cuir sibh iarrtas a-steach. 

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk ro 5f, Dihaoine 02 an t-Samhain 2018.

 

 

  Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais (PDF)

Foirm Iarrtais (DOC)

 

 

Neach-taic Cùram-chloinne

£17,062

An toil leibh a bhith ag obair le clann?
Airson ur sgilean Gàidhlig a leasachadh?
Airson HNC Cùram-chloinne a dhèanamh aig an aon àm?
 
Tha Fàs Mòr a’ fastadh luchd-obrach cùram-chloinne an-dràsta. Stèidhichte ann an ceann a deas an Eilein Sgitheanaich, tha sinn a’ tabhann cùram-chloinne tro mheadhan na Gàidhlig do chloinn aois 0-12 bliadhna.  Le sgioba laghach, chruthachail agus èasgaidh, tha Fàs Mòr Fàs Mòr stèidhichte air làrach an t-Sabhail Mhòir far a bheil coimhearsnachd de dh’oileanaich air cùrsaichean Gàidhlig. Bidh sinn a’ tabhann HNC Cùram-chloinne pàirt-thìde bhon t-Sultain agus bith cothrom agaibh sin a dhèanamh. Cothroman-obrach làn-ùine agus pàirt-ùine.
 
Bidh agaibh ri dhol tro sgeama PVG.

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu Nicola NicThòmais, Bòrd Stiùiridh Fàs Mòr nnt.smo@uhi.ac.uk
 

Tuairisgeul Obrach

Foirm Iarrtais

 

 

 

 

 


 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!