Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

MRanns ann an Gàidhlig is Ceiltis

Ceum: LDL, Cùrsaichean air astar
Dòigh lìbhrigidh: Air Astar, Làn-ùine, Aig a' Cholaiste, Pàirt-ùine
Dè cho fada: Làn-ùine thar bliadhna, no pàirt-ùine thar dà bhliadhna
Neach-stiùiridh:


Mun a' Chùrsa

Is e ceum rannsachaidh a tha seo; làn-ùine fad bliadhna, pàirt-ùine fad dà bhliadhna. Faodaidh oileanaich a bhith stèidhichte aig a’ Cholaiste air neo air astar (leis an dùil gum bi cothrom tadhail air a’ Cholaiste ann an-dràsta is a-rithist).

Gheibhear eòlaichean air raon farsaing de chuspairean rannsachaidh aig a’ Cholaiste, gu h-àraidh air na leanas: Fonn-eòlas Eachdraidheil (Cox), Dualchainntean (Wringe), Ainm-eòlas (Cox, Mac an Tàilleir), Nuadh-litreachas Gàidhlig na h-Alba (Bateman, I. Mac a’ Phearsain), Nuadh-litreachas Tràth Gàidhlig na h-Alba (Bateman), Eachdraidh na Gàidhealtachd sna Meadhan- agus Nuadh-aoisean (Stiùbhart), Dualchas Cultarach (Cheape, Stiùbhart, Bateman), Sòsio-chànanachas (Armstrong, NicLeòid), Ceòl-eòlas (Purser, Cheape) agus Eaconamaidh Dhùthchail (G. Mac a’ Phearsain). Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh air na bhios a’ tachairt de rannsachadh aig a’ Cholaiste anns An Leabhran Rannsachaidh.

Ged nach bi eileamaid fhoirmeil teagaisg anns an MRes, bidh trèanadh ann a rèir feumalachdan an oileanaich, m.e. sgilean rannsachaidh, agus dh’fhaodadh a’ Ghàidhlig a bhith mar phàirt den trèanadh seo.

 

Am pròsas cuir a-steach:

(1) Cuiridh oileanaich – mar as trice an dèidh chòmhraidhean ri muinntir na Colaiste – tagradh chun na Colaiste air a’ chuspair rannsachaidh a bu chaomh leotha a thoirt a-mach; bidh sin a’ toirt a-steach:

  • An roinn no an cuspair a thèid a rannsachadh
  • A’ chùis no a’ bhun-bharail a thèid a chur fo dheuchainn no na ceistean a thèid a fhreagairt
  • Na modhan obrach agus na cleasan a thèid a chleachdadh gus sin a dhèanamh
  • An dàimh eadar rannsachadh an oileanaich agus an litreachas sgoilearail a chaidh fhoillseachadh mar-thà agus rannsachadh san latha an-diugh anns an aon raon agus beachd air ciamar a chuireas tràchdas an oileanaich ris an raon sin
  • Fiosrachadh mu fhoillseachaidhean sam bith leis an oileanach a bheanas ris a’ chuspair agus/air neo fianais air na th’ aig an oileanach de dh’eòlas air neo de dh’ullachadh anns a’ chuspair.
  • Tomhas air dè an seòrsa buaidhe a dh’fhaodadh a bhith aig an rannsachadh agus ciamar a ghabhadh sin a mheas.

(2) Nuair a bhios a’ Cholaiste sàsaichte leis an tagradh, cuiridh an t-oileanach iarrtas foirmeil gu OGE.

Cha deach cìsean 19/20 fhoillseachadh fhathast, ach bheir figearan an-uiridh beachd air dè bhios annta:

https://www.uhi.ac.uk/en/research-enterprise/grad-school/mres/

Airson tuilleadh fiosrachaidh, thathas di-beathte fios a chumail ri Abigail Burnyeat: ab2.smo@uhi.ac.uk