Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cùrsaichean Samhraidh 2021

Cùrsaichean an t-Samhraidh 2021

**Gu mì-fhortanach chan eil an siostam fòn againn ag obair gu ceart an-dràsta.  Nach cuir sibh fios le post-d gu cg.smo@uhi.ac.uk **

Fàilte oirbh do phrògram samhradh nan Cùrsaichean Goirid!  Tha sinn air leth toilichte fàilte chridheil a chur oribh a' tilleadh dhan àrainn againn am bliadhna.  San Ògmhios bidh na cùrsaichean a' ruith air loidhne a-mhàin, ach mean air mhean tron Iuchar 's an Lùnastal bithear a' tabhainn cùrsaichean an dà chuid air-loidhne agus air an àrainn a-rithist.  Bidh fios slàn ri fhaighinn gu h-ìosal. 

Cuir fios thugainn ma tha cairt Young Scot agaibh, gheibh thu 30% dheth an cùrsa agaibh!

Àitichean-fuirich

A thaobh àitichean-fuirich agus campadh, bidh sinn a' tabhainn àitichean a-rithist anns na seòmraichean oileanach, ach airson daoine a tha clàraichte air cùrsaichean a-mhàin.  Cha bhi seòmraichean-cadail ri fhaighinn oidhche Shathairne idir ach do dhaoine a tha a' fuireach aig a' Cholaiste thairis air dà sheachdain.  Bithibh mothachail cuideachd nach bi seirbheis shlàn ri fhaighinn bhon chidsin thairis na deiridh-seachdain.

Riaghailtean COVID

Cuideachd, tha cùrsaichean air loidhne fosgailte gu daoine bhon air feadh an t-saoghail, ach gus am bi sinn a' leantainn riaghailtean siùbhail a thaobh COVID bidh cùrsaichean air an àrainn fosgailte gu luchd-còmhnaidh na Rìoghachd Aonaichte a-mhàin.  Ma chlàraicheas sibh air cùrsa agus ma dh'atharraicheas na riaghaltean às dèidh làimh gus nach eil e ceadaichte a bhith a' siùbhal dhan Cholaste bhon sgìre agaibh, tabhaichidh sinn ceann-latha eile neo ath-dhìoladh dhuibh, mar as roghnach leis a' Cholaiste.  Tha sinn an dòchas gun atharraich seo na b' anmiche sa bhliadhna.

Bidh sinn a' co-obrachadh gu dlùth le buidheann ionadail Seall, a th' air a bhith a' brosnachadh nan ealan is ciùil traidiseanta san sgìre bho chaidh a chur air chois ann an 1991. Airson barrachd fios mu dheidhinn nan cuirmean-ciùil a bhios an seo san àm ri teachd, thoiribh sùil air a' chlàr-ama aca an seo.

Faodar barrachd fiosrachaidh mu COVID do dhaoine air an àrainn fhaighinn an seo.

 

Cinn-là is Cùrsaichean

Bidh sinn a chur barrachd chùrsaichean an seo tro na bliadhna, 's mar sin, mura h-eil sibh a' faicinn cùrsa freagarrach fhathast, nach tillibh sibh!

 

An t-Ògmhios

Tha na cùrsaichean a leanas ri fhaighinn air Zoom a-nis. Ruithidh iad thairis air trì làtha, seach còig mar as àbhaist, air Dimàirt, Diciadain agus Diardaoin gach seachdain, le trì clasaichean airson gach cùrsa gach làtha aig 09.30 – 10.45, 11.15 – 12.30 agus 13.30 – 15.00.  Ma tha sibh air a bhith ag ionnsachadh tro mheadhan eile, m.e. Duolingo, nach bheir sibh sùil air na ìrean aig bonn na duilleige gus an dèan sibh iarrtas aig ìre ceart.

 

15 - 17 den Ògmhios

Gàidhlig 1 air Loidhne

Gàidhlig 3 air Loidhne

Gàidhlig 7 air Loidhne

Clas Còmhraidh (eadar-meadhanach ìosal) le Muriel Fisher - Aon latha air loidhne, 15/06/2021 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.

Siùbhlachas cainnt le Ailig (Bhaltois) Dòmhnallach (Adhartach) - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.

Gàidhlig air Cruth na Tìre - Aon latha air loidhne, 16/06/2021 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.

 

22 - 24 den Ògmhios

Gàidhlig 2 air Loidhne 

Gàidhlig 4 air Loidhne

Gàidhlig 6 air Loidhne

Gàidhlig 8 air Loidhne

Òrain Ghàidhlig air Loidhne le Christine Primrose - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.

 

29 den Ògmhios - 01 den Iuchar

Gàidhlig 1 air Loidhne

Gàidhlig 3 air Loidhne

Gàidhlig 5 air Loidhne

Gàidhlig 7 air Loidhne

 

05 - 09 den Iuchar

Cùrsaichean air an Àrainn, 5 làithean, a' tòiseachadh Diluain

Gàidhlig 6 air an àrainn

Pìop Bheag le Ross Ainslie, air an àrainn

 

Cùrsaichean air Loidhne, 3 làithean, a' tòiseachadh Dimàirt

Gàidhlig 2 air Loidhne

Gàidhlig 4 air Loidhne - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.

Gàidhlig 8 air Loidhne - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.

