Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

PDA ann an Eadar-theangachadh Gàidhlig

Ceum: Cùrsaichean air astar
Dòigh lìbhrigidh: Air Astar, Pàirt-ùine
Dè cho fada: 1 Bhliadhna
Neach-stiùiridh: Eilidh Ghrannd iarrtas@smo.uhi.ac.uk


Mun a' Chùrsa

THA AN CÙRSA SEO GU BHITH A' TÒISEACHADH AIR AN 4 AN DÀMHAIR 2021.
BRUTH AN SEO GUS IARRTAS A CHUIR THUGAINN

Tha An Duais Leasachaidh Phroifeiseanta (PDA) ann an Eadar-theangachadh Gàidhlig aig SCQF Ìre 11 na theisteanas SQA a’ dèiligeadh ri sgilean sònraichte ann an eadar-theangachadh agus ann an leasachadh coileantachd mar eadar-theangaiche proifeiseanta. Tha an teisteanas seo air a leasachadh ann an com-pàirteachas le institiudan foghlaim adhartach agus àrd-ìre, luchd-fastaidh agus gnìomhachasan. An dèidh am PDA a chrìochnachadh gu soirbheachail, dh’fhaodadh na h-oileanaich aithne phroifeiseanta a shireadh le buidheann clàraidh proifeiseanta airson eadar-theangaichean.
 

Sùsbaint a' Chùrsa

Cò dha a tha an teisteanas freagarrach?

Tha am PDA ann an Eadar-theangachadh Gàidhlig a’ freagairt orrasan a tha ag obair cheana mar eadar-theangaichean is iad airson tuilleadh leasachaidh a dhèanamh air an eòlas, sgilean agus cleachdadh. Tha e cuideachd freagarrach dhaibhsan aig a bheil ìre àrd de chomas ann an Gàidhlig agus Beurla a tha airson a dhol tron phròiseas a dh’fheumar a leantainn gus a bhith mar eadar-theangaiche comasach a bhiodh ag obair aig ìrean proifeiseanta.

Is iad na prìomh raointean ris am bithear a’ dèiligeadh an lùib na h-obrach ach planaichean Gàidhlig le buidhnean poblach, obair eadar-theangachaidh an lùib nam meadhanan, craoladh agus foillseachadh.

Tha an teisteanas a’ gabhail a-steach:

  • a bhith ag eadar-theangachadh theacsaichean bho Bheurla gu Gàidhlig is bho Ghàidhlig gu Beurla
  • a bhith a’ measadh do chomais fhèin mar eadar-theangaiche a tha ag obair a rèir shlatan-tomhais proifeiseanta
  • a’ planadh agus a’ cur an cèill leasachadh proifeiseanta leantainneach

 

Structar

Còd Duais Buidhne: GN67 (24 puingean creideis SCQF)
Tha am PDA ann an Eadar-theangachadh Gàidhlig aig SCQF ìre 11 a’ gabhail a-steach dà aonad a dh’fheumar a choileanadh.
 

HW02 38


 

Eadar-theangachadh Theacsaichean
bho Bheurla gu Gàidhlig is
bho Ghàidhlig gu Beurla

1. Ullachadh gus eadar-theangachadh
2. Eadar-theangachadh theacsaichean bho aon chànan gu cànan eile
3. Rianachd obair eadar-theangachaidh

HW01 38


 

Leasachadh do Chomais mar
Eadar-theangair Proifeiseanta

 

1. Measadh d’ obair mar eadar-theangair a tha ag obair a rèir
    shlatan-tomhais proifeiseanta
2. Dèanamh planadh agus cur an cèill an leasachaidh phroifeiseanta
    leantainneach agad fhèin.

 

A’ dol air adhart

Chaidh na h-aonadan sa PDA am mapadh an aghaidh nan Inbhean Obrach Nàiseanta airson Eadar-theangachadh, aonadan PTra3 agus PTra4.
Bhiodh an cothrom aig oileanaich a bhith a’ dol air adhart gu clàradh proifeiseanta.
 

 

Inntrigeadh

Tha cothrom faighinn air a’ PhDA seo fo ùghdarras an ionaid. Ach, bhiodh e na bhuannachd do dh’oileanaich nam faigheadh iad na sgilean, eòlas agus tuigse a bhiodh riatanach ann an aonan no a bharrachd de na leanas, no teisteanasan co-ionann agus/no eòlas:

  • Sgilean Eadar-theangachaidh (Translation Skills) SCQF Ìre 10 *
  • Sgilean Deasachaidh (Editing skills) SCQF Ìre 11 *
  • Ceum sa chànan (no cànanan) buntainneach agus/no fileantachd no faisg air fileantachd/comas obrachaidh sa bhun-chànan agus sa chànan air a bheilear ag amas.
  • Teisteanasan le Sabhal Mòr Ostaig – nach eil bho SQA

Bithear ag iarraidh air an fheadhainn a tha airson a bhith nan oileanaich iarrtas a chur a-steach sa Ghàidhlig is iad a’ mìneachadh nan teisteanasan a tha aca agus an eòlas buntainneach.

 

An sgioba againn

Air chùlaibh dùrachdachd a’ mhìneachaidh a gheibh thu dhen PhDA againn ann an Eadar-Theangachadh Gàidhlig tha daoine dha-rìribh a bhios ag obair mar sgioba teagaisg agus mar sgioba comhairleachaidh de dh’eadar-theangaichean còmhla riut fhèin is còmhla ri càch ‘s sibh air a’ chùrsa seo.

Tha an sgioba againn làn eòlais eadar-theangachaidh feadh nam bliadhnaichean: bho eadar-theangachadh cruthachail gu eadar-theangachadh foirmeil; bho obair air prògraman cloinne (far am feum an cànan a bhith siùbhlach, so-thuigsinneach) gu filmichean aithriseach (far am feum meudachd nam faclan sna fo-thiotlan a bhith co-ionann ris na bh’ ann sa chiad chànan); bho leabhraichean bàrdachd (An Leabhar Liath nam measg) gu nobhailean an latha an-diugh; bho bhrath-naidheachd chomhairlean ionadail gu sanasachd ann am Pàircean Nàiseanta na h-Alba.

Seo an dearbh sheòrsa eòlais is farsaingeachd taice a gheibh thu air a’ chùrsa againn.

 

Cùrsa Practaigeach

Smaoinich mun chùrsa againn an seo mar chùrsa còcaireachd. Tha beagan teòiridh a dhìth ort mus dèan thu càil sam bith sa chidsin no fhad ‘s a bhios tu sa chidsin. Ach ‘s e an rud as cudromaiche ach a bhith a’ bruich ‘s a’ tomhas, a’ rùsgadh ‘s a’ ròstadh: a bhith a’ dèanamh an dearbh rud, còcaireachd, air a bheil an cùrsa ag amas.

Mar an ceudna dhuinne: ‘s ann a bhios tu a’ dèanamh eadar-theangachaidhean agus sin gu tric ‘s gu minig, bho Bheurla gu Gàidhlig is bho Ghàidhlig gu Beurla.

Agus a bharrachd air sin, bidh thu a’ faighinn mholaidhean air ais bhon sgioba theagaisg agad a cheart cho tric ‘s cho minig is iad a’ blasad air na rinn thu ‘s a’ toirt dhut an tuilleadh stiùiridh a bhios feumail gu mathas na h-obrach agad: an teacsa eadar-theangaichte fhèin.

Bruth an seo gus iarrtas a chuir thugainn.