Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Streap

Ceum: Cùrsaichean air astar
Dòigh lìbhrigidh: Air Astar
Neach-stiùiridh:


Mun a' Chùrsa

 

Tha Streap fosgailte do:

  • Thidsearan sgoil-àraich, bun-sgoile agus àrd-sgoile a tha air an clàradh leis an GTCS.
     
  • Tha an teisteanas seo maoinichte le Riaghaltas na h-Alba.
     

Dè th’ ann an Streap?

  • Teisteanas teagaisg (60 puing creideis) aig ìre Masters air a lìbhrigeadh le Oilthigh Obar Dheathain agus Sabhal Mòr Ostaig, le gach cosgais air a phàigheadh le Riaghaltas na h-Alba.
     
  • Cothrom do chuid Ghàidhlig (sgrìobhadh, leughadh, labhairt agus èisteachd) a leasachadh.
     
  • Cothrom an t-eòlas a th’ agad air foghlam Gàidhlig a leasachadh agus barrachd ionnsachadh mu chuspairean mar dà-chànanas agus bogadh.
     
  • Cothrom coinneachadh agus obrachadh còmhla ri tidsearan eile a tha ag obair ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

 

Ciamar a bhios Streap a’ ruith?

  • Mairidh prògram Streap bliadhna, le trì coinneamhan aghaidh ri aghaidh
     
  • Gheibh feadhainn a bhios a’ gabhail pàirt taic cànain bho thaoitear agus bho mhentor rè a’ phrògraim.
     
  • Thèid a’ mhòr-chuid dheth a lìbhrigeadh air-loidhne.
     
  • Bidh measadh leantainneach agus foirmeil anns a’ chùrsa.

 

Gheibhear fiosrachadh a' bharrachd mun a chùrsa seo air làrach-lìn Oilthigh Obar Dheathain: http://www.abdn.ac.uk/education/degrees-programmes/gaelic-medium-education-pgcert-436.php