Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Dreuchd Co-òrdanaiche Seirbhisean Taic Oileanach 

Tha Sabhal Mòr Ostaig an-dràsta a’ sireadh thagraichean mu choinneimh Dreuchd Co-òrdanaiche Seirbhisean Taic Oileanach.  Bhiodh an neach seo a’ co-òrdanachadh seirbhisean taic oileanach, a’ brosnachadh com-pàirteachadh nan oileanach ann an cùisean foghlaim agus a’ cumail taic le buidhnean agus comataidhean oileanach.  

Bithear a’ sùileachadh gu bheil tagraichean fileanta ann an Gàidhlig agus uidheamaichte agus eòlach air foghlam àrd-ìre. Bhiodh trèanadh agus cothroman leasachaidh rim faotainn, mar a bhiodh iomchaidh.  Ìre tuarastail: eadar £22k gu £29k a-rèir eòlais.  

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.

Ceann-latha airson iarrtasan: 27.11.2015

Foirm-iarrtais ri dhol gu obair@smo.uhi.ac.uk


   Tuarisgeul Obrach

  Sònrachadh Pearsa

  Foirm Iarrtais (PDF)

 

 

Neach-taic Sgioba-glanaidh
Pàirt-ùine

A bheil e a’ còrdadh riut a bhith ag obair ann an àite trang mar phàirt de sgioba bheothail? Tha cothroman air nochdadh ann an Roinn nan Goireasan airson Neach-taic sgioba glanaidh agus bhiomaid toilichte cluinntinn bhuat. Gheibhear trèanadh slàn agus cothroman a dhol gu clasaichean Gàidhlig mar phàirt den obair làitheil.

Bidh agaibh ri dhol tro Disclosure Scotland.

Ceann-latha airson iarrtasan: 13.11.2015

Foirm-iarrtais ri dhol gu obair@smo.uhi.ac.uk


   Tuarisgeul Obrach

 

  Foirm Iarrtais (PDF)

 

 

Neach  Rianachd nan Cùrsaichean Goirid agus Air-loidhne

Tha Sabhal Mòr Ostaig a-nis  a’ sireadh Neach  Rianachd nan Cùrsaichean Goirid agus Air-loidhne.

Bidh an dreuchd seo pàirt-ùine (0.6FTE) agus airson 6 mìosan anns a’ chiad dol-a-mach.  ‘S e prìomh amas na h-obrach taic rianachd agus chlèireachd aig ìre àrd de dheagh-ghnè a chumail ri luchd-obrach nan Cùrsaichean Goirid agus Air-loidhne.

Bidh sibh cofhurtail ag obair nar n-aonar, ach fhathast mar phàirt de sgioba. Bidh sibh fileanta sa Ghàidhlig, le deagh sgilean eadar-phearsanta, a bharrachd air sgilean coimpiutaireachd agus rianachd. Tha cead draibhidh riatanach agus bu chòir dhuibh a bhith sùbailte a thaobh uairean-obrach.

Bidh an tuarastal c. £17k, a-rèir eòlas is sgilean.

Ceann-latha airson iarrtasan: Diluain 9.11. 2015

 

Foirm-iarrtais ri dhol gu obair@smo.uhi.ac.uk

Tuarisgeul Obrach

Sònrachadh Pearsa

 

  Foirm Iarrtais (PDF)

 

 

 

 


 

 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!