 

Cùrsaichean Aon Latha

Clas Còmhraidh air Loidhne le Muriel Fisher (lower intermediate) - aon latha, 06/07/21

 

12 - 16 den Iuchar

Cùrsaichean air an Àrainn, 5 làithean, a' tòiseachadh Diluain

Gàidhlig 1 air an àrainn

Gàidhlig 3 air an àrainn

Ealain ann an Àrainneachd Ghàidhlig, air an àrainn

Clàrsach le Ingrid Nic Eanraig, air an àrainn

 

Cùrsaichean air Loidhne, 3 làithean, a' tòiseachadh Dimàirt

Gàidhlig 1 air Loidhne

Gàidhlig 3 air Loidhne

Gàidhlig 5 air Loidhne

Gàidhlig 7 air Loidhne

Òrain Ghàdhlig le Christine Primrose (clas oidhche) air Loidhne - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.

Gàidhlig do luchd-labhairt na Gaeilge (Luchd-tòiseachaidh) - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.

Gàidhlig do Luchd-labhairt na Gaeilge (Adhartaich)

 

 

19 - 23 den Iuchar

Cùrsaichean air an Àrainn, 5 làithean, a' tòiseachadh Diluain

Gàidhlig 2 air an àrainn

Gàidhlig 4 air an àrainn

Fìdhlearachd le Ross Couper air an àrainn

 

Cùrsaichean air Loidhne, 3 làithean, a' tòiseachadh Dimàirt

Gàidhlig Ìre 8 air Loidhne

Tobar an Dualchais: Ceanglaichean Cruthachail, air Loidhne

Òrain Ghàidhlig aig Murchadh Mac Phàrlain le Mairead Nic Leòid, air Loidhne (tro mheadhan na Beurla)

 

Cùrsaichean Aon Latha

Clas Còmhraidh air Loidhne le Muriel Fisher (lower intermediate) - aon latha, 20/07/21 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.

 

26 - 30 den Iuchar

Cùrsaichean air Loidhne, 3 làithean, a' tòiseachadh Dimàirt

Gàidhlig 5 air Loidhne

Gàidhlig 7 air Loidhne

Tobar an Dualchais: Ceanglaichean Cruthachail, air Loidhne

Òrain Ghàidhlig aig Murchadh Mac Phàrlain le Mairead Nic Leòid, air Loidhne (tro mheadhan na Gàidhlig)

Gàidhlig do Luchd-labhairt na Gearmailtis, air Loidhne

 

02 - 06 den Lùnastal

Cùrsaichean air an Àrainn, 5 làithean, a' tòiseachadh Diluain

Gàidhlig 2 air an àrainn

Gàidhlig 4 air an àrainn

Gàidhlig 6 air an àrainn - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.

Gàidhlig 8 air an àrainn - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.

Cùrsa Fìdhlearachd le Adam Sutherland air an àrainn

 

Cùrsaichean air Loidhne, 3 làithean, a' tòiseachadh Dimàirt

Gàidhlig 1 air Loidhne

Gàidhlig 2 air Loidhne

Gàidhlig 9 air Loidhne - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.

Cuimris do Luchd-labhairt na Gàidhlig air Loidhne

"’S e Crìoch Gach Comunn Dealachadh", clas oidhche air Loidhne le Maighread Stiùbhairt

 

Cùrsaichean Aon Latha

Clas Còmhraidh air Loidhne le Muriel Fisher (lower intermediate) - aon latha, 03/08/21

 

09 - 13 den Lùnastal

Cùrsaichean air an Àrainn, 5 làithean, a' tòiseachadh Diluain

Gàidhlig 1 air an àrainn

Gàidhlig 3 air an àrainn - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.

Gàidhlig 5 air an àrainn

Gàidhlig 7 air an àrainn - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.

Cùrsa Fìdhlearachd le Charlie McKerron, air an àrainn

 

Cùrsaichean air Loidhne, 3 làithean, a' tòiseachadh Dimàirt

Gàidhlig 3 air Loidhne

Gàidhlig 7 air Loidhne

Gàidhlig 9 air Loidhne

Gàidhlig 10 air Loidhne - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.

Gàidhlig do Luchd-labhairt na Cuimris air Loidhne

 

16 - 20 den Lùnastal

Cùrsaichean air an Àrainn, 5 làithean, a' tòiseachadh Diluain

Gàidhlig 2 air an àrainn

Gàidhlig 4 air an àrainn

Piana le Hamish Napier air an àrainn

Giotàr le Innes Watson air an àrainn

Cùrsa Bogaidh ann am Flòdaigearraidh

 

Cùrsaichean air Loidhne, 3 làithean, a' tòiseachadh Dimàirt

Gàidhlig 2 air Loidhne

Gàidhlig 6 air Loidhne

Gàidhlig 8 air Loidhne

 

Cùrsaichean Aon Latha

Gàidhlig air Cruth na Tìre - aon latha, air Loidhne 18/08/2021 - Tha an cùrsa seo làn a-nis.  Nach faighnich mun liosta-feitheimh againn.

 

 

Airson fios mu shusbaint gach ìre de Ghàidhlig, brùth air na ceanglaichean gu h-ìosal.

Gàidhlig Ìre 1 Gàidhlig Ìre 2
Gàidhlig Ìre 3 Gàidhlig Ìre 4
Gàidhlig Ìre 5 Gàidhlig Ìre 6
Gàidhlig Ìre 7 Gàidhlig Ìre 8
Gàidhlig Ìre 9 Gàidhlig Ìre 10
Fios Co-ionnanachd nan Cùrsaichean

 

 

**If you have any other questions, please do not hesitate to contact a member of the Team on +44 (0)1471 888 246 or by email sm00cg@uhi.ac.uk.

 

Tha fiosrachadh ri fhaighinn an seo airson daoine aig nach eòlas air an t-siostam clàraidh againn.

Tha cuideachadh leis an t-siostam OGE ri fhaotainn aig helpdesk@uhi.ac.uk neo air +44 (0) 1463 279 150.

 

-->