Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cùrsaichean Goirid

 

Failte gu Cùrsaichean Goirid

**Tha sinn air Joining Instructions a sgaoileadh dhan a h-uile cùrsa na Càisge.  Mura h-eil iad agaibh, bheir sùil air an Junk Mail folder agaibh.**

**Gu mì-fhortanach chan eil an fhòn againn ag obair an-dràsta.  Ma tha sibh airson bruidhinn ri cuideigin sa sgioba, no cunntas a phàigheadh, nach cuir sibh fios thugainn le post-d aig cg.smo@uhi.ac.uk .**

O chionn iomadh bliadhna tha sinn air fàite a chur air oileanaich bho air feadh an t-saoghail don Cholaiste seo san Eilean Sgitheanach aig àm na Càisge ’s tron t-samhradh.  Tha na cùrsaichean seo gu sònraichte do luchd-ionnsachaidh aig a bheil ùidh sa chànan agus sa chultar, ach nach eil airson teisteanas foirmeil fhaighinn – daoine a tha ag ionnsachadh dìreach airson tlachd. Bidh sinn a’ tabhainn an dà chuid cùrsaichean air an làraich agus air astar le Zoom.  Tha sinne den bheachd gum bu chòir do dh’ionnsachadh a bhith tlachmhor ’s sporsail, agus nuair a bhios oileanaich air an làraich cha bhi iad ag ionnsachadh san t-seòmar-teagaisg a-mhàin, ach bidh tachartasan is dibhearsan ann às dèidh chlasaichean cuideachd airson gum bi ur n-ùine còmhla rinn tlachdmhor is gum fan e nur cuimhne.

A dh’aindeoin a bhith air ar cumail bho fhàilte a chur oirbh dhan Cholaiste fhèin air sgàth Covid 19, tha sinn glè thoilichte cothroman eile a thoirt dhuibh an t-slighe-ionnsachaidh a leantainn air loidhne.

A’ tòiseachadh san Fhaoilleadh bidh clasaichean-oidhche rim faotainn, agus bidh fios mu chùrsaichean na Càisge ri fhaighinn an seo a dh’aithghearr.

Foillsichear fios mu chùrsaichean an t-samhraidh sa bhliadhn’ ùir.

An dòchas gum faic sinn a dh’aithghearr sibh, ach faodaidh sibh fios a chur thugainn an seo.

Clasaichean Oidhche air Loidhne - làn a-nis - barrachd a' tighinn

Cùrsaichean na Càisge - ri fhaighinn a-nis!

Cùrsaichean Samhraidh - fios a' tighinn a dh'aithghearr

Nach cuir sibh ur ainm air liosta-phuist an seo gus faigh sibh fios mu chùrsaichean 's tachartasan a bhios gan cumail san àm ri teachd.

 

Sgioba nan Cùrsaichean Goirid
Sabhal Mòr Ostaig
Slèite
An t-Eilean Sgitheanach
IV44 8RQ
Alba

Fòn: +44 (0)1471 888 246
Post-d:
sm00cg@uhi.ac.uk