Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Cruinneachadh Didseatach

Tha na nithean air an duilleig seo gan òrdachadh a rèir cuspair a rèir Seòrsachadh Dewey mar a leanas:-

Cuspairean

     
000-099   Measgachadh
m.e. Leabhraichean Mòr-eòlais, Liostaichean Leabhraichean, Làmh-sgrìobhainnean
     
100-199   Feallsanachd
     
200-299   Creideamh
     
300-399   Saidheans Sòisealta
m.e. Eaconomaidh, Criotearachd, Cùisean Fearainn, Foghlam, Lagh, Poileataics, Gnìomhachas, Craoladh, Beul-aithris, Seanfhaclan
     
400-499   Cànan
m.e. Faclairean, Leabhraichean Gràmair, Stuth ionnsachadh cànain, Mion-chànain eile, Cànanachas
     
500-599   Saidheans Fìor-ghlan
     
600-699   Teicneolas & Saidheans An Gnìomh
m.e. Rianachd, Margaideachd, Cunntasachd, Teicneolas fiosrachaidh
     
700-799   Na h-Ealain
m.e. Cleasachd, Deilbh-chluich, Ceòl, Òrain, Ailtearachd
     
800-899   Litreachas
m.e. Rosg, Bàrdachd, Dràma
     
900-999   Cruinn-eòlas, Eachdraidh agus Eachdraidh-beatha
     
N/A   Irisean

 

LEABHRAICHEAN

000 - Measgachadh

100 - Feallsanachd

200 - Creideamh

 

 

  Earail Dhurachdach
 
  Sgrìobhadair:  Alleine, Ioseph
Foillseachadh:  Dùn Èideinn:
E. Collie. 1822
  Faidhle pdf
             
  Eachdraidh Sgriobtural Ioseiph   Foillseachadh:  Dùn Eideann:
D. R. . Collie.
  Faidhle pdf
             
Dealbh an Leabhair    An Dreuchd Airson Frithealaidh
a Chomanachaidh Naoimh

A' chiad reachd thar an fhichead
de reachdan Eaglais na h-Alba
  Sgrìobhadair:  An Eaglais Easbaigeach ann an Alba
Foillseachadh:  Dùn Èideinn:
J. Goldie and Co. 1847
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Ùrnaighean Èisdeachd airson Chloinne
Leabhar beag le ùrnaighean airson chloinne
  Sgrìobhadair: An Eaglais Chaitligeach
Foillseachadh: Clapham:
Clodh N. Ealasaid, 1888
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Riaghailtean Sdiuraidh na Beatha Criosduidh
Comhairle air ùrnaigh, creideamh, agus cleachdaidhean Crìosdail
  Sgrìobhadair:  Alastair Maclauruinn
Foillseachadh:  Dùn Èideinn:
T. Stiubhart: , 1816
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Laoidhean Caitliceach airson Chloinne
Cruinneachadh laoidhean ri cleachdadh ann an suidheachdainn diofraichte lethid aifreann, Nollaig, Reul Aluinn a' Chuain
  Sgrìobhadair:  An Eaglais Caitligeach
Foillseachadh:  Oban:
"Oban Times" Office, Esplanade, 1889.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
  Beachdan Aithghearr
"Mu farsaingeachd iobairt-reitich Chriosd; feumalachd obair an spioraid naoimh agus creidimh, le co-chur na nithe sin; maille ri laodhean spioradail".
 

Sgrìobhadair: Farcharson, Gilleasbuig.
Foillseachadh: Glaschu, J. & P. Caimbeul

  Faidhle pdf
             
 

Instruction For Young Enquirers
 

  Sgrìobhadair: Innes, William.
Foillseachadh: Dùn Eideann, 1827
  Faidhle pdf
             
  Deagh Shaighdear
Eachdraidh-beatha Rob Annan
  Sgrìobhadair: MacaPersain, Iain
Foillseachadh:  Peairt:
Donnchadh MacMhathain 1869.
  Faidhle pdf
             
