Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Iarrtas airson a' Chùrsa Inntrigidh

Chan eil an t-sùsbaint seo ri fhaighinn sa Ghàidhlig an-dràsta, feuch riochd Bheurla dhen duilleig seo.



Bu toigh leinn do chuideachadh

Tha sinn ag iarraidh cothrom a thoirt dhan a h-uile duine an cùrsa seo a dhèanamh. Ma tha thu a' smaoineachadh gum biodh e gu feum, innis gu h-ìosal ma tha ciorram no feumalachdan sònraichte sam bith agad (mar eisimpleir, trioblaidean a thaobh claisneachd, fradharc, gluasad, no eile) far am faodadh sinn atharrachadh reusanta a dhèanamh airson do chuideachadh

DÌON DÀTA

Tha an stòr-dàta air a chumail gu sàbhailte taobh a-staigh Roinn Cùrsaichean Air Loidhne aig Sabhal Mòr Ostaig. Tha e air a chumail gu dìomhair agus gu faiceallach. Thèid am fiosrachadh seo a chleachdadh gus fiosrachadh a chur gu oileanaich air cùrsaichean Sabhal Mòr Ostaig. Fo Achd Dìon Dàta 1998, tha còir agad innis dhuinn mura h-eil thu airson gun cleachd sinn am fiosrachadh agad san dòigh seo.

Tapadh leibh!

Ma tha ceist sam bith agad mu dheidhinn na foirme seo, cuir fios gu:

Sgioba Cùrsaichean air Astar
Sabhal Mòr Ostaig
Slèite
An t-Eilean Sgitheanach
IV44 8RQ
Fòn: + 44 (0)1471 888 450 / 449
Facs: +44 (0)1471 888 009
Post-d

Poileasaidh Co-ionnanachd Chothroman agus Poileasaidh Ciorraim

Nì Sabhal Mòr Ostaig a dhìcheall co-ionannachd chothroman a lìbhrigeadh do gach neach a bhios a' cleachdadh sheirbheisean na Colaiste agus a bhios an conaltradh ri a luchd-obrach, a dh'aindeoin ciorraim sam bith, a' dèanamh atharrachaidhean reusanta airson chothroman agus taic, far a bheil sin a dhìth. Tha Sabhal Mòr Ostaig a' miannachadh deagh dhàimh cinnidh a bhrosnachadh eadar dhaoine bho chinnidhean diofraichte agus cur às do lethbhreith cinnidh.