Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 05/2018 Urram airson Iar-phrionnsapal an t-Sabhail

  Urram airson Iar-phrionnsapal an t-Sabhail

  Chaidh an t-seirbhis aig Iain Tormod MacLeòid, Iar-phrionnsapal Shabhal Mòr Ostaig, do dh’fhoghlam Gàidhlig aithneachadh le Comhaltachd Urramach air a thoirt dha le Comann Litreachais na h-Alba (ASLS) aig cuirm ann an Dùn Èideann Dihaoine 27 Giblean.  Buinidh Iain Tormod do Stafainn san Eilean Sgitheanach, agus chaidh a theagasg aig...

  barrachd...

 • 05/2018 Leabhran ùr mu Fhoghlam Gàidhlig

  Leabhran ùr mu Fhoghlam Gàidhlig

  Chaidh leabhran fiosrachaidh ùr mu Fhoghlam Gàidhlig fhoillseachadh o chionn ghoirid anns an Òlaind. Chaidh an leabhran no dossier a dheasachadh leis an Ollamh Boyd Robasdan, Prionnsapal, Sabhal Mòr Ostaig, agus tha e mar phàirt de shreath de leabhrain fiosrachaidh mu mhion-chànanan air feadh na Roinn Eòrpa. ‘S e an...

  barrachd...

 • 05/2018 Pròiseact ealain na bun-sgoile ga thaisbeanadh aig Sabhal Mòr Ostaig

  Pròiseact ealain na bun-sgoile ga thaisbeanadh aig Sabhal Mòr Ostaig

  Thèid a’ phròiseact ealain lèirsinneach, An Cuan Sgìth / The Little Minch, a thaisbeanadh aig Sabhal Mòr Ostaig bhon 14 Chèitean.  Tha a’ phròiseact air a bhith a’ ruith airson dà bhliadhna, le iomlaid eadar clann Bun-sgoil Shlèite san Eilean Sgitheanach, agus clann Bun-sgoil Bhaile a’ Mhanaich, Beinn na Faoghla. ...

  barrachd...

 • 05/2018 Seiseanan an t-Sabhail

  Seiseanan an t-Sabhail

  Tha sinn a' sireadh na leanas: luchd-ciùil òg, seinneadairean, còmhlanan-ciùil, riochdairean, DJan, luchd-ealain fuaime, pod-chraoladairean, luchd-film agus sgrìobhadairean-ciùil! Ciamar a chòrdadh trì làithean an asgaidh riut is tu ag obair ann an stiùidio clàraidh cuide ri einnseanair fuaime no riochdaire proifeiseanta? Nan còrdadh, nach cuir thu do bheachd-smuain dha Seiseanan...

  barrachd...

 • 05/2018 Stiùiriche Seall, Donnchadh MacAonghais, air àite a chosnadh ann an Talla nan Laoch airson ceòl traidiseanta a bhrosnachadh

  Stiùiriche Seall, Donnchadh MacAonghais, air àite a chosnadh ann an Talla nan Laoch airson ceòl traidiseanta a bhrosnachadh

  Tha sinn a' cur meal-a-naidheachd air Donnchadh MacAonghais a tha air àite a chosnadh ann an Talla Laoch Ceòl Traidiseanta na h-Alba airson a chuid saothrach a' brosnachadh ceòl traidiseanta. 'S e Donnchadh stiùiriche cruthachail Seall, a' bhuidheann ealain stèidhichte aig Sabhal Mòr Ostaig, agus tha e air obair ionmholta...

  barrachd...

 • 05/2018 Ioma-chànanas san eanchainn

  Ioma-chànanas san eanchainn

  29/05/18 aig 1400 Seòmar Chanaigh, SMO, ACC Àrd-Ollamh Ferran Suay, Oilthigh Valencia   Tha sinn eòlach air na buannachdan an-lùib dà- no ioma-chànanas aig ìre cleachdaidh – a’ gabhail a-staigh comasan nas fheàrr le cànain ùra agus cuideachd le cuimhne agus smachd gnìomhach (executive control). Ach dè a’ bhuaidh air...

  barrachd...

 • 04/2018 Turas nam Misak a dh'Alba

  Turas nam Misak a dh'Alba

  Chaidh na Misak, a bhuineas do sgìre Chauca ann an Colombia, fhuadachadh às an fhearann aca agus cha mhòr nach deach iad à bith mar shluagh. Anns an dà fhichead bhliadhna a dh'fhalbh, tha iad, an aghaidh an t-srutha, air sealbh fhaighinn air an cuid fearainn, air a' chultar aca...

  barrachd...

 • 04/2018 Plana Pàrantachadh Corporra aig Sabhal Mòr Ostaig

  Plana Pàrantachadh Corporra aig Sabhal Mòr Ostaig

  Tha Sabhal Mòr Ostaig UHI, an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig, air Plana Gnìomh Pàrantachadh Corporra a sgrìobhadh, fo chùmhnantan Achd na Cloinne is nan Daoine Òga (Alba) 2014.  Mar phàirt den Achd seo (Pàirt 9), tha Sabhal Mòr Ostaig air a chomharrachadh mar Phàrant Corporra le...

  barrachd...

 • 04/2018 Oileanaich ciùil an t-Sabhail a’ taisbeanadh an cuid thàlantan aig Fèis Pan-Cheilteach

  Oileanaich ciùil an t-Sabhail a’ taisbeanadh an cuid thàlantan aig Fèis Pan-Cheilteach

  Chaidh an 47mh Fèis eadar-nàiseanta Pan-Cheilteach a chumail am bliadhna ann an Leitir Ceanainn, Dùn nan Gall, Èirinn bhon 3–8 Giblean agus bha oileanaich bhon chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta aig Sabhal Mòr Ostaig an làthair is iad a’ riochdachadh Alba ann an grunn fharpaisean is thachartasan. ...

  barrachd...

 • 03/2018 Am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig airson 2018-2023 air fhoillseachadh

  Am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig airson 2018-2023 air fhoillseachadh

  Chaidh am Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig ùr fhoillseachadh aig Pàrlamaid na h-Alba an-diugh (Diciadain 28 Màrt), Plana a tha a’ sealltainn mar a thèid fàs a thoirt air a’ Ghàidhlig aig ìre nas luaithe ann an Alba. ’S e prìomh amas a’ Phlana, gun tèid Gàidhlig a chleachdadh nas trice,...

  barrachd...