Dealbh an Leabhair   Laoidhean Bean Torra Dhamh
Laoidhean sgrìobhte le Màiri Nic a' Phearsain, Srath Spè, anns an 18mh linn
  Sgrìobhadair:  Clark, Mary, formerly MacPherson.
Foillseachadh:  Inbhirnis: 1902
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
 

Iùl a' Chriosdaidh
Eadar theangachadh dhen  "Roman Catholic Service Book"

  Sgrìobhadair:  McAnToisich, Uilleam & McRaing, Raonull.
Foillseachadh:  Lunnain: 1844
  Faidhle pdf
             
 

The Men Of The Lews
Eachdraidhean-beatha dhen daoine diadhaidh ann an Leòdhas.

 

  Sgrìobhadair: MacFarlane, Norman, C.
Foillseachadh: Steornabhagh: "Gazette" Office, 1924
  Faidhle pdf
             
 

Journal of Itinerating Exertions, Volume 1.
Bha Dùghall Sinclair na shearmonaiche Baptist stèidhichte ann am Bellanoch agus Ceann Loch Gilp a chaidh a Chanada ann an 1831. Tha an leabhar seo mu dheidhinn mar a chaidh e mun cuairt air Earra-Ghaidheil agus na h-eileanan a' searmonachadh eadar 1814 gu 1817.

 

Sgrìobhadair: Sinclair, Dugald.
Foillseachadh: Dùn Eideann, Andrew Balfour,  1814

  Faidhle.pdf
             
Dealbh an Leabhair   Trì Searmonan
1) Bruadar mna Phialait
2) Mealladh air a Sgaoileadh
3) Frithealaidhean Diadhaidh ris Nach Robh Sùil
  Sgrìobhadair:  Spurgeon, C. H. (Charles Haddon), 1834-1892.
Foillseachadh:  Dùn Èideinn:
Turnbull agus Spears, 1882
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Imcheisd Eaglais na h-Alba
Beach air Madadh alluidh air a rusgadh dhe chomhdach
  Sgrìobhadair: n/a
Foillseachadh: Elgin, R Johnston, 1828
  Faidhle pdf
             
Dealbh an Leabhair   Steath Litrichean
Beachd air grìomh Eaglais na h-Alba
  Sgrìobhadair: Hill, Rowland, A.M.
Foillseachadh: Dùn Èideann, J Ritchie, 1799
  Faidhle pdf
             
Dealbh an Leabhair   Litir le John Hamilton gu Sir George Sinclair, Bart.
Beachd air gnìomh Eaglais na h-Alba
  Sgrìobhadair: John Hamilton, Advocate
Foillseachadh: Dùn Èideann, Bell & Bradfute, 1842
  Faidhle pdf
             
  Eachdraidh-bheatha John MacRae
Eachdraidh-bheatha le searmonan na broinn
  Sgrìobhadair: Nicolson, Rev Nicol
Foillseachadh: Inbhir Nis, George Young, 1895
  Faidhle pdf
             
             

300 - Saidheans Shòisealta

             
  An Account of the Second Sight   Sgrìobhadair: Friseal, An t-Oll. Iain
Foillseachadh: Dun Eideann, Anndra Symson, 1820
  Faidhle.pdf
             
  Resettlement in the Highlands
A Handbook of Information for All Those Interested in the Development of the Highland Area
 

