Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 07/2014 Neach-ciùil air leth air ainmeachadh mar Oileanach na Bliadhna aig SMO

  Neach-ciùil air leth air ainmeachadh mar Oileanach na Bliadhna aig SMO

  http://www.smo.uhi.ac.uk/images/uploads/EMF.jpgChaidh Eilidh NicPhàidein, oileanach a tha a’ dèanamh ceum BA (le urram) ann an Gàidhlig is Ceòl Traidiseanta, ainmeachadh mar Oileanach Fo-cheum na Bliadhna aig Sabhal Mòr Ostaig OGE. ’S ann à Eilean Thiriodh a tha Eilidh, agus tha i air a bhith na h-oileanach aig SMO airson trì bliadhna,...

  barrachd...

 • 07/2014 Ceum Urramach air a bhuileachadh air Prionnsapal Sabhal Mòr Ostaig OGE

  Ceum Urramach air a bhuileachadh air Prionnsapal Sabhal Mòr Ostaig OGE

  http://www.smo.uhi.ac.uk/images/uploads/BR.jpgChaidh an Ceum Urramach, Ollamh Foghlaim, a bhuileachadh air a’ Phroifeasair Boyd Robasdan le Oilthigh Dhùn Èideann aig cuirm ceumnachaidh air Dihaoine 4 Iuchar. Tha am Proifeasair Robasdan air a bhith na Phrionnsapal air Sabhal Mòr Ostaig bho 2009, agus tha an t-eòlas farsaing aige air saoghal na Gàidhlig agus...

  barrachd...

 • 07/2014 Foghlam Gàidhlig a’ cuideachadh le stad a chur air crìonadh a’ chànain

  Foghlam Gàidhlig a’ cuideachadh le stad a chur air crìonadh a’ chànain

  Tha Bòrd na Gàidhlig air an Aithisg Bhliadhnail  airson na bliadhna ionmhais 2013/14, fhoillseachadh. A-rithist, ’s e Bòrd na Gàidhlig a’ chiad Bhuidheann Phoblach a tha air a sgrùdadh le Sgrùdadh na h-Alba a tha air crìoch a chur air an Aithisg is Cunntasan Bliadhnail aige, ann an dà chànan....

  barrachd...

 • 07/2014 Prionnsapal agus Iar-sheansailear ùr aig OGE a’ tadhal air Sabhal Mòr Ostaig

  Prionnsapal agus Iar-sheansailear ùr aig OGE a’ tadhal air Sabhal Mòr Ostaig

  http://www.smo.uhi.ac.uk/images/uploads/DSC_0134.JPGChoinnich am Proifeasair Clive Mulholland ri luchd-obrach Sabhal Mòr Ostaig OGE Diluain, dìreach 4 seachdainean às dèidh dha tòiseachadh na dhreuchd mar dàrna Prionnsapal agus Iar-sheansalair Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Tha am Proifeasair Mulholland a’ tighinn don oilthigh bho Oilthigh na Cuimrigh a Deas, far an robh e...

  barrachd...

 • 06/2014 Obair is foghlam Sabhal Mòr Ostaig gam moladh ann an sgrùdadh HMI

  Obair is foghlam Sabhal Mòr Ostaig gam moladh ann an sgrùdadh HMI

  Tha Luchd-sgrùdaidh na Banrigh (HMI) air moladh mòr a dhèanamh air obair is modhan-ionnsachaidh Sabhal Mòr Ostaig ann an aithisg a dh’fhoillsich iad às dèidh dhaibh sgrùdadh a dhèanamh air a’ Cholaiste às leth Comhairle Maoineachaidh na h-Alba agus Foghlam na h-Alba. Chaidh an sgrùdadh slàn air Foghlam Adhartach (FE)...

  barrachd...

 • 06/2014 Toiseach Tòiseachaidh ùr do Chompanaidh Cruthachail Sgitheanach

  Toiseach Tòiseachaidh ùr do Chompanaidh Cruthachail Sgitheanach

  http://www.smo.uhi.ac.uk/images/uploads/Canan_Executive_Team.jpgTha Cànan, am buidheann dealbhachaidh agus didseatach suidhichte ann an Slèite san Eilean Sgitheanach, air buidheann gnìomh fhastadh airson a’ chompanaidh a thoirt air adhart chun an ath cheum. ’S iadsan Vanessa Lopez mar Mhanaidsear Gnìomhachd, Flòraidh Forrest mar Mhanaidsear Phrògraman agus Muireall Urchadan mar Mhanaidsear Leasachadh Gnothaich. Thuirt Vanessa...

  barrachd...

 • 06/2014 Sgoilearan an t-Sabhail Mhòir gu bhith bruidhinn aig Rannsachadh na Gàidhlig

  Sgoilearan an t-Sabhail Mhòir gu bhith bruidhinn aig Rannsachadh na Gàidhlig

  Tha ceathrar sgoilearan bho Sabhal Mòr Ostaig gu bhith toirt seachad òraidean aig a’ cho-labhairt, Rannsachadh na Gàidhlig, ann an Dùn Èideann an ath sheachdain. Tha an t-Ollamh Meg Bateman is am Proifeasair Ùisdean Cheape gu bhith toirt seachad òraidean pleanaraidh. Tha an t-Ollamh Tim Armstrong gu bhith toirt òraid...

  barrachd...

 • 06/2014 Cothrom ionnsachaidh don ath ghinealach de stiùirichean telebhisein

  Cothrom ionnsachaidh don ath ghinealach de stiùirichean telebhisein

  http://www.smo.uhi.ac.uk/images/uploads/Oileanaich-NPA.jpgThàinig buidheann de sgoilearan, a tha ma dh’fhaoidte gu bhith nan ath ghinealach de stiùirichean is riochdairean telebhisein, cruinn còmhla aig Sabhal Mòr Ostaig OGE an t-seachdain sa chaidh gus a’ chiad phàirt de chùrsa mheadhanan a dhèanamh, a bheir sgilean dhaibh a bhios air leth feumail do dhuine sam...

  barrachd...

 • 06/2014 Naidheachdan air Leasachadh na Cille Bige

  Naidheachdan air Leasachadh na Cille Bige

  http://www.smo.uhi.ac.uk/images/uploads/Kilbeg4June.jpgTha atharrachadh mòr air tighinn air sgìre Ostaig thar nan trì mìosan a dh’fhalbh aig làrach na Cille Bige agus a’ chompanaidh togail Robertson air a bhith trang leis a’ chiad ìre den phròiseict leasachaidh aig an t-Sabhal Mhòr. Tha an obair aig luach £6m a’ leantainn mar dà chùmhnant...

  barrachd...

 • 06/2014 Fuaim gu bhith aig cridhe an dàrna Sgoilearachd Jon Schueler airson neach-ealain air mhuinntireas aig SMO

  Fuaim gu bhith aig cridhe an dàrna Sgoilearachd Jon Schueler airson neach-ealain air mhuinntireas aig SMO

  http://www.smo.uhi.ac.uk/images/uploads/venice.jpgTha an nuadh neach-ealain, Helmut Lemke, gu bhith tighinn gu Sabhal Mòr Ostaig OGE mar neach-ealain air mhuinntireas agus an dàrna Sgoilearachd Jon Schueler ga bhuileachadh air a’ Ghearmailteach iomraiteach. Tha Helmut air consairtean, taisbeanaidhean fuaime is ealain “shuidhichte” a chur air dòigh ann am iomadh àite is làrach fa...

  barrachd...

 --}