Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Ciamar a nithear iarrtas

Chan urrainnear ach aona chùrsa a dhèanamh tron t-seachdain.

Feumaidh gach duine cunntas-clàraidh fa-leth a chleachdadh.  Chan urrainnear barrachd air aon a chlàradh leis an aon chunntas.

Airson iarrtas a dhèanamh, leanaibh na ceanglaichean "Cùrsaichean na Càisge" no "Cùrsaichean an t-Samhraidh" mar a tha iomchaidh airson a' chùrsa a tha sibh ag iarraidh, agus brùthaibh air "Clàraich an-dràsta".

 

Oileanaich Ùra

Mura h-eil sibh air siostam clàraidh OGE a chleachdadh roimhe, bidh agaibh ri cùnntas a chruthachadh le bhith a’ bruthadh air a’ phutan "Create Account" - lìonaibh an t-iarrtas gus an tig sibh dhan deireadh, agus brùthaibh air ‘Submit’.

Oileanaich Leantainneach

Ma tha cuimhne agaibh air ur n-ainm-clàraichte is facal-faire bho sheann iarrtas, lìonaibh am foirm mar a tha iomchaidh is brùthaibh air ‘Login’.  Bu chòir gum bi ur cuid fiosrachaidh ann, dèanaibh cinnteach gu bheil e uile ceart is lìonaibh an t-iarrtas gus an tig sibh chun an deiridh is brùthaibh air ‘Submit’.  Bithibh mothachail nach urrainn dhuibh cunntas oileanach a chleachdadh, m.e. 1234567@uhi.ac.uk.  Feumaidh tu cunntas puist-d bho thaobh a-muigh UHI a chleachdadh.

Sàbhail/Cuir

Faodaidh sibh iarrtas neo-chrìochnaichte a shàbhaladh airson a chrìochnachadh nas anmoiche. Airson tilleadh dhan iarrtas, leanaibh an ceangal seo:-

https://www.studentjourney.uhi.ac.uk/urd/sits.urd/run/siw_lgn

ach, bithibh mothachail nach làimhsich sinne an t-iarrtas gus am brùthaibh sibh air "Submit".

Dearbhadh

Às dèidh brùthadh air "Submit", ma tha an seòladh puist-d ceart san t-siostam, gheibhear post-d air ais sa bhad ag ràdh gun deach an t-iarrtas troimhe.  Mura faigh sibh post-d, dèanaibh cinnteach nach eil e sa phasgan "junk mail/spam" agaibh agus cuiribh an seòladh puist-d againn sa liosta "safe senders" agaibh.  Mura h-eil e sa "Junk mail", cleachd an ceangal gu h-àrd is dèanaibh cinnteach gun do chuir sibh an t-iarrtas thugainn leis a' phutan "Submit" 's nach do shàbhail sibh e airson a chrìochnachadh nas anmoiche.

Cuiridh cuideigin bhon Sgioba againn fios thugaibh an ceann 3 làithean-obrach, a’ dearbhadh gu bheil àite agaibh air a’ chùrsa is àite-fuirich (mas iomchaidh) agus mar a dh’fhaodas sibh na cìsean agaibh a phàigheadh. A-rithist, mura faigh sibh post-d, dèanaibh cinnteach nach eil e sa phasgan "junk mail/spam" agaibh.  Mura h-eil, leigibh fios thugainn.

Buidhnean / Càirdean-siubhail

Ma bhios sibh a' tighinn dhan Cholaiste mar pàirt de bhuidheann agus ma bhios sibh uile a' dèanamh cùrsa, feumaidh gach duine iarrtas a dhèanamh air a cheann fhèin le cunntas aca fhèin.  Chan eil e comasach barrachd air aon duine a chlàradh air cùrsa leis an aon chunntas, ach faodaidh sibh an aon seòladh puist‑d a chleachdadh sa roinn "Address" airson conaltraidh, mar eisimpleir, airson buidheann teaghlaich.

Ma bhios sibh a' tighinn còmhla ri cuideigin nach eil a' dèanamh cùrsa ach a bhios a' cleachdadh an t-seòmair agaibh, chan fheumar iarrtas fa-leth a dhèanamh airson ur caraid, agus faodaidh sibh am fiosrachadh a chur leis an iarrtas agaibh fhèin sa roinn "accommodation".  Ma bhios ur caraid an rùn cùrsa a dhèanamh cuideachd, feumar iarrtas fa-leth.

Duilgheadasan Teicneolais

Airson duilgheadasan le clàradh dhan t-siostam, air neo le facail-faire, cuir fios dhan Helpdesk OGE: 

01463 279150  (+44 1463 279 150 bho thall thairis)

servicedesk@uhi.ac.uk

Tha sinn mothachail nach eil Apple Safari ag obair gu math le cuid de na siostaman againn, agus mholadh sinn gun cleachd sibh browser eile.