Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Sgilean Sgrìobhaidh

Ceum: Cùrsaichean air astar
Dòigh lìbhrigidh: Air Astar, Pàirt-ùine
Neach-stiùiridh: Sgioba Chùrsaichean air Astar astar@smo.uhi.ac.uk


Mun a' Chùrsa

'S e seo cùrsa air-loidhne le taic a bhios freagarrach do dhaoine a tha ag iarraidh an sgilean gràmair a leasachadh. Chaidh an cùrsa a sgrìobhadh le Ruairidh MacIlleathain na neach-naidheachd is craoladair ainmeil, agus air a chruthachadh le taic airgid bho Aonad Nàiseanta an Luchd-naidheachd (NUJ). Tha Sgilean Sgrìobhaidh freagarrach do bhuidhnean a tha ag amas air an cuid sgilean cànain a thoirt am feabhas airson na thèid iarraidh orra fo Phlana Nàiseanta na Gàidhlig a riarachadh, no do dhaoine fa leth a tha ag iarraidh an cuid tuigse air gràmar is cleachdadh cànain a leasachadh. Bheir an cùrsa cothrom nas fheàrr obair fhaighinn ann an saoghal na Gàidhlig, far a bheil fèill air deagh sgilean sgrìobhaidh sa chànan.


Gheibh thu:
 

  •     cothrom ionnsachaidh aig uair a tha freagarrach ort fhèin, nad dhachaigh fhèin, nad àite-obrach, no ann an Ionad Ionnsachaidh faisg ort
     
  •     taic air-loidhne tro phuist-d aig amannan sònraichte, bho neach-oide aig a bheil eòlas air Gàidhlig a theagasg air astar
     
  •     cothrom litreachadh ùr na Gàidhlig a dhaingneachadh
     
  •     cothrom riaghailtean gràmair ionnsachadh agus a dhaingneachadh

Sùsbaint a' Chùrsa

Tha an cùrsa ann an Gàidhlig gu lèir, le naoi modalan na bhroinn agus iad uile a' buntainn ri earrann eadar-dhealaichte de ghràmar. Aig gach ìre tha eacarsaichean ann a bheir deuchainn air tuigse an oileanaich air a' chuspair. Mairidh an cùrsa sia mìosan bhon àm a chlàraicheas tu.

Aig deireadh a' chùrsa, bidh cothrom agad deuchainn dheireannach a dhèanamh. Ma thèid leat le seo, (75% no nas àirde), gheibh thu teisteanas bho Shabhal Mòr Ostaig.

 

Modalan

Briathrachas Bunaiteach

Tha seo a' toirt bun-stèidh dhut. Feumaidh tu smachd a ghabhail air a' bhriathrachas mus tuig thu an còrr.

 

Ainmearan

A bheil dragh ort mu na tuisealan tabhartach is ginideach? Bheir am modal seo stiùireadh dhut.

 

Buadhairean

Mar a dh'atharraicheas ainmearan, 's ann a dh'atharraicheas buadhairean. Seo na riaghailtean.

 

Riochdairean roimhearach

Earrann bheag air rud nach fhaicear ann am Beurla.

 

Gnìomhairean

Taic le mar a chruthaichear is mar a chleachdar gnìomhairean.

 

Puingeachadh is Litreachadh

A bheil fios agad dè nì thu le asgairean is tàthanan? Tha taic làimh riut!

 

Àireamhan is Meudachd

Mar a dhèiligear ri àireamhan is meudachd air an duilleig.

 

Snas is Gnàthasan-cainnt

An tèid agad air Gàidhlig a sgrìobhadh, agus dreach Gàidhealach air?

 

Ceartaich na Mearachdan

Lìomh na sgilean ceartachaidh agad.

 

Inntrigeadh

Tha an cùrsa freagarrach do dhaoine air a bheil comas labhairt no leughaidh sa chànan mu thràth oir tha an cùrsa ann an Gàidhlig uile gu lèir. Feumaidh tu a bhith fileanta sa Ghàidhlig, eòlach air cleachdadh choimpiutairean agus le ceangal dhan eadar-lìn.

Cìsean is Maoineachadh

Tha an cùrsa a' cosg £175.

Bidh cothrom air cuid de dhaoine taic airgid fhaighinn bho Learndirect Scotland tron sgeama ILA (Individual Learning Account) aca. Fònaibh gu 0808 100 1090 no theid gu https://www.myworldofwork.co.uk/learn-and-train/sds-individual-learning-accounts-ila.

A' cur a-steach

Cuiribh fòn gu: 01471 888 449
Cuiribh post-d gu: astar@smo.uhi.ac.uk

Cùrsaichean Air Loidhne
Sabhal Mòr Ostaig
Sleat
Isle of Skye
IV44 8RQ