Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cùrsaichean Goirid

Fàilte gu Cùrsaichean Goirid an t-Sabhail

Tha corr is dà fhichead bliadhna bho thòisich a' Cholaiste le bhith a' tabhainn chùrsaichean goirid ann an ionnsachadh Gàidhlig agus ceòl traidiseanta. Bhon uair sin, tha sinn air cliù a choisinn airson eòlas-teagaisg agus beatha sòisealta ann an àrainn chàirdeil thaiceil.

Bidh faisg air mìle dhaoine a’ dèanamh cùrsa goirid aig SMO thairis air a' bhliadhna. Gach bliadhna aig àm na Càisge agus as t-Samhradh, bidh iomadh cùrsa ri fhaighinn, lethid Gàidhlig, òrain Ghàidhlig, fìdhle, dealbhadaireachd, bogsa is eile, uile stèidhichte san Eilean Sgitheanach. San earrach, bidh sinn a’ ruith chlasaichean aon-latha ann an Dùn Èideann airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. 

Gheibh sibh clàr dhen cùrsaichean a th’ againn air an làrach-lìn an seo - ach cuiribh fios thugainn nam biodh ùidh is ceistean agaibh, agus nì sinn ar dìcheall ur cuideachadh.

Tha sinn an dòchas gum faic sinn am bliadhna sibh, co-dhiù a tha sibh a' tilleadh, a' tòiseachadh - neo a' tòiseachadh às ùr!

Tha sinn a-dràsta ag obair air a' chlàr airson 2017 is sinn an dùil cùrsaichean a chur air an làrach-lìn ro deireadh an t-Sultain.

Leis gach deagh dhùrachd,                                                                 
Sgioba nan Cùrsaichean Goirid

Sabhal Mòr Ostaig
Slèite
An t-Eilean Sgitheanach
IV44 8RQ
Alba

Fòn: 01471 888 240/246
Post-d:
sm00cg@uhi.ac.uk