Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cothroman Obrach

Is e Sabhal Mòr Ostaig an treas fastaiche as motha anns an Eilean Sgitheanach a’ tabhann chothroman-obrach fad-bliadhna.  Le còrr is 100 neach-obrach, tha sinn a’ cur fàilte air iarrtasan bho dhuine sam bith a tha airson a bhith an lùib coimhearsnachd-obrach a tha brosnachail, a chuireas luach sa chànan agus a tha a’ tuigsinn cho cudromach ‘s a tha obair sgioba ann a bhith a’ cur ri iomairt na Gàidhlig.  Tha co-ionannachd chothroman aig cridhe an t-Sabhail agus tha sinn airson ‘s gum bi cothrom aig duine sam bith air an cànan prìseil seo a chleachdadh nan obair làitheil. Leis a sin, tha sinn a’ creidsinn nach bu chòir ciorram, aois, ùine ann an cùram, gnè, nàiseantachd no fèin-aithne bacadh a chur oirbh sin a dhèanamh.

 

 

Oifigear Corporra
Preantasachd Ìre Cheum

£27,000

Tha sinn a’ tabhann cothrom tarraingeach do neach a tha airson ceum ghnìomhachais a dhèanamh mar phàirt de dhreuchd Oifigear Corporra aig a’ Cholaiste. Bidh an dreuchd glè fharsaing ach bi fòcas air gnothaichean sgiobachd.

Tha an cothrom seo iomchaidh do neach a tha air ùr tòiseachadh ann an saoghal-obrach na Gàidhlig no a tha deiseil airson atharrachadh san t-slighe-obrach aca.  Mar phàirt den obair làn-ùine seo, bidh latha gach seachdain ga chur seachad air a’ chùrsa seo, air loidhne, le Oilthigh Raibeart Gòrdain. 

Cha bhi cìsean na ceuma ri phàigheadh idir.

Ma tha thu èasgaidh, deiseil is deònach, le ùidh ann an dreuchd a bhios cudromach sa Cholaiste agus ionnsachadh tro cheum aithnichte ann an Alba, cuir fios thugainn.

Ceann-là: 5f 16/04/21

Agallamhan: 23/04/21

Bu chòir iarrtasan-obrach a chur gu obair@smo.uhi.ac.uk

Fios mun Dreuchd (PDF)              Foirm Iarrtais (Doc)             Foirm Co-ionnanachd Chothroman (Doc)

 


 

 

Gheibhear Foirm Iarrtais Obrach ann an dà chruth, RTF agus PDF. Deasachaidh, sàbhalaidh agus clò-bhualaidh a' chuid as motha de choimpiutairean foirm RTF. Gabhaidh foirm PDF a chlò-bhualadh agus a lìonadh le làimh-sgrìobhaidh.

 
  Foirm Iarrtais (PDF)    Foirm Iarrtais

 

Èisitibh ris a' chlàr seo airson abairt no dhà a thogail sa Ghàidhlig.  Bidh iad seo feumail dhuibh ma bhios sibh a' tòiseachadh sa Cholaiste 's gun ach beagan Gàidhlig agaibh.  Siuthadaibh, feuch e!