Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Leabhar ùr ga fhoillseachadh leis a’ bhàrd Sgitheanach Maoilios Caimbeul

10/2014

Thèid leabhar bàrdachd ùr leis a’ bhàrd Sgitheanach Maoilios Caimbeul fhoillseachadh aig Sabhal Mòr Ostaig nas fhaide air a’ mhìos seo. Seo an siathamh leabhar bàrdachd a tha Maoilios air fhoillseachadh, agus tha tiotal an leabhair a’ tighinn bho shreath de dhàin a tha san leabhar a tha stèidhichte air obair luchd-ealain ainmeil bho thar nan linntean.

A’ bruidhinn air an leabhar ùr aige thuirt am bàrd: “Tha mi air leth toilichte gu bheil ‘Tro Chloich na Sùla’ ga fhoillseachadh aig Sabhal Mòr Ostaig. Cha b’ urrainn àite na b’ fheàrr a bhith ann airson leabhar bàrdachd Ghàidhlig a chur air bhog. ’S e leabhar caran annasach a th’ ann san t-seagh gu bheil sreath-dhàn ann a tha a’ cleachdadh na seann mheadrachd ‘dàn dìreach’ a bh’ aig na bàird phroifeiseanta o shean, ach le tionndaidhean. Le bhith coimhead air dealbhan ainmeil le luchd-ealain air feadh nan linntean, tha na dàin a’ measadh mar a tha na dealbhan a’ sealltainn mar a tha beachdan dhaoine air an t-saoghal air atharrachadh. Tha dàin eile san leabhar ann an dòigh-sgrìobhaidh an latha an-diugh a’ dèiligeadh ri àiteachan, poilitigs, creideamh agus cuspairean pearsanta.”

’S ann à Stafainn san Eilean Sgitheanach a tha Maoilios agus gu h-annasach do bhàird na nuadh-bhàrdachd, ’s ann ann an Gàidhlig a-mhàin, no Gàidhlig / Gaeilge, a tha na cruinneachaidhean aige uile ach aon a-mhàin. Bha e na Bhàrd air Mhuinntireas aig Sabhal Mòr Ostaig ann an 2008 agus chaidh a chrùnadh mar Bhàrd a’ Chomuinn Ghàidhealaich ann an 2002. Tha e air a bhith na òraidiche air diofar chùrsaichean aig SMO thar nam bliadhnaichean agus tha e cuideachd air seachd nobhailean cloinne a sgrìobhadh agus tha tèile air an t-slighe agus tha e air aon nobhail airson inbhich a sgrìobhadh, ‘Teas’, do dh’Ùr-Sgeul.

A’ coimhead air adhart ris an fhoillseachadh, thuirt Prionnsapal Sabhal Mòr Ostaig, Am Proifeasair Boyd Robasdan: “Tha cliù aig Maoilios mar fhear de phrìomh bhàird an latha an-diugh agus tha mi cinnteach gun cuir an cruinneachadh ùr seo ris an t-seasamh sin. Tha sinne aig an t-Sabhal moiteil às na diofar cheanglaichean a th’ air a bhith aig Maoilios ris a’ Cholaiste thar nam bliadhnaichean agus toilichte dha-rìribh a bhith a’ cur na cuirm seo air dòigh an co-bhoinn ris na foillsichearan, Clàr.”

Chan ann a-mhàin mu obair-ealain a tha an leabhar ùr, tha fichead dàn eile san leabhar a tha suathadh air diofar chuspairean agus a tha air cruth is stoidhle eadar-dhealaichte bhon chòrr.

Thuirt Liza Storey bhon chompanaidh CLÀR a tha a’ foillseachadh an leabhair: “Tha briathran ealanta aig Maoilios Caimbeul san leabhar ùr seo. Mar eisimpleir, tha mi a’ smaointinn gur e ‘Am Figheadair Sàmhach’ (Aonghas Eòsaph Mac a Phì, 1915 - 1997) am pìos bàrdachd bu thiamhaidhe a leugh mi riamh.”

Thèid ‘Tro Chloich na Sùla’ fhoillseachadh san t-Seòmar Chruinneachaidh aig Sabhal Mòr Ostaig aig 7.30f air Diardaoin 23 Dàmhair, agus tha e fosgailte dhan a h-uile duine. Bidh ceòl ann cuideachd air an oidhche le oileanaich bhon chùrsa chiùil aig SMO agus bidh ìomhaighean de chuid den obair-ealain a tha air cùl nan dàn gan sealltainn mar phàirt den leughadh.