Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Sgoil Phìobaireachd an Eilein Sgitheanaich

Cinn-latha: 30/07/18 - 03/08/18
Cosgais: £260 (£180 do dh'oileanaich)
Neach-teagaisg: Decker Forrest, Angus Nicolson and friends
Maoineachadh ILA ri fhaighinn: Chan eil

Clàraich an-dràsta!


 

Dr Decker Forrest

 

Bruth an seo gus clàr bhon chùrsa an-uiridh fhaicinn.

**Tha an cùrsa seo dheth a-nis.  Leigibh fios thugainn airson barrachd fiosrachaidh.**

Tha e toirt làn-thoileachas dhuinn gun tèid Sgoil Phìobaireachd an Eilein Sgitheanaich a chur ri prògram nan Cùrsaichean Goirid aig Sabhal Mòr Ostaig ann an 2018.

Chaidh an cùrsa seo a chruthachadh leis a’ phìobaire, agus an sgoilear, chliùiteach, Dr Decker Forrest. Tha e na amas don Sgoil Phìobaireachd gum faigh oileanaich teagasg  air leth feumail ann an sgilean pìobaireachd bho phìobairean ainmeil an latha an-diugh ann an dachaigh eachdraidheil pìobaireachd an Eilein Sgitheanaich.

Air a shuidheachadh air làrach àlainn Sabhal Mòr Ostaig, bidh an Sgoil Phìobaireachd a' dèanamh  feum den ionad shònraichte airson cuspairean co-cheangailte ri eachdraidh pìobaireachd an Eilein a theagasg, le òraid feasgar ann agus, ann am meadhan na seachdaine, turas gu àite le ceangal dlùth ris a’ chuspair shònraichte a bheir piobrachadh dhan a h-uile duine thèid ann. Chan eil cothrom a leithid seo aig sgoil phìobaireachd eile san t-saoghal!

’S e ‘Dòmhnall MacDhòmhnaill - Ceòl is Dìleab’ tèama a’ chùrsa am bliadhna, agus bidh seo a’ gabhail a-steach cuairt gu ceann a tuath an eilein.

Tha an Sgoil Phìobaireachd stèidhichte air teagasg ann am buidhnean aig dà ìre a chleachdas cuspairean sònraichte mar dhòighean air leudachadh air sgilean pìobaireachd,  's e sin:

  • Dòigh-mheurachaidh
  • Ceòlmhorachd
  • Sgilean air an àrd-ùrlar is fuaimneachd
  • Modhan glèidhidh

Thèid amasan nan clasaichean sin, gu ìre, a dhealbh a rèir feumalachdan nan oileanach anns gach clas. A bharrachd air an teagasg sa chlas, thèid rudan àraid a chur air dòigh, mar òraid, tadhal air taigh-seinnse far a bheil ceòl beò ga chluich, pìobaireachd ann an suidheachadh poblach le pìobaire ainmeil agus sgrìob le ceangal ri cuspair na bliadhna.  Bheir sin cothrom do na h-oileanaich tuilleadh den Eilean fhaicinn agus àiteachean a tha cuideachd a' ceangal ceòl, eachdraidh pìobaireachd agus àiteachean is cultar beò.

Thèid oidhche cèilidh le bàr fosgailte a chumail aig a’ Cholaiste air an oidhche mu dheireadh agus an luchd-teagaisg is na h-oileanaich a’ cluich ann an suidheachadh mì-fhoirmeil.

Tha an Sgoil Phìobaireachd ag amas air pìobairean den a h-uile seòrsa comais ach a bhios comasach air sreath de Cheòl Beag a chluich agus aig a bheil co-dhiù tuigse bhunasach air Ceòl Mòr is an dòigh-chluiche aige.

Luchd-teagaisg na Sgoil Pìobaireachd 2018

  • Aonghas MacNeacail
  • An t-Ollamh Decker Forrest