Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Dip HE anns na Meadhanan Gàidhlig

Ceum:
Dòigh lìbhrigidh: Aig a' Cholaiste
Dè cho fada: 2 Bhliadhna
Neach-stiùiridh: Catriona NicIain


Mun a' Chùrsa

Tha Sabhal Mòr Ostaig air a bhith a' tairgsinn chùrsaichean trèanaidh anns na meadhanan Gàidhlig airson còrr is fichead bliadhna. Tha cruth a chùrsa seo agus an trèanadh aig Sabhal Mòr Ostaig air cothrom a thoirt do dhaoine a dhol an sàs ann an iomadach dreuchd eadar-dhealaichte anns na meadhanan agus tha còrr is 70% de dhaoine a rinn a chùrsa seo a nis a' dèanamh am beò-shlàint anns a' ghnìomhachas.

Gheibh oileanaich cothrom na sgilean a bhios riatanach airson an àite-obrach ionnsachadh fhad ‘s a chuireas iad ri an sgilean cànain aig a’ Cholaiste agus anns a’ choimhearsnachd Ghàidhlig. Bidh an teisteanas a thathar a’ moladh na bhuannachd do dh’oileanaich, a’ leigeil leotha farsaingeachd de dh’eòlas is sgilean sònraichte ionnsachadh agus sgilean obrach a leasachadh.

Bidh an teisteanas freagarrach do dhaoine a tha airson dreuchd fhaighinn anns na meadhanan Gàidhlig agus airson an cuid eòlais, sgilean is dòighean-obrach a neartachadh airson an deisealachadh do shaoghal na h-obrach anns an roinn seo.

 

Sùsbaint a' Chùrsa

Ann am Bliadhna 1 den chùrsa Dip HE Na Meadhanan Gàidhlig, gheibh oileanaich cothrom seachdain greis-ghnìomhachais a dhèanamh le Aonad Craolaidh A-muigh aig a’ BhBC aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail. Bithear ag obair gu cunbhalach air caochladh mhodalan tron bhliadhna le eòlaichean bhon ghnìomhachas. Bidh clasaichean sònraichte ann le eòlaichean teicnigeach is conaltraidh nàiseanta is eadar-nàiseanta.

‘S e eòlaichean a’ ghnìomhachais a th’ anns na h-òraidichean againn agus bheir iad dhut an taic agus na sgilean prataigeach a bhios riatanach ann an saoghal nam meadhanan Gàidhlig.

Thèid an cùrsa a lìbhrigeadh tro mheasgachadh de dhòighean air an làraich agus far na làraich. Cuiridh oileanaich DipHE 10 mìosan seachad anns an dàrna bliadhna aig companaidhean mheadhanan agus companaidhean craolaidh.

 

BLIADHNA 1 - Ìre SCQF 7

 • Sgilean Conaltraidh airson na Meadhanan
   
 • Sgilean Teicnigeach
   
 • Gearradh
   
 • Rannsachadh agus Riochdachadh airson Telebhisein
   
 • Riochdachadh Rèidio
   
 • Naidheachdas

 

Bliadhna 2 - Ìre SCQF 8

 • Obair Sgioba Èifeachdach
   
 • Leasachadh Sgilean Eadar-Phearsanta
   
 • Sgilean Dreuchdail
   
 • A’ Deasachadh airson Obair

‘S e modalan riatanach, stèidhichte air a’ phrògram a th’ anns na 10 modalan.

 

Inntrigeadh

Airson àite fhaighinn air a' chùrsa bidh feum air na leanas:

Bithear a' sùileachadh teisteanas leithid Ceum Oilthigh, HNC no HND ach tha inntrigeadh air a' chùrsa an urra ris a' Cholaiste.

Feumar comas a thaobh Gàidhlig.

 

A' cur a-steach

Ma tha sibh ag iarraidh foirm-iarrtais airson an Dip HE Na Meadhanan Gàidhlig, cuiribh post-d gu: iarrtas@smo.uhi.ac.uk no fòn 01471 888304.