Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Tachartasan is Naidheachdan

 • 04/2013 Neach-ciùil an t-Sabhail Mhòir le coimisean iomraiteach airson Geamannan a’ Cho-fhlaitheis

  Neach-ciùil an t-Sabhail Mhòir le coimisean iomraiteach airson Geamannan a’ Cho-fhlaitheis

  Tha Ceòladair na Colaiste aig Sabhal Mòr Ostaig Màiri Anna NicUalraig air coimisean fhaighinn airson cuirm-chiùil shònraichte a dhealbh agus a chur air dòigh mar phàirt de sgioba eadar-nàiseanta airson na h-iomairt chiùil iomraiteach ‘Ceòl Ùr 2014’ aig PRSF airson Geamannan a’ Cho-fhlaitheis 2014 ann an Glaschu. ’S e compàirteachas... barrachd...
 • 04/2013

  ‘Open Session’ le Alba Chruthachail

  Dimàirt 23 Giblean 2013 TDC Sabhal Mòr Ostaig, An t-Eilean Sgitheanach 12-4f   Tha a’ bhuidheann Alba Chruthachail air prògram atharrachaidhean a chur air bhonn agus tha iad gu bhith a’ cumail sreath ‘Open Sessions’ air feadh na dùthcha gus deasbad a thogail mu Alba Chruthachail fhèin agus an t-àite... barrachd...
 • 04/2013

  SMO a’ togail bratach ceòl is cultar na Gàidhlig ann an Glaschu

  Tha Sabhal Mòr Ostaig OGE gu bhith cumail tachartas sònraichte nas fhaide air a’ mhìos seo ann an Glaschu ann an co-bhuinn ri Ceòl ’s Craic. Thèid Ceòl Mòr Ostaig a chumail Disathairne 27 Giblean ann an Ionad nan Nuadh Ealain (CCA) far am bi am pìobaire ainmeil Ailean Dòmhnallach,... barrachd...
 • 03/2013 Sgoilearan Gàidhlig a’ faighinn cothrom air oideachadh ann an dràma

  Sgoilearan Gàidhlig a’ faighinn cothrom air oideachadh ann an dràma

  Fhuair sgoilearan bun-sgoile agus àrd-sgoile bhon Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse cothrom o chionn ghoirid piseach a thoirt air na sgilean dràma aca agus na dealbhan-cluiche aca a shealltainn air an àrd-ùrlar. Chaidh Fèis Dràma a chumail aig Sabhal Mòr Ostaig sa Mhàrt do sgoilearan le Gàidhlig. Eadar 11-12 Màrt... barrachd...
 • 03/2013 Murt aig an t-Sabhal Mhòr!

  Murt aig an t-Sabhal Mhòr!

  Airson a’ chiad uair riamh bidh cothrom aig daoine a dhol an sàs ann an deireadh-seachdain de dhìomhaireachd agus murt mas fhìor ann an Gàidhlig. Mar phàirt den bhliadhna far a bheil Sabhal Mòr Ostaig OGE a’ comharrachadh gur e 40 bliadhna bhon a chaidh a’ cholaiste a stèidheachadh, agus... barrachd...
 • 03/2013

  Còmhraidhean Stiùideo

  Cumaidh Mhairi Killin, fhad ‘s a bhios i ann an dreuchd an neach-ealain, feasgar fosgailte a h-uile mìos san stiùideo far an gabh daoine cupa  tì còmhla is far an dèan iad beagan còmhraidh ri chèile. Tha seo airson luchd na colaiste agus an neach-ealain a dhèanamh aithnichte dha chèile... barrachd...
 • 02/2013 Oileanaich chiùil an t-Sabhail a’ togail fonn sa choimhearsnachd

  Oileanaich chiùil an t-Sabhail a’ togail fonn sa choimhearsnachd

  Mar phàirt den bhliadhna sa bheil Sabhal Mòr Ostaig a’ comharrachadh 40 bliadhna bhon a chaidh a’ cholaiste a stèidheachadh, tha oileanaich bhon BA (le Urram) Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta gu bhith dol air chuairt air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eilean sa Mhàrt, far am bi iad, còmhla ri... barrachd...
 • 01/2013 A’ Chiad Duais do Sgoilear à Sruighlea ann am Farpais Logo

  A’ Chiad Duais do Sgoilear à Sruighlea ann am Farpais Logo

                        Choisinn Connor Harper, sgoilear à Àrd-sgoil Uallais ann an Sruighlea,  a’ chiad duais ann am farpais airson logo a dhèanamh gus 40 bliadhna bhon a chaidh Sabhal Mòr Ostaig OGE  a stèidheachadh, a chomharrachadh. Bha cothrom aig sgoilearan Gàidhlig ann an àrd-sgoiltean air feadh Alba logo a dhèanamh a... barrachd...
 • 01/2013 Na gaisgich ciùil a’ comharrachadh 40 bliadhna den t-Sabhal Mhòr

  Na gaisgich ciùil a’ comharrachadh 40 bliadhna den t-Sabhal Mhòr

              Bha Talla a’ Bhaile ann an Glaschu loma-làn oidhche Shathairne (19 Faoilleach) airson cuirm-ciùil shònraichte, SMO@40, far an tàinig iomadach neach-ciùil iomraiteach còmhla gus buaidh Sabhal Mòr Ostaig thar nam bliadhnaichean agus an dlùth cheangal a tha air a bhith aig a’ cholaiste ri ceòl sna 40... barrachd...
 • 01/2013 Cothrom ann am prògram agad fhèin a chruthachadh is a chraoladh air rèidio

  Cothrom ann am prògram agad fhèin a chruthachadh is a chraoladh air rèidio

  Tha sreath de chùrsaichean rèidio gu bhith gan cumail aig Sabhal Mòr Ostaig far am bi daoine ag ionnsachadh mu bhith dèanamh, a’ clàradh is a’ craoladh phrògraman rèidio, agus tha cothrom gu bhith ann do na h-oileanaich na prògraman a nì iad a chluinntinn air stèisean rèidio ionadail no... barrachd...