Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 12/2018 Griogair Labhruidh agus Kalifa Kone aig Sabhal Mòr Ostaig

  Griogair Labhruidh agus Kalifa Kone aig Sabhal Mòr Ostaig

  Thadhail Griogair Labhruidh, Neach-oide airson a’ chùrsa BA Gàidhlig Agus Ceòl Traidiseanta aig SMO, agus an sàr cheòladair, Kalifa Kone, air a’ Cholaiste o chionn ghoirid is thug iad seachad bùth-obrach is blasad chiùil den chlàr ùr aig Griogair, air a bheil iad air a bhith cò-obrachadh, is a bhios...

  barrachd...

 • 11/2018 Ceannard Òrain Ghàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig a dhèanamh taisbeanaidh aig Oilthigh Harvard

  Ceannard Òrain Ghàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig a dhèanamh taisbeanaidh aig Oilthigh Harvard

  Bidh Christine Primrose, a tha na Ceannard Òrain Ghàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig, a' siubhal gu Boston an t-seachdain sa an dèidh dhi cuireadh fhaighinn a dhèanamh bhùithtean-obrach agus taisbeanaidh air Òrain Ghàidhlig aig Oilthigh Harvard. Thèid agallamh a dhèanamh leatha cuideachd air ‘The World’, prògram aithriseach ainmeil air rèidio...

  barrachd...

 • 11/2018

  "A’ Chrannag” - GAIRM AIRSON IARRTASAN SGRÌOBHAIDH

    GAIRM AIRSON IARRTASAN SGRÌOBHAIDH - Pod-chraoladh Geàrr-fhicsean Gàidhlig. 'S e pod-chraoladh ùr Gàidhlig a th' anns "A' Chrannag" a bhios a' taisbeanadh cuid den fhicsean ghoirid ùr as fheàrr sa Ghàidhlig. Tha sinn a' sireadh pìosan ficsein anns a' Ghàidhlig le 4 sgrìobhadairean, a thèid clàradh le cleasaichean gutha...

  barrachd...

 • 10/2018

  Òraid Chuimhneachaidh Shir Iain Noble & Neach Òg na Bliadhna 2018

  Chaidh an t-seachdamh Òraid Chuimhneachaidh air Sir Iain Nobail a thoirt seachad le Murchadh Peutan às an Eilean Sgitheanach, aig Sabhal Mòr Ostaig air Diardaoin 11 Dàmhair agus b’ e an cuspair a bh’ aige, “Ann an làrach coise nan Gaisgeach”. Chuir Urras an Eilein, anns a bheil Murchadh gu...

  barrachd...

 • 10/2018 Càrn mòr ga thogail aig Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir

  Càrn mòr ga thogail aig Ceumnachd an t-Sabhail Mhòir

  Chaidh oidhche mhòr a chumail ann an Slèite air Dihaoine 5 Dàmhair a’ comharrachadh Ceumnachd Shabhal Mòr Ostaig, an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig. Cheumnaich 64 oileanaich agus iad a’ toirt teisteanas a-mach aig diofar ìrean, eadar teisteanas àrd-ìre, dioplòma, ceum, ceum le urram, for-cheum agus PhD. ...

  barrachd...

 • 10/2018 Bàs Chonnlaoich: Ath-nuadhachadh laoidh gaisgeil àrsaidh

  Bàs Chonnlaoich: Ath-nuadhachadh laoidh gaisgeil àrsaidh

  A’ Seinn na Sgeulachd: Bàs Chonnlaoich | Singing the Story: The Death of Connlaoch Disathairne 20 Dàmhair, 6.30f, Teatair Netherbow, Ionad Sgeulachdan na h-Alba https://www.sisf.org.uk/event/?eventid=16721 Bho thàllachan cheann-cinnidh gu taighean-cèilidh, airson iomadach linn tha na laoidhean gaisgeil agus na sgeulachdan coicheangailte riutha air a bhith aig cridhe dualchas nan Gàidheal....

  barrachd...

 • 10/2018

  Sàr mholadh do dh' Oileanach SMO na Bliadhna

  Chaidh an duais airson Oileanach na Bliadhna aig Sabhal Mòr Ostaig a thoirt do dh'Iseabail Flower, a rinn an cùrsa Gàidhlig is Conaltradh – cùrsa na ciad bhliadhna do dh'fhileantaich.  Tha Iseabail am measg grunn oileanach a tha air roghnachadh a thighinn gu Sabhal Mòr Ostaig airson cùrsa bliadhna a...

  barrachd...

 • 10/2018

  Duais Bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite 2018

  B’ e Torcuil MacLeòid a bhuannaich farpais bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite am-bliadhna.  ‘S ann à sgìre nan Loch ann an Leòdhas a tha Torcuil, ach e an-diugh a’ fuireach ann an Steòrnabhagh. Chaidh an fharpais, a tha air a ruith le Sabhal Mòr Ostaig, a stèidheachadh leis an Ridire Iain MacDhòmhnaill...

  barrachd...

 • 09/2018

  Neach-oide Ciùil ùr – Griogair Labhruidh

  Tha SMO fìor thoilichte ainmeachadh gur e an ceòladair is seinneadair Gàidhlig, Griogair Labhraidh, Neach-oide ùr airson a’ chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta.   Thuirt an Stiùiriche Cùrsa, Dr Decker Forrest: “’S e prògram air leth a th’ anns a’ chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig agus Ceòl...

  barrachd...

 • 08/2018 Leabhraichean Shomhairle MhicGill-Eain ann an Leabharlann an t-Sabhail Mhòir

  Leabhraichean Shomhairle MhicGill-Eain ann an Leabharlann an t-Sabhail Mhòir

  Fhuair Leabharlann an t-Sabhail Mhòir o chionn ghoirid cruinneachadh sònraichte de leabhraichean a bhuineadh don bhàrd ainmeil Somhairle MacGill-Eain. Tha cha mhòr 1,800 tiotal anns a’ chruinneachadh, a’ gabhail a-staigh seann leabhraichean a bha leis an teaghlach, leabhraichean a ghlèidh Somhairle mar dhuaisean anns an sgoil, agus tiodhlacan bho ùghdaran...

  barrachd...