Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 03/2021

  Lìonra Oifigearan Coimhearsnachd Gàidhlig

  Tha Bòrd na Gàidhlig air leth toilichte gu bheil lìonra taice proifeasanta airson oifigearan coimhearsnachd Gàidhlig gu bhith a’ tòiseachadh. Thèid a chur an gnìomh tro chom-pàirticheas eadar Sabhal Mòr Ostaig, Oilthigh Obar Dheathain is Comunn na Gàidhlig. Tha barrachd is barrachd bhuidhnean san treas roinn a’ fastadh oifigearan Gàidhlig...

  barrachd...

 • 03/2021

  Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra

  Chaidh dithis sgrìobhadairean Gàidhlig ainmeachadh a-measg na shoirbhich ann an Duais nan Sgrìobhadairean Ùra bho chionn ghoirid, agus b’ e fear dhiubh Ruairidh Nethercut a tha na neach-oide aig Sabhal Mòr Ostaig. Tha Ruairidh a’ teagasg air diofar chùrsaichean air astar an-dràsta, agus e fhèin na Neach-ceuma bhon t-Sabhal, agus...

  barrachd...

 • 02/2021

  Pròiseact Ùr Àrd-amasach gus taic a chur ri Ionnsachadh na Gàidhlig

  Tha fios mu iomairt ionnsachaidh, ùr, farsaing agus ioma-fhillte air ainmeachadh, a’ tabhann mheadhan cho iomlan ’s a th’ air a bhith ann fad ginealach airson Gàidhlig ionnsachadh. Thèid SpeakGaelic a chur air bhog anns an t-Sultain 2021 le cùrsa, làrach-lìn sònraichte agus prògramadh air ùrlaran BBC ALBA, a’ gabhail...

  barrachd...

 • 01/2021

  THA SINN FOSGAILTE, AGUS AG OBAIR AIR-LOIDHNE!

  THA SINN FOSGAILTE, AGUS AG OBAIR AIR-LOIDHNE!   Tha làrach na Colaiste dùinte ri linn riaghailtean Covid-19 aig Riaghaltas na h-Alba.  Tha sinn an dùil gum bi i dùinte fad na mìos agus ’s dòcha tron Ghearran cuideachd.  Ach tha sinn fhathast fosgailte agus ag obair: tha na cùrsaichean, ionnsachadh,...

  barrachd...

 • 12/2020

  Ceann-là Sònraichte do Làrach-lìn Tobar an Dualchais

  An t-seachdain seo tha Tobar an Dualchais (TAD) a’ comharrachadh 10 bliadhna bho chaidh an làrach-lìn a chur air bhog. Bha 10,000 clàr ri fhaotainn air-loidhne nuair a chaidh an làrach a chur air bhog gu h-oifigeil ann an Dùn Èideann air 8 An Dùbhlachd 2010 agus an-diugh tha an...

  barrachd...

 • 12/2020

  Ullachadh an ath Phlana Nàiseanta Gàidhlig a' tòiseachadh

  Tha Bòrd na Gàidhlig (BnG) a’ cur air bhog ceisteachan air-loidhne airson beachdan a thrusadh air na bu chòir a bhith anns an ath Phlana Nàiseanta Ghàidhlig. Tha am Plana Nàiseanta Gàidhlig làithreach a’ ruith bho 2018 gu 2023, leis an dùil gun tèid am plana ùr fhoillseachadh ann an...

  barrachd...

 • 12/2020

  Seiseanan Ceistean is Freagairtean (Cùrsaichean Fo-Cheum is For-Cheum)

    Dè tha romhad ann an 2021? A’ cur iarrtas gu UCAS? Am beachd tòiseachadh air cùrsa ùr làn-ùine no pàirt-ùine? Am bu toil leat Gàidhlig a dhèanamh no a bheil ùidh agad ann an dreuchd ann an teagasg, ceòl, cultar no na meadhanan? Coimhead air na seiseanan cheistean againn beò...

  barrachd...

 • 11/2020

  Sianar oileanach bho Shabhal Mòr Ostaig air bursaraidh Gàidhlig fhaighinn

  Tha sianar oileanach aig Sabhal Mòr Ostaig air taic-airgid fhaighinn am bliadhna tron Sgeama Bursaraidh Gàidhlig a tha air a ruith le Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean. Seo an fhicheadamh bliadhna den sgeama seo a tha a’ toirt taic-airgid do dh’ oileanaich ann an sgìrean na Gàidhealtachd is nan...

  barrachd...

 • 11/2020

  Dùbhlanan agus Dòchas: Dà Leabhar Ùr a’ Sealltainn an Rathaid air Adhart do dh’iomairt na Gàidhlig

  Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ cur fàilte mhòr air dà leabhar chudromach a chuireadh an clò o chionn ghoirid: Gaelic in Scotland: Policies, Movements and Ideologies, leis an Àrd-Ollamh Wilson McLeod aig Oilthigh Dhùn Èideann, agus The Crisis in the Vernacular Community: A Comprehensive Sociolinguistic Survey of Scottish Gaelic, leis...

  barrachd...

 • 10/2020

  Neach-ealain ùr Sgoilearachd Jon Schueler air tòiseachadh aig Sabhal Mòr Ostaig

  Tha an neach-ealain is cùradair Èireannach, Conor O’ Grady, air tòiseachadh mar Neach-ealain ùr Air Mhuinntireas aig Sabhal Mòr Ostaig, fo Sgoilearachd Jon Schueler a tha air a bhith ruith a-nis son ochd bliadhna aig Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig anns an Eilean Sgitheanach. ’S e com-pàirteachas gun...

  barrachd...