Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Taic-airgid

Mar oileanach bidh agad ri fiosrachadh fhaighinn ro làimh air dè chosgas an cùrsa agus dè an taic airgid a bhios ann dhut. Tha a' Cholaiste ro dheònach fiosrachadh is comhairle a thoirt dhut mu thaic le ionmhas agus faodaidh tu fios a chur don Oifis Chlàraidh air 00(+44)1471 888 304 no tro phost-d uair sam bith.
 

Fo-cheum

Bu chòir do dh'oileanaich à Alba a tha a' tighinn gu Sabhal Mòr Ostaig tagradh airson taic-airgid a chur gu SAAS - Students Awards Agency for Scotland. Bu chòir do dh'oileanaich à dùthchannan eile san Roinn Eòrpa no taobh a-muigh na Roinn Eòrpa bruidhinn ris na h-ùghdarrasan foghlaim ionadail aca fhèin airson taic-airgid. A rèir an t-suidheachaidh, dh'fhaodadh oileanaich bhon Aonadh Eòrpach agus dùthchannan eile a bhith airidh air taic ionmhais bhon SAAS agus bu chòir dhaibh sùil a thoirt air slatan tomhais na buidhne airson oileanach à thall thairis.

Bidh a' mhòr-chuid de dh'oileanaich air cùrsaichean fo-cheum làn-thìde a' faotainn taic tro Iasad Oileanaich. Gheibh thu tuilleadh fiosrachaidh mu riaghailtean agus mar a gheibh thu iasad oileanaich bhon làraich-lìn aig SAAS.

Tha Sabhal Mòr Ostaig air a chlàradh ann an cuid a stàitean ann an Canada agus dh'fhaodadh gum faigh oileanaich bho na stàitean sin iasadan bho na riaghaltasan aca. Cuir fios don Oifis Chlàraidh aig a' Cholaiste airson an tuilleadh fiosrachaidh.

Mura faigh thu taic-airgid bho SAAS, ùghdarrasan foghlaim ionadail no bho bhuidheann sam bith eile, faodaidh oileanaich tagradh a dhèanamh ri maoin duais sgoilearachd na Colaiste, an urra ri daingneachadh bhon Cholaiste, ach chan eil ach glè bheag de dh'airgead ann airson duaisean sgoilearachd. Faodaidh oileanach cur a dh'iarraidh air duais sgoilearachd cho luath 's a gheibh iad àite gun chùmhnant aig Sabhal Mòr Ostaig.

Tha Sgeama nam Bursaraidhean Gàidhlig cuideachd ga ruith le OGE le taic bho Chomhairle na Gàidhealtachd, Comhairle nan Eilean Siar agus Comhairle Earra-Ghàidheal agus Bhòid. Tha bursaraidhean air an toirt do dh'oileanaich a tha gu bhith no air tòiseachadh air a' chiad bhliadhna de chùrsaichean ceuma tro mheadhan na Gàidhlig. Gheibh thu tuilleadh fios an seo.

Gheibh thu tuilleadh fiosrachaidh mu SAAS agus taic eile do dh'oileanaich le ciorram agus maoin a' chùraim chloinne an seo.

 

Foghlam Air Astar is Cùrsaichean Goirid

 

ILA Scotland

’S e seo sgeama £200 Cunntas Ionnsachaidh Pearsanta (ILA) aig Riaghaltas na h-Alba.  Bu chòir do dh'oileanaich fios a chur gu ILA Alba aig 0800 917 8000 no www.myworldofwork.co.uk airson an tuilleadh fiosrachaidh agus airson faighinn a-mach am faighear taic. Dh'fheumadh iarrtas airgid aontachadh le ILA agus a’ Cholaiste ro thoiseach Cùrsa.
 

PFG (Part-time Fee Grant)

Gheibh cuid a dh'oileanaich an Alba taic airgid tro sgeama 'part-time fee grant' (PFG) aig SAAS (Students Award Agency for Scotland) ma ni iad modalan luach 30 puingean creideis no barrachd sa bhliadhna, aig ìre Oilthigh. Tha barrachd fios aig www.saas.gov.uk 
 

Clì Gàidhlig

Tha Clì Gàidhlig a' tabhann taic airgid do luchd-ionnsachaidh ùr airson an cuideachadh gus Gàidhlig ionnsachadh, gu sònraichte airson cùram-cloinne, siubhal, àite-fuirich agus chosgaisean a bharrachd a thig air oileanaich air sgàth ciorram. Gheibh thu tuilleadh fiosrachaidh agus foirm iarrtais an seo.

Bidh Bòrd na Gàidhlig, Comunn na Gàidhlig agus Urras MhicCaig a' toirt taic do dh'oileanaich aig a bheil ùidh ann an teagasg.


For-cheum

Faodaidh tagraichean airson an MSc ann an Cultar Dùthchasach agus Eachdraidh na Gàidhealtachd iarrtas a chuir a-steach gu Sabhal Mòr Ostaig airson Sgoilearachd.  Airson barrachd fiosrachaidh mu seo, cuiribh fios don Oifis Clàraidh aig iarrtas@smo.uhi.ac.uk