Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 11/2019

  Com-pàirteachas ùr le Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba airson Òraid an t-Sabhail 2019

    Chaidh Òraid an t-Sabhail a chumail am-bliadhna aig Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba ann an Dùn Èideann, Diardaoin 7 Samhain. B’ e tiotal na h-òraid, ‘Cuir eag anns a’ chasa-ceangal’: Gàidhlig ga cur gu feum.  B’ i Òraid na bliadhna an 23as òraid san t-sreath chliùiteach seo, agus cuid dhe...

  barrachd...

 • 11/2019 Beatha is Obair an Urr. Teàrlach MacDhonnchaidh

  Beatha is Obair an Urr. Teàrlach MacDhonnchaidh

  Sabhal Mòr Ostaig Ionad Iain Nobail 21/11/19 13.00f Tha fàilte chridheil romhaibh uile. B’ e an t-Urr. Teàrlach MacDhonnchaidh (1864–1927) fear de shàr sgoilearan Gàidhlig deireadh na naoidheamh linn deug agus toiseach na ficheadamh linn. B’ ann bho Shrath Tatha ann an Siorramachd Pheairt a bha e, agus mar mhinistear...

  barrachd...

 • 11/2019 Malairt Shònraichte Eadar Alba agus Èirinn

  Malairt Shònraichte Eadar Alba agus Èirinn

  Bha e na adhbhar tlachd do sgioba Leabharlann an t-Sabhail Mhòir fàilte a chur air Séamus Mac Dhaibhéid bho Ghaeláras Mhic Ardghail ann an Contae an Dúin, Èirinn, an t-seachdain sa chaidh. Bha Séamus anns an Eilean Sgitheanach mar phàirt de mhalairt shònraichte de leabhraichean eadar Gàidheil na h-Alba is...

  barrachd...

 • 11/2019 Òraid Chuimhneachaidh Shir Iain Noble agus Neach Òg na Bliadhna 2019

  Òraid Chuimhneachaidh Shir Iain Noble agus Neach Òg na Bliadhna 2019

  Chaidh an ochdamh Òraid Chuimhneachaidh air Sir Iain Nobail a thoirt seachad le Cairistìona Walker, à Leòdhas, aig Sabhal Mòr Ostaig, Diardaoin 31 Dàmhair agus b’ e cuspair na h-òraid, “Cànan na coimhearsnachd, cànan nam bannan”. Rugadh is thogadh Cairistìona ann an Siabost air taobh siar Eilean Leòdhais; na briathran...

  barrachd...

 • 11/2019 Fàilte bhlàth air luchd-tadhail aig Latha Fosgailte an t-Sabhail

  Fàilte bhlàth air luchd-tadhail aig Latha Fosgailte an t-Sabhail

  Chùm Sabhal Mòr Ostaig OGE Latha Fosgailte Dihaoine 1 Samhain do sgoilearan àrd-sgoile, daoine òga  agus duine sam bith eile le ùidh ann an cùrsaichean Gàidhlig. B’ e seo an latha a bu mhotha dhe leithid a bha a’ Cholaiste air a chur air dòigh gu ruige seo agus bha...

  barrachd...

 • 10/2019

  Mòd Ghlaschu 2019

  Bha bliadhna shoirbheachail eile aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail a bh’ air a chumail ann an Glaschu am-bliadhna. Tha a’ Ghàidhlig agus cultar nan Gàidheal aig teis-meadhan obair a’ Chomuinn Ghàidhealaich agus is math gur ann an Glaschu a bha am Mòd an turas seo – am baile mòr anns...

  barrachd...

 • 10/2019

  Òraid Chuimhneachaidh Sir Iain Noble 2019

  Tha Urras an Eilein agus Sabhal Mòr Ostaig a’ toirt cuireadh dhuibh gu Òraid Chuimhneachaidh Sir Iain Noble air a toirt seachad le Cairistìona Walker, air Diardaoin 31mh an Dàmhair aig 7.30f anns an TDC, ACC, Sabhal Mòr Ostaig. Tì, cofaidh agus uisge beatha ri fhaotainn as dèidh làimhe....

  barrachd...

 • 10/2019

  Òraid an t-Sabhail 2019

    Cuir eag anns a’ chasa-ceangal’: Gàidhlig ga cur gu feum. Tha sinn anabarrach toilichte gu bheil Oraid an t-Sabhail am-bliadhna stèidhichte air co-obrachadh ùr eadar Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba agus acadaimigich aig Sabhal Mòr Ostaig. Thèid an òraid a lìbhrigeadh le triùir de na sgoilearan agus eòlaichean as cliùitiche...

  barrachd...

 • 10/2019 Cothrom do Sgrìobhadairean Gàidhlig Ùra

  Cothrom do Sgrìobhadairean Gàidhlig Ùra

  Tha Comhairle nan Leabhraichean agus Urras Brosnachaidh na h-Alba a’ sireadh dithis airson pàirt a ghabhail ann an sgeama leasachaidh do sgrìobhadairean Gàidhlig neo-fhoillsichte. Tha Duaisean nan Sgrìobhadairean Ùra 2020, a-nis fosgailte do thagraidhean. Fon sgeama brosnachaidh seo gheibh dà sgrìobhadair Gàidhlig ùr taic-airgid luach £2,000 agus stiùireadh sònraichte a thaobh...

  barrachd...

 • 10/2019 Oileanach na Bliadhna

  Oileanach na Bliadhna

  Chaidh an duais airson Oileanach na Bliadhna aig Sabhal Mòr Ostaig a thoirt do Shannon NicIllEathain às Eilean Mhuile.  Rinn Shannon an cùrsa ceum BA Gàidhlig agus na Meadhanan airson trì bliadhna agus an uair sin rinn i an Dioplòma anns na Meadhanan Gàidhlig às a dhèidh. 'S ann à...

  barrachd...