Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 09/2020

  Pròiseact co-obrachaidh a’ cur gu mòr ris a’ Ghàidhlig

  Tha pròiseact co-obrachaidh eadar Faclair na Gàidhlig agus Tobar an Dualchais (TAD) a’ cur gu mòr ri corpas Faclair na Gàidhlig. Thòisich an dà bhuidheann ag obair còmhla air pròiseact dearbhaidh ann an 2018 agus lorg iad 1,200 facal is abairt Gàidhlig àraid bho chlàraidhean-fuaim a tha ri fhaotainn air...

  barrachd...

 • 08/2020

  Seachdain nan Teaghlach spòrsail air a chumail air-loidhne le Sabhal Mòr Ostaig

  Chaidh Seachdain nan Teaghlach air leth soirbheachail a chumail air-loidhne bho chionn ghoirid, mar phàirt de Phrògram Chùrsaichean Goirid an t-Sabhail. ‘S e tachartas ionnsachadh teaghlaich airson theaghlaichean le Gàidhlig a th’ ann agus bidh e a’ gabhail àite aig a’ cholaiste gach bliadhna.  Chaidh a thòiseachadh leis a’ Bhuidheann...

  barrachd...

 • 06/2020

  Soraidh slàn do dh’Oileanaich Foghlaim an t-Sabhail

  Chuir 11 oileanach bho chùrsaichean teagaisg Shabhal Mòr Ostaig crìoch air an cuid foghlaim Diardaoin agus iad a’ falbh san Lùnastal fad bliadhna mar thidsearan ùra gu bun-sgoiltean agus àrd-sgoiltean air feadh na dùthcha. Bha na h-oileanaich air a’ chùrsa cheum BA Gàidhlig is Foghlam agus PGDE (Slighe Ghàidhlig -...

  barrachd...

 • 06/2020

  A’ sireadh neach-tagraidh PhD airson pròiseact beul-aithris air leth

  Tha Sabhal Mòr Ostaig OGE agus Tobar an Dualchais air leth toilichte innse gu bheil iad a’ sireadh neach-tagraidh PhD sònraichte, fileanta sa Ghàidhlig agus le ceum Maighstireachd ann an raon-eòlais freagarrach, gus pròiseact PhD a ghabhail os làimh. Bidh am pròiseact, a tha maoinichte le Duais Dotaireachd Cho-obrachail le...

  barrachd...

 • 06/2020

  Farpais Bàrdachd

  An Dàrna Duais Bhliadhnail ann am Bàrdachd an Ainm na Peathar, Mairead NicDhòmhnaill Tha Roinn na Ceiltis aig Oilthigh Naoimh Fransaidh Xavier, còmhla ri Urras Chlann Dòmhnaill,* airson an dàrna farpais bàrdachd a chur air bhonn an ainm na Peathar, Mairead NicDhòmhnaill. Rugadh is thogadh a’ Phiuthar NicDhòmhnaill leis a’...

  barrachd...

 • 05/2020

  Sùim mhòr ga thogail do charthannais an Eilein aig Cèilidh Mhòr an t-Sabhail air-loidhne

  Bha oidhche air leth soirbheachail aig Sabhal Mòr Ostaig Dihaoine nuair a chùm iad an tachartas bhliadhnail – a’ Chèilidh Mhòr – air-loidhne airson a’ chiad turas le faisg air 7000 neach ga choimhead. Gu h-àbhaisteach, tha a’ Chèilidh Mhòr a’ cur crìoch air a’ bhliadhna acadaimigeach agus a’ toirt...

  barrachd...

 • 05/2020

  Taic-Maoineachaidh bho Riaghaltas na h-Alba airson Streap: Teisteanas For-Cheum ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig

  Tha Sabhal Mòr Ostaig air leth toilichte £65,000 de dh’airgead taic-maoineachaidh fhaighinn bho  Riaghaltas na h-Alba airson a’ phrògraim Streap a ruith anns an ath bhliadhna acadaimigeach. ’S e teisteanas for-cheum ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig ìre Mhaighstireachd a tha ann an Streap.  Tha am prògram ag...

  barrachd...

 • 05/2020 Prògram de ghnìomhan beò air-loidhne tron Ghàidhlig - #cleachdiaigantaigh

  Prògram de ghnìomhan beò air-loidhne tron Ghàidhlig - #cleachdiaigantaigh

  Bidh am prògram air-loidhne air a chumail air làrach-lìn Bhòrd na Gàidhlig le ceangal ri farsaingeachd de ghoireasan eadar-obrach agus de thachartasan às dèidh sgoile airson òigridh.  Bheir seo cothrom do chloinn an cuid Gàidhlig a chleachdadh ann an suidheachd na dachaigh. Tha am Bòrd air a bhith ag obair...

  barrachd...

 • 04/2020

  Puirt bhon Dachaigh

  Christine Primrose leis an òran ‘Àite Mo Ghaoil’ le Rob Calum MacLeòid às na Gearranan, Eilean Leòdhais. ’S ann a Càrlabhagh a tha Christine agus tha i na Ceannard Òrain Ghàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig is na neach-oide air a’ chùrsa BA Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta: http://bit.ly/GàidhligIsCeòl     Seo...

  barrachd...

 • 04/2020 Coronavirus COVID-19 – Fios as ùire

  Coronavirus COVID-19 – Fios as ùire

    A chàirdean còire Tha sinn an dòchas gu bheil sibh a’ cumail slàn is sàbhailte aig an taigh aig an àm dhùbhlanach seo, is am bhìoras Covid-19 a’ sgapadh san dùthaich againn. Aig Sabhal Mòr Ostaig, bha sinn airson fios a chur thugaibh air na tha sinn fhìn a’...

  barrachd...