Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Stiùireadh na Colaiste

Tha Bòrd Urrasairean aig Sabhal Mòr Ostaig a tha os cionn riaghladh na Colaiste. 'S ann orrasan a tha an t-uallach airson leasachadh phoileasaidhean agus roi-innleachd na Colaiste a stiùireadh. An-dràsta, 's e Aideen Ni Mhaille a tha na Cathraiche a' Bhùird.

Tha na roinnean a leanas fo chùram Buidheann Stiùiridh na Colaiste: Dealbhadh agus Solarachadh Acadaimigeach, Seirbheisean Corporra, agus Leasachadh.

Tha siostam chomataidhean agus dhòighean-obrach air a stèidheachadh gus amasan roi-innleachd na Colaiste a chur an gnìomh agus a' Cholaiste a ruith mar a bu chòir. Tha conaltradh èifeachdach ga bhrosnachadh le comataidhean a tha a' gabhail a-steach gach roinn den Cholaiste agus tha riochdairean oileanach air a' mhòr-chuid a chomataidhean. A bharrachd air siostaman riaghlaidh taobh a-staigh na Colaiste, bidh eòlaichean bhon taobh a-muigh cuideachd a' toirt taic dhi.

Airson tuilleadh fiosrachaidh air siostaman comataidhean agus structaran stiùiridh taobh a-staigh Sabhal Mòr Ostaig, thoiribh sùil air:

   Structaran Stiùiridh

  Structaran na Comataidh


Chaidh inbhe Creideas nar Cosnaichean agus Scottish Quality Management System a bhuileachadh air a' Cholaiste.

Tha Sabhal Mòr Ostaig cuideachd a' cumail sùil air riaghladh is leasachadh Ionad Chaluim Chille Ìle.

 

Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean

'S e Sabhal Mòr Ostaig aon de 13 com-pàirtichean ann an Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean (OGE). Tha luchd-obrach an t-Sabhail an sàs ann an leasachaidhean OGE agus bidh cuid a' gabhail pàirt ann an comataidhean iomchaidh taobh a-staigh a' chom-pàirteachais. Tha oileanaich na Colaiste cuideachd gam brosnachadh gus ùidh a ghabhail ann, mar riochdairean clas agus mar bhuill de UHISA, Comann nan Oileanach.