Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 09/2019 Fàilte mhòr air oileanaich an t-Sabhail gu bliadhna ùr acadaimigeach

  Fàilte mhòr air oileanaich an t-Sabhail gu bliadhna ùr acadaimigeach

  Chuir Sabhal Mòr Ostaig, an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig, fàilte bhlàth air oileanaich ùra is leantainneach bho chionn ghoirid, is bliadhna ùr air tòiseachadh aig a’ Cholaiste. Am bliadhna sa, thathas a’ cur fàilte air còrr is dà fhichead oileanach ùra, a’ mhòr chuid dhiubh sin...

  barrachd...

 • 08/2019 Neach-ealain Sgoilearachd Jon Schueler 2019 aig Sabhal Mòr Ostaig air tòiseachadh

  Neach-ealain Sgoilearachd Jon Schueler 2019 aig Sabhal Mòr Ostaig air tòiseachadh

  Tha an neach-ealain Astràilianach, Kim Anderson, air tòiseachadh mar Neach-ealain ùr Air Mhuinntireas aig Sabhal Mòr Ostaig, fo Sgoilearachd Jon Schueler a tha air a bhith ruith son seachd bliadhna aig Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig anns an Eilean Sgitheanach. 'S e com-pàirteachas gun samhail a th' anns...

  barrachd...

 • 08/2019

  Latha Fosgailte Sabhal Mòr Ostaig 2019

    Tha sinn a' cur fàilte bhlàth ron a h-uile duine aig a bheil ùidh anns na cùrsaichean ceuma Gàidhlig againn aig ar Latha Fosgailte san Eilean Sgitheanach. Gheibh sibh blasad de chlasaichean, taisbeanaidhean le stiùirichean cùrsa, cuairt mun làraich, stiùireadh mu iarrtasan agus cothrom coinneachadh ri luchd obrach, oileanaich...

  barrachd...

 • 06/2019 Bannan ga reic gu h-eadar-nàiseanta

  Bannan ga reic gu h-eadar-nàiseanta

  Thèid Sreath 6 de Bhannan a shealltainn aig Fèis Fhilmichean Eadar-nàiseanta Dhun Èideann, Disathairne 22 an t-Ògmhìos aig 1825 far am bi Young Films air leth thoilichte an naidheachd a sgaoileadh gu bheilear air Bannan a reic gu h-eadar-nàiseanta. Thuirt Chris Young, Àrd-riochdaire airson Bannan: “’S e dùthaich air leth...

  barrachd...

 • 06/2019 Stiùiriche Ùr airson Pròiseact Dualchais Nàiseanta

  Stiùiriche Ùr airson Pròiseact Dualchais Nàiseanta

  Chaidh Flòraidh Forrest a thaghadh mar Stiùiriche ùr Tobar an Dualchais. Tha am pròiseact nàiseanta seo air a bhith a’ ruith aig Sabhal Mòr Ostaig fad 13 bliadhna ann an compàirteachas le tasglannan Sgoil Eòlais na h-Alba (Oilthigh Dhùn Èideann), Urras Nàiseanta na h-Alba agus BBC Alba. Thuirt Cathraiche a’...

  barrachd...

 • 05/2019 Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba a’ com-pàirteachadh le Sabhal Mòr Ostaig air Prìomh Thaisbeanadh Ùr

  Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba a’ com-pàirteachadh le Sabhal Mòr Ostaig air Prìomh Thaisbeanadh Ùr

  Tha Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba agus Sabhal Mòr Ostaig, a’ Cholaiste Ghàidhliganns an Eilean Sgitheanach a tha na com-pàirtiche ann an Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, air co-obrachadh a thoirt gu buil air susbaint an taisbeanaidh shamhraidh, Fiadhaich Glòrmhor: Seallaidhean Romansach de dh’Alba. Bidh Fiadhaich Glòrmhor: Seallaidhean Romansach de dh’Alba...

  barrachd...

 • 05/2019

  An t-Oilthigh a’ foillseachadh Plana Gàidhlig ùr

  Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean air an treasamh Plana Gàidhlig aca fhoillseachadh. Tha an sgrìobhainn a’ mìneachadh ro-innleachd an oilthighe airson leantainn air adhart le leasachadh is adhartachadh air cleachdadh na Gàidhlig tro dhòighean-obrach, curraicealam agus conaltraidhean gu 2022. Tha molaidhean a’ gabhail a-steach barrachd stòrasan dà-chànanach a...

  barrachd...

 • 05/2019 Farpais Bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite 2019

  Farpais Bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite 2019

  Thèid an còigeamh farpais bàrdachd Gàidhlig airson Duais Bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite a chumail am-bliadhna.  Chaidh an fharpais a chur air chois leis an Ridire Iain MacDhòmhnaill mar chuimhneachan air a nighinn, Deborah, a dh’ eug aig aois glè òg.   Tha an fharpais air a ruith le Sabhal Mòr Ostaig, an...

  barrachd...

 • 05/2019 Leabhar Ùr mu dheidhinn Ainmean-Àite

  Leabhar Ùr mu dheidhinn Ainmean-Àite

  Tha Ainmean-Àite na h-Alba fìor thoilichte innse gu bheilear a’ foillseachadh Scottish Gaelic Place-Names: The Collected Works of Charles M. Robertson, air a dheasachadh leis an Dr Jacob King. B’ e an t-Urr. Teàrlach MacDhonnchaidh (1864–1927) fear de shàr sgoilearan Gàidhlig deireadh na naoidheamh linn deug agus toiseach na ficheadamh...

  barrachd...

 • 04/2019

  Ceòl Mòr Ostaig

  Disathairne 27mh An Giblean Glaschu Bidh oileanaich, alumni agus luchd-teagaisg bhon chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig is Ceòl Traidiseanta aig Sabhal Mòr Ostaig a’ cluich aig Ceòl Mòr Ostaig, air a chur air dòigh le Ceòl is Craic, aig an CCA ann an Glaschu air Disathairne 27mh An Giblean. Ron a’...

  barrachd...