Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 02/2020 Clò à Càrlabhaigh do oileanaich an t-Sabhail

  Clò à Càrlabhaigh do oileanaich an t-Sabhail

  Fhuair oileanaich an t-Sabhail Mhòir pìos Clò Hearaich àlainn bho chionn ghoirid bho Mhuileann Chàrlabhaigh ann an Leòdhas a thèid a chleachdadh airson òrain luaidh a ghabhail. Mhìnich Decker Forrest, Stiùiriche air a’ chùrsa BA (le Urram) Gaidhlig agus Ceòl Traidiseanta, mar a thachair: “Tha seinn gu math cumanta aig...

  barrachd...

 • 02/2020 Neach-ealain à Gàidhealtachd na h-Èireann na Sgoilear Jon Schueler 2020

  Neach-ealain à Gàidhealtachd na h-Èireann na Sgoilear Jon Schueler 2020

  ’S e an neach-ealain is cùradair Èireannach, Conor O’ Grady, an Neach-ealain ùr Air Mhuinntireas aig Sabhal Mòr Ostaig fo Sgoilearachd Jon Schueler. ‘S i seo an ochdamh bliadhna den sgoilearachd chòmhnaidh a tha stèidhichte aig Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig anns an Eilean Sgitheanach. ’S e com-pàirteachas...

  barrachd...

 • 01/2020 Oileanach SMO sa chuairt dheireannach de dh’ Fharpais Neach-ciùil Òg Traidiseanta na Bliadhna

  Oileanach SMO sa chuairt dheireannach de dh’ Fharpais Neach-ciùil Òg Traidiseanta na Bliadhna

  Tha Josie Duncan, a tha na h-oileanach aig Sabhal Mòr Ostaig, a-measg sianar neach-ciùil òg, tàlantach sa chuairt dheireannach de dh’ fharpais Neach-ciùil Òg Traidiseanta 2020 le BBC Radio Alba. Buinidh Josie do Leòdhas agus thòisich i a’ seinn aig a’ Mhòd nuair a bha i air an dàrna bliadhna...

  barrachd...

 • 11/2019

  Tosgaire Òg na Bliadhna 2019

  Choisinn Lucy Hannah, Manaidsear ionad cùram-chloinne Fàs Mòr, duais Tosgaire Òg na Bliadhna aig na Duaisean Gàidhlig 2019.   ‘S ann à Slèite san Eilean Sgitheanach a tha Lucy agus tha i air a bhith ag obair aig Fàs Mòr airson còrr is trì bliadhna a-nise.  Tha i fhèin agus...

  barrachd...

 • 11/2019

  Com-pàirteachas ùr le Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba airson Òraid an t-Sabhail 2019

    Chaidh Òraid an t-Sabhail a chumail am-bliadhna aig Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba ann an Dùn Èideann, Diardaoin 7 Samhain. B’ e tiotal na h-òraid, ‘Cuir eag anns a’ chasa-ceangal’: Gàidhlig ga cur gu feum.  B’ i Òraid na bliadhna an 23as òraid san t-sreath chliùiteach seo, agus cuid dhe...

  barrachd...

 • 11/2019 Beatha is Obair an Urr. Teàrlach MacDhonnchaidh

  Beatha is Obair an Urr. Teàrlach MacDhonnchaidh

  Sabhal Mòr Ostaig Ionad Iain Nobail 21/11/19 13.00f Tha fàilte chridheil romhaibh uile. B’ e an t-Urr. Teàrlach MacDhonnchaidh (1864–1927) fear de shàr sgoilearan Gàidhlig deireadh na naoidheamh linn deug agus toiseach na ficheadamh linn. B’ ann bho Shrath Tatha ann an Siorramachd Pheairt a bha e, agus mar mhinistear...

  barrachd...

 • 11/2019 Malairt Shònraichte Eadar Alba agus Èirinn

  Malairt Shònraichte Eadar Alba agus Èirinn

  Bha e na adhbhar tlachd do sgioba Leabharlann an t-Sabhail Mhòir fàilte a chur air Séamus Mac Dhaibhéid bho Ghaeláras Mhic Ardghail ann an Contae an Dúin, Èirinn, an t-seachdain sa chaidh. Bha Séamus anns an Eilean Sgitheanach mar phàirt de mhalairt shònraichte de leabhraichean eadar Gàidheil na h-Alba is...

  barrachd...

 • 11/2019 Òraid Chuimhneachaidh Shir Iain Noble agus Neach Òg na Bliadhna 2019

  Òraid Chuimhneachaidh Shir Iain Noble agus Neach Òg na Bliadhna 2019

  Chaidh an ochdamh Òraid Chuimhneachaidh air Sir Iain Nobail a thoirt seachad le Cairistìona Walker, à Leòdhas, aig Sabhal Mòr Ostaig, Diardaoin 31 Dàmhair agus b’ e cuspair na h-òraid, “Cànan na coimhearsnachd, cànan nam bannan”. Rugadh is thogadh Cairistìona ann an Siabost air taobh siar Eilean Leòdhais; na briathran...

  barrachd...

 • 11/2019 Fàilte bhlàth air luchd-tadhail aig Latha Fosgailte an t-Sabhail

  Fàilte bhlàth air luchd-tadhail aig Latha Fosgailte an t-Sabhail

  Chùm Sabhal Mòr Ostaig OGE Latha Fosgailte Dihaoine 1 Samhain do sgoilearan àrd-sgoile, daoine òga  agus duine sam bith eile le ùidh ann an cùrsaichean Gàidhlig. B’ e seo an latha a bu mhotha dhe leithid a bha a’ Cholaiste air a chur air dòigh gu ruige seo agus bha...

  barrachd...

 • 10/2019

  Mòd Ghlaschu 2019

  Bha bliadhna shoirbheachail eile aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail a bh’ air a chumail ann an Glaschu am-bliadhna. Tha a’ Ghàidhlig agus cultar nan Gàidheal aig teis-meadhan obair a’ Chomuinn Ghàidhealaich agus is math gur ann an Glaschu a bha am Mòd an turas seo – am baile mòr anns...

  barrachd...