Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Bòrd na Gàidhlig a’ toirt taic do Dhuaisean Gàidhlig Nàiseanta

08/2013

Tha Bòrd na Gàidhlig air compàirteachas ùr fhoillseachadh eadar iad fhèin is Media Scotland, a’ bhuidheann fhoillseachaidh as motha ann an Alba, gus sreath de dhuaisean a chur air bhonn a bheir aithne phoblach air soirbheachadh ann an iomadh raon de chànan is cultar na Gàidhlig ann an Alba.

Bidh Duaisean Gàidhlig na h-Alba ag aithneachadh sàr oidhirpean is soirbheachadh ann an saoghal is cultar nan Gàidheal, agus iad a’ dèanamh follaiseach na h-obrach a thathar a’ dèanamh gus cor is dualchas a’ chànain a chumail suas.

Thuirt Ceannard Bhòrd na Gàidhlig, Iain Aonghas MacAoidh: “Le bhith cur air bhonn Duaisean Gàidhlig na h-Alba, tha sinn a’ stèidheachadh iomairt a bheir misneachd do dhaoine agus a bheir aithne phoblach dhan obair chruaidh, an dìcheall agus an dealas a chì sinn bho na daoine a tha an sàs ann a bhith leasachadh agus a’ gleidheadh na Gàidhlig, chan ann a-mhàin ann an Alba ach air feadh an t-saoghail. Cha bhi na duaisean dìreach a’ toirt aithne dha mar a tha daoine a’ soirbheachadh; bidh iad cuideachd ag aithneachadh nan neartan eile th’ aig daoine: na comasan a th’ aca, an strì a nì iad, an spàirn a nì iad, agus gu sònraichte an sàr obair a nì iad. Tha sinn air leth toilichte a bhith ag obair còmhla ri Media Scotland air a’ phròiseact seo, oir tha sinn air a bhith ag obair ann am compàirt leotha fad dà bhliadhna ron seo mu thràth le Duaisean Foghlaim na h-Alba. Tha sinn fìor thoilichte gu bheil iad a’ tuigsinn agus ag aithneachadh cho cudromach agus a tha e gun comharraich sinn na diofar dhòighean a bhios daoine a’ cur ri cànan is cultar na Gàidhlig.”

A’ tòiseachadh an-diugh (Diluain 26 Lùnastal), faodaidh daoine molaidhean a chur a-steach airson nan duaisean, le 10 diofar sheòrsachan dhuaisean ann. Faodaidh daoine moladh a chur a-steach air an làrach-lìn a chaidh a chruthachadh a dh’aona-ghnothach airson an sgeama.

Thèid na duaisean a thoirt seachad air Diciadain 20 Samhain sna Lus-ghàrraidhean Rìoghail ann an Dùn Èideann. Bidh cuirm ann far an tèid ceòl is iomadh seòrsa ealain eile a thaisbeanadh, an dà chuid nuadh agus dualchasach, mar phàirt den oidhche.

Thuirt am Ministear airson Cànanan na h-Alba, an Dr Alasdair Allan: “Tha na duaisean seo, agus na h-iomadh seòrsa duaise, ag aithneachadh cho chudromach agus a tha a’ Ghàidhlig ann an Alba an latha an-diugh. Tha iad a’ toirt cothrom dhuinn gàirdeachas a dhèanamh ri daoine air feadh na dùthcha, bho gach raon is roinn, a tha, chan e a-mhàin nan tosgairean airson a’ chànain, ach cuideachd tha iad a’ brosnachadh dhaoine eile gu bhith ga h-ionnsachadh. Bu toil leam meal-a-naidheachd a chur air a’ Bhòrd agus an Daily Record airson an obair chruaidh a rinn iad ann a bhith cur air chois na duaisean Gàidhlig ùra seo agus tha mi a’ coimhead air adhart ri bhith cluinntinn mun iomadh duine is buidheann thoillteanach a thèid a mholadh airson duais.”

A’ cur fàilte air a’ chompàirteachas, thuirt Ailean Rennie, Prìomh Neach-deasachaidh an Daily Record: “Tha e na adhbhar moit don Daily Record gu bheil sinn gu bhith an sàs anns a’ chiad Dhuaisean Gàidhlig na h-Alba. Chan eil Gàidhlig agam fhìn, ach tha sinn a’ faireachdainn gu bheil e cudromach gun toir an dùthaich againn aithne phoblach don Ghàidhlig agus an iomadh dòigh sa bheil i a’ cur ri ar cultar, dualchas agus na h-iomadh ceann-uidhe a tha romhainn. Tha mi a’ coimhead air adhart ris an oidhche.”