Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Tachartasan is Naidheachdan

 • 03/2020 Corona Virus COVID-19

  Corona Virus COVID-19

  Fiosrachadh airson Oileanaich, Luchd-obrach agus Aoighean CORONAVIRUS – FIOS AS ÙIRE Tha a’ Cholaiste, mar phàirt de aontaidhean air feadh lìonradh Oilthigh na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean, air stad a chur air teagasg aghaidh-ri-aghaidh sa Cholaiste bho 1f an-diugh (Dimàirt 17). Tha seo a’ ciallachadh nach bi clasaichean aghaidh-ri-aghaidh a’... barrachd...
 • 03/2020 CD de dh’Òrain Ghàidhlig do Chloinn air Ghleus

  CD de dh’Òrain Ghàidhlig do Chloinn air Ghleus

  Tha Tobar an Dualchais (TAD), an tasglann-fuaim nàiseanta air-loidhne, air CD ùr a chur air bhog de dh’òrain agus duain Ghàidhlig freagarrach do chloinn. Airson an CD seo, ‘Seinnibh Còmhla Rinn’, tha TAD air feadhainn dhe na clàraidhean as fheàrr do chloinn a thaghadh bho làrach-lìn Tobar an Dualchais agus... barrachd...
 • 02/2020 Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba a’ cur air bhog leabhar eachdraidh mu Iomairt Sgoil Ghàidhlig Dhùn Èideann

  Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba a’ cur air bhog leabhar eachdraidh mu Iomairt Sgoil Ghàidhlig Dhùn Èideann

  Cuiridh Leas-Phrìomh Mhinistear na h-Alba, Iain Suaineach BPA, leabhar eachdraidh ùr air bhog a chaidh a sgrìobhadh leis an Dr Tim Armstrong òraidiche aig Sabhal Mòr Ostaig, Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig san Eilean Sgitheanach.  Tha an leabhar ùr seo, Às na Freumhan, a’ leantainn eachdraidh air iomairt... barrachd...
 • 02/2020 Clò à Càrlabhaigh do oileanaich an t-Sabhail

  Clò à Càrlabhaigh do oileanaich an t-Sabhail

  Fhuair oileanaich an t-Sabhail Mhòir pìos Clò Hearaich àlainn bho chionn ghoirid bho Mhuileann Chàrlabhaigh ann an Leòdhas a thèid a chleachdadh airson òrain luaidh a ghabhail. Mhìnich Decker Forrest, Stiùiriche air a’ chùrsa BA (le Urram) Gaidhlig agus Ceòl Traidiseanta, mar a thachair: “Tha seinn gu math cumanta aig... barrachd...
 • 02/2020 Neach-ealain à Gàidhealtachd na h-Èireann na Sgoilear Jon Schueler 2020

  Neach-ealain à Gàidhealtachd na h-Èireann na Sgoilear Jon Schueler 2020

  ’S e an neach-ealain is cùradair Èireannach, Conor O’ Grady, an Neach-ealain ùr Air Mhuinntireas aig Sabhal Mòr Ostaig fo Sgoilearachd Jon Schueler. ‘S i seo an ochdamh bliadhna den sgoilearachd chòmhnaidh a tha stèidhichte aig Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig anns an Eilean Sgitheanach. ’S e com-pàirteachas... barrachd...
 • 01/2020 Oileanach SMO sa chuairt dheireannach de dh’ Fharpais Neach-ciùil Òg Traidiseanta na Bliadhna

  Oileanach SMO sa chuairt dheireannach de dh’ Fharpais Neach-ciùil Òg Traidiseanta na Bliadhna

  Tha Josie Duncan, a tha na h-oileanach aig Sabhal Mòr Ostaig, a-measg sianar neach-ciùil òg, tàlantach sa chuairt dheireannach de dh’ fharpais Neach-ciùil Òg Traidiseanta 2020 le BBC Radio Alba. Buinidh Josie do Leòdhas agus thòisich i a’ seinn aig a’ Mhòd nuair a bha i air an dàrna bliadhna... barrachd...
 • 11/2019 Beatha is Obair an Urr. Teàrlach MacDhonnchaidh

  Beatha is Obair an Urr. Teàrlach MacDhonnchaidh

  Sabhal Mòr Ostaig Ionad Iain Nobail 21/11/19 13.00f Tha fàilte chridheil romhaibh uile. B’ e an t-Urr. Teàrlach MacDhonnchaidh (1864–1927) fear de shàr sgoilearan Gàidhlig deireadh na naoidheamh linn deug agus toiseach na ficheadamh linn. B’ ann bho Shrath Tatha ann an Siorramachd Pheairt a bha e, agus mar mhinistear... barrachd...
 • 11/2019 Malairt Shònraichte Eadar Alba agus Èirinn

  Malairt Shònraichte Eadar Alba agus Èirinn

  Bha e na adhbhar tlachd do sgioba Leabharlann an t-Sabhail Mhòir fàilte a chur air Séamus Mac Dhaibhéid bho Ghaeláras Mhic Ardghail ann an Contae an Dúin, Èirinn, an t-seachdain sa chaidh. Bha Séamus anns an Eilean Sgitheanach mar phàirt de mhalairt shònraichte de leabhraichean eadar Gàidheil na h-Alba is... barrachd...
 • 11/2019 Òraid Chuimhneachaidh Shir Iain Noble agus Neach Òg na Bliadhna 2019

  Òraid Chuimhneachaidh Shir Iain Noble agus Neach Òg na Bliadhna 2019

  Chaidh an ochdamh Òraid Chuimhneachaidh air Sir Iain Nobail a thoirt seachad le Cairistìona Walker, à Leòdhas, aig Sabhal Mòr Ostaig, Diardaoin 31 Dàmhair agus b’ e cuspair na h-òraid, “Cànan na coimhearsnachd, cànan nam bannan”. Rugadh is thogadh Cairistìona ann an Siabost air taobh siar Eilean Leòdhais; na briathran... barrachd...
 • 10/2019

  Òraid Chuimhneachaidh Sir Iain Noble 2019

  Tha Urras an Eilein agus Sabhal Mòr Ostaig a’ toirt cuireadh dhuibh gu Òraid Chuimhneachaidh Sir Iain Noble air a toirt seachad le Cairistìona Walker, air Diardaoin 31mh an Dàmhair aig 7.30f anns an TDC, ACC, Sabhal Mòr Ostaig. Tì, cofaidh agus uisge beatha ri fhaotainn as dèidh làimhe.... barrachd...