Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Naidheachdan

Tha an còmhnaidh tòrr a' dol aig a' Cholaiste agus gheibh thu cothrom cumail suas le na bha a' dol le bhith leughadh nan cuairt-litrichean, brathan-naidheachd is liosta de thachartasan againn. Tha cuideachd cothrom ann air barrachad fiosrachaidh fhaighinn mu Òraidean an t-Sabhail.

 

 • 06/2019 Stiùiriche Ùr airson Pròiseact Dualchais Nàiseanta

  Stiùiriche Ùr airson Pròiseact Dualchais Nàiseanta

  Chaidh Flòraidh Forrest a thaghadh mar Stiùiriche ùr Tobar an Dualchais. Tha am pròiseact nàiseanta seo air a bhith a’ ruith aig Sabhal Mòr Ostaig fad 13 bliadhna ann an compàirteachas le tasglannan Sgoil Eòlais na h-Alba (Oilthigh Dhùn Èideann), Urras Nàiseanta na h-Alba agus BBC Alba. Thuirt Cathraiche a’...

  barrachd...

 • 05/2019 Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba a’ com-pàirteachadh le Sabhal Mòr Ostaig air Prìomh Thaisbeanadh Ùr

  Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba a’ com-pàirteachadh le Sabhal Mòr Ostaig air Prìomh Thaisbeanadh Ùr

  Tha Taighean-tasgaidh Nàiseanta Alba agus Sabhal Mòr Ostaig, a’ Cholaiste Ghàidhliganns an Eilean Sgitheanach a tha na com-pàirtiche ann an Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, air co-obrachadh a thoirt gu buil air susbaint an taisbeanaidh shamhraidh, Fiadhaich Glòrmhor: Seallaidhean Romansach de dh’Alba. Bidh Fiadhaich Glòrmhor: Seallaidhean Romansach de dh’Alba...

  barrachd...

 • 05/2019

  An t-Oilthigh a’ foillseachadh Plana Gàidhlig ùr

  Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean air an treasamh Plana Gàidhlig aca fhoillseachadh. Tha an sgrìobhainn a’ mìneachadh ro-innleachd an oilthighe airson leantainn air adhart le leasachadh is adhartachadh air cleachdadh na Gàidhlig tro dhòighean-obrach, curraicealam agus conaltraidhean gu 2022. Tha molaidhean a’ gabhail a-steach barrachd stòrasan dà-chànanach a...

  barrachd...

 • 05/2019 Farpais Bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite 2019

  Farpais Bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite 2019

  Thèid an còigeamh farpais bàrdachd Gàidhlig airson Duais Bàrdachd MhicDhòmhnaill Shlèite a chumail am-bliadhna.  Chaidh an fharpais a chur air chois leis an Ridire Iain MacDhòmhnaill mar chuimhneachan air a nighinn, Deborah, a dh’ eug aig aois glè òg.   Tha an fharpais air a ruith le Sabhal Mòr Ostaig, an...

  barrachd...

 • 05/2019 Leabhar Ùr mu dheidhinn Ainmean-Àite

  Leabhar Ùr mu dheidhinn Ainmean-Àite

  Tha Ainmean-Àite na h-Alba fìor thoilichte innse gu bheilear a’ foillseachadh Scottish Gaelic Place-Names: The Collected Works of Charles M. Robertson, air a dheasachadh leis an Dr Jacob King. B’ e an t-Urr. Teàrlach MacDhonnchaidh (1864–1927) fear de shàr sgoilearan Gàidhlig deireadh na naoidheamh linn deug agus toiseach na ficheadamh...

  barrachd...

 • 04/2019

  Ceòl Mòr Ostaig

  Disathairne 27mh An Giblean Glaschu Bidh oileanaich, alumni agus luchd-teagaisg bhon chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig is Ceòl Traidiseanta aig Sabhal Mòr Ostaig a’ cluich aig Ceòl Mòr Ostaig, air a chur air dòigh le Ceòl is Craic, aig an CCA ann an Glaschu air Disathairne 27mh An Giblean. Ron a’...

  barrachd...

 • 04/2019

  BBC Radio nan Gàidheal a craoladh beò bho SMO

  Airson a’ chiad uair riamh bidh BBC Radio nan Gàidheal a’ dèanamh latha craolaidh beò bhon Cholaiste Diardaoin 18mh den Ghiblean! Bidh 4 prògraman a’ dol a-mach beò gu lèir, Program Choinnich le Coinneach MacÌomhair, Feasgar le Cathy NicDhòmhnaill, Siubhal gu Seachd le Derek Pluto Moireach agus Rapal le Emma...

  barrachd...

 • 04/2019 Pod-Chraoladh Ùr Gàidhlig

  Pod-Chraoladh Ùr Gàidhlig

  ‘S e pod-chraoladh ùr a th’ anns “A’ Chrannag” air an cluinnear sgeulachdan goirid ùr sa Ghàidhlig le sgrìobhadairean ùr is aithnichte. Bheir Ruairidh Greumach sgeulachd ùr dhuinn anns a’ chiad sreath gach dàrna Didòmhnaich. Bidh na sgeulachdan rin cluinntinn aig www.crannag.org, agus air iTunes is na dòighean pod-chraolaidh eile. ‘S...

  barrachd...

 • 03/2019 Fèill Shabhal Mòr Ostaig 2019

  Fèill Shabhal Mòr Ostaig 2019

  Bidh Fèill Shabhal Mòr Ostaig ann a-rithist am-bliadhna, Disathairne 20 an Giblean, agus bu toil leinn fàilte a chur air a h-uile duine. ’S e latha spòrsail a th’ ann le tòrr rudan a’ dol tro mheadhan na Gàidhlig, m.e. ceòl, geamaichean, co-fharpaisean, a' lorg Uighean Càisge, sadail làmhag, caisteal...

  barrachd...

 • 02/2019

  Farpais sgrìobhaidh 2019 mar chuimhneachan air Niamh NicEanraig

  Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ cumail farpais sgrìobhaidh gach bliadhna, mar chuimhneachan air Niamh NicEanraig à Malaig, a dh’ eug gu h-aithghearr ann an 2017. Bha Niamh na h-oileanach air a’ chiad bliadhna aig a’ Cholaiste, a’ dèanamh Cùrsa Gàidhlig is Conaltradh. Tha an fharpais fosgailte do dh’ oileanaich ann...

  barrachd...