Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Oileanaich na Rìoghachd Aonaichte is an Aonaidh Eòrpaich

Tha na cùrsaichean aig Sabhal Mòr Ostaig, bho chùrsaichean fad seachdain gu cùrsaichean ceuma, dèanadach agus freagarrach do dh'oileanaich an latha an-diugh. Chan eil àite nas fheàrr san t-saoghal airson piseach a thoirt air do chuid Gàidhlig agus tha a' Cholaiste aithnichte airson teagasg tro mheadhan na Gàidhlig.

 

Fo-cheum

Gheibh thu fiosrachadh air na teisteanasan a tha a dhìth airson àite fhaighinn air gach cùrsa air duilleagan nan cùrsaichean. Tha na cùrsaichean làn-thìde gan teagasg tro mheadhan na Gàidhlig is mar sin feumaidh beagan Gàidhlig a bhith agad mus tòisich thu air cùrsa. Tha siostam soilleir aig a' Cholaiste far an urrainn do dh'oileanaich adhartas a dhèanamh tro na cùrsaichean, bho chùrsaichean goirid gu cùrsaichean air astar gu cùrsaichean fo-cheum is for-cheum, a tha a' toirt cothrom farsaing do dhaoine air foghlam Gàidhlig.

Ma thu a' fàgail na sgoile no a' cur a-steach gu còrr is aon oilthigh, feumaidh an tagradh agad a dhol tro UCAS. 'S e UCAS am prìomh sheirbheis inntrigidh do gach oilthigh is colaiste ann am Breatainn.
 

Còdan UCAS

Ainm Institiùd: HIP
Còd Institiùd: H49
Còd na h-Àrainn: K

Tha cinn-ùine fa-leth aig UCAS a rèir cùrsa, na bliadhna a bhios neach a' tòiseachadh agus na dùthcha dham buin iad. Tha a' Cholaiste a' moladh gun cuirear tagraidhean a-steach cho luath 's a ghabhas ach dh'fhaodadh gun gabh a' Cholaiste ri tagraidhean an dèidh nan ceann-latha seo. Dh'fhaoidte gum faigh oileanaich àite tron t-siostam chothromachaidh, a rèir am bi àite ri fhaighinn air a' chùrsa do dhaoine eile. Mar is trice bidh cothromachadh a' ruith bho mheadhan an Iuchair gu meadhan na Sultaine.

Gheibh thu bileagan-tagraidh agus tuilleadh fiosrachaidh bhon Cholaiste agus bho oifigearan dreuchd, sgoiltean, oilthighean agus colaistean air feadh na dùthcha, no bho UCAS fhèin. Dhaibhsan a tha à dùthchannan cèine, gheibhear bileagan-tagraidh bhon Chomhairle Bhreatannaich. Gabhaidh iarrtasan a chur a-staigh air-loidhne cuideachd.

Dh'fhaodadh gun cuir a' Cholaiste agallamh air dòigh leis an tagraiche, aig a' Cholaiste no air a' fòn. 'S ann airson tuigse fhaighinn air dè an ìre aig a bheil an cuid Gàidhlig as motha a tha agallamhan, airson dèanamh cinnteach gu bheil tagraichean a' cur a-staigh airson a' chùrsa cheart. Bidh aig tagraichean ri agallamh agus deuchainn chiùil a dhèanamh mus faighear àite air a' chùrsa BA Gàidhlig is Ceòl Traidiseanta.

Cuiridh UCAS brath chun an tagraiche mu cho-dhùnadh na Colaiste. Gheibh tagraichean barrachd fiosrachaidh air àite-fuirich agus taic-airgid an dèidh aontachadh àite air cùrsa a ghabhail.

Faodaidh tagraichean eile, nach eil a' fàgail na sgoile fios a chur chun na h-Oifis Clàraidh aig iarrtas@smo.uhi.ac.uk.

Chan fheum tagraichean airson an Dioplòma anns na Meadhanan Gàidhlig a dhol tro UCAS. Bu chòir don a h-uile tagradh a chur dìreach gu Stiùiriche a' Chùrsa air 01471 888 336 no tro phost-d gu sm00cni@uhi.ac.uk.

 

Iarrtasan

Siostam Iarrtais - stiùireadh do thagraichean

 

For-cheum

Bu chòir do thagraichean MSC Cultar Dùthchasach is Eachdraidh na Gàidhealtachd iarrtas a chuir a-steach aig a cheangal gu h-ìosal:

https://www.studentjourney.uhi.ac.uk/urd/sits.urd/run/siw_ipp_lgn.login?process=siw_ipp_app&code1=U93Q7/K&code2=0114

Ma tha ceistean agad feuch gun cuir thu fios don Oifis Chlàraidh air +44 (0)1471 888 304 no tro phost-d gu iarrtas@smo.uhi.ac.uk.

 

Foghlam air astar

Bu chòir do thagraichean airson chùrsaichean air astar is pàirt-thìde fios a chur dìreach don Cholaiste. Gheibh thu foirm iarrtais bhon Sgioba Foghlam Fad Beatha air + 44 (0)1471 888449 no tro phost-d gu astar@smo.uhi.ac.uk

 

Cùrsaichean Goirid

Bu chòir do thagraichean airson nan cùrsaichean goirid a dhol tro shiostam nan cùrsaichean. Gheibh thu tuilleadh fiosrachaidh bho Sgioba nan Cùrsaichean Goirid air +44 (0)1471 888 240 no tro phost-d gu cg@smo.uhi.ac.uk

Ma tha ceistean agad feuch gun cuir thu fios don Oifis Chlàraidh air +44 (0)1471 888 304 no tro phost-d gu iarrtas@smo.uhi.ac.uk  Bhiodh iad ro dheònach do chuideachadh.