Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cruinneachadh Didseatach

Mac-Talla

Fiosrachadh 'o'n luchd-riaghlaidh mo dheighinn Chanada

Leabhar air a chlò-bhualadh le Ùghdarras Pàrlamaid Chanada ann an 1892

Mac Talla


coverbeag4
 

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt

B' e Mac-Talla an t-ainm a bh' air pàipear-naidheachd/iris Gàidhlig a chaidh fhoillseachadh gach seachdainn - gach dàrna seachdainn na b' anmoiche - ann an Sidni, Alba Nuadh, eadar 28 An Cèitean, 1892, agus an 24 An t-Òg-mhios, 1904, timcheall air 540 earrann uile gu lèir.

 

 

Weeping in the Isles

Leabhar a chaidh a sgrìobhadh ann an 1852 leis an Urr. Iain Forbais.

An Seol Air an Glacar

Leabhar dà-chànanach air ullachadh eisg.


coverbeag3
 

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt


coverbeag5
 

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt

 

 

Bàrd Bharabhais

Cruinneachadh de dhàin, òrain agus bàrdachd bho Bharabhas bho 1920.

Guthan o na Beantaibh

Cruinneachadh de bhàrdachd, sgeulachdan, litirean is msaa bho 1927 leis a' Chomunn Ghàidhealach.


coverbeag6

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt


coverbeag2
 

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt

 

 

Machraichean Mòra Chanada

"Aithris air mar a dh'aiticheadh Canada le sluagh na h-Alba. Na cothraman a tha, an diugh, a' feitheamh air daoine na Gaidhealtachd a thig gu Canada-an-iar." 1907

Litrichean Alasdair Mhòir


Cover 1
 

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt


coverbeag7
 

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt

 

 

MacDonald Bards
 

Duan Molaidh air Alasdair MacArtair


coverbeag8
 

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt


Cover 9

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt

 

 

The Idrigil Crofters

An Gaol a Bheir Buaidh


Cover 10

Format: PDF
Format: .doc

Format: .txt


Cover 11

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt

 

 

Frìthean nam Fiadh

Position of Bernesdale Crofters

Tha an cunntas seo a' toirt sealladh air cor nan croitearan is ceist an fhearainn ann am Beàrnasdal, taobh tuath Eilein Sgitheanaich.


Cover 12

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt


Cover 13

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt

 

 

The Men of Skye

Gaelic Plant Names: Study of their uses and lore


Cover 14

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt


cover15

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt

 

 

A Summer in Skye, Thirty Years Hence

An Dreuchd Airson Frithealaidh A Chomanachaidh Naoimh


cover16

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt


cover17

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt

 

 

Cumha

Ùrnaighean Èisdeachd airson Chloinne


cover18

Format: PDF

Format: .doc

Format: .txt


cover19

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt

 

 

Riaghailtean Sdiuraidh na Beatha Criosduidh

An Sgeulaiche 1


cover20

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt


cover21

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt

 

 

An Sgeulaiche 3

An Smeorach


cover22

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt


cover23

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt

 

 

Almanac Gailig

Laoidhean Caitliceach Airson Chloinne


cover24

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt


cover25

Format: PDF

Format: .doc
Format: .txt

 

 

Laoidhean Bean Torra Dhamh

Gobha na h-Earradh

cover26

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txtcover27

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt

 

 

Highland Patriots

Poems in English, Scotch, and Gaelic on Various Subjects


cover28

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt


cover29

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt

 

 

Trì Searmonan

Three Broadcast Talks


cover30

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt

 

cover31

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt

 

 

Còmhraidhean. An Gaelig 's am Beurla

A Tale of Skye


cover32

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt


`cover33

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt

 

 

Guth na Bliadhna Leabhar 1

Guth na Bliadhna Leabhar 2


cover34

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt


cover35

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt

 

 

Guth na Bliadhna Leabhar 3

Guth na Bliadhna Leabhar 4


cover36

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt


cover37

Format: PDF
Format: .doc
Format: .txt