Sgrìobhadair: Inverness Local Advisory Committee.
Foillseachadh: 1919

  Faidhle pdf
             
 dealbh=   An Seol Air an Glacar
Leabhar dà-chànanach air ullachadh eisg
  Sgrìobhadair:  Lauder, Thomas Dick, Sir, 1784-1848.
Foillseachadh: Dùn Èideinn:
T. Constable, 1846
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Machraichean Mòra Chanada
"Aithris air mar a dh'aiteacheadh Canada le sluagh na h-Alba.  Na cothraman a tha, and diugh, a' feitheamh air daoine na Gaidhealtachd a thig gu Canada-an-iar." 1907
  Sgrìobhadair:  Canada. Dept. of the Interior.
Foillseachadh: Ottawa :
Ard-Uachdaranachd Chanada, 1907.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   The Idrigil Crofters
Òraid mu dheidhinn còraichean nan croitearan, air a toirt seachad ann an Idrigil, an t-Eilean Sgitheanach, 11mh Iuchar 1910.
  Sgrìobhadair:  Rev. Donald MacCallum
Foillseachadh:  Inverness:
The Highland News Printing and Publishing Works, 1910
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Position of Bernesdale Crofters
Tha an cunntas seo a' toirt sealladh seachad air cor nan croitearan is ceist an fhearainn ann am Beàrnasdal, taobh tuath an Eilein Sgitheanaich.
  Sgrìobhadair:  MacDonald, L.
Foillseachadh:  Skaebost :
Scottish Highlander Office, 1886?
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
  Highland Heroes of the Land Reform Movement
Air a' sgrìobhadh le Iòsaiph MacLeòid à Gartaidhmòr  faisg air Bun Ilidh, duine a bha an sàs gu mòr ann an leasachadh an fhearainn air a' Ghaidhealtachd.
  Sgrìobhadair: MacLeod, Joseph.
Foillseachadh:  Inbhirnis :
Highland News, 1917.
  Faidhle pdf
             
Dealbh an Leabhair   Highland Patriots
Leabhar air daoine cudromach ann an Dionnasg an Fhearainn agus còraichean nan Croitearan.
  Sgrìobhadair:  Ajax. Pseudonym:   MacLeod, Joseph.
Foillseachadh:  Inverness :
Highland News, 1909.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Highland Folklore: Three Broadcast Talks
I: Cuspairean Ro-Cheilteach: cleachdaidhean, deas-ghnàth, creideamh
II: Beul-aithris Gàidhealach: tùs, nòs, susbaint
III: Manaidhean ron bhàs agus tìodhlacadh taibhseil
 
  Sgrìobhadair:  MacLeod, Donald John.
Foillseachadh:   Inverness:
[ca. 1930?]
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
dealbh an leabhair  

Croft Cultivation

Leabhar dà-chananach air croitearachd

  Sgrìobhadair:  MacKenzie, John
Foillseachadh:  Inverness : Printed by R. Carruthers & Sons, 1885.
  Faidhle pdf
             
Dealbh an Leabhair   An Comann Ceilteach (The Celtic Society)
Cruinneachadh de aithisgean air foillseachadh leis an Comunn
  Sgrìobhadair:
Foillseachadh: Dùn Èideann
  Faidhlichean
             
Dealbh an Leabhair   Aithisgean Àrd-sheanadh Eaglais na h-Alba
Aithisgean dèanta do Àrd-sheanadh Eaglais na h-Alba
  Sgrìobhadair:
Foillseachadh: Dùn Èideann
  Faidhle pdf (1826)
Faidhle pdf (1827)
             
Dealbh an Leabhair   The Auxiliary Society of Glasgow
8mh Aithisg bliadhnail a' chomainn, 1820
  Sgrìobhadair: The Auxiliary Society of Glasgow
Foillseachadh: Glaschu; S Hunter and Company; 1820
  Faidhle pdf
             
  The Auxiliary Society of Glasgow
10mh Aithisg bliadhnail a' chomainn, 1822
  Sgrìobhadair: The Auxiliary Society of Glasgow
Foillseachadh: Glaschu; S Hunter and Company; 1822
  Faidhle pdf
             
Dealbh an Leabhair   Aithisg Eaglais saor na h-Albann
Aithisg bliadhnail na h-eaglais, 1889
  Sgrìobhadair: n/a
Foillseachadh: n/a
  Faidhle pdf
             
             

400 - Cànan

             
Dealbh an Leabhair   Place Names of Skye
Leabhar mu dheidhinn ainmean àite agus foinnsgeul, miotasachd, eachdraidh agus dualchas a thig an cois an Eilein Sgitheanaich
  Sgrìobhadair:  Forbes, Alexander Robert
Foillseachadh:   Pàislig: Alexander Gardner ltd, 1923.
  Faidhle pdf
             
Dealbh an Leabhair   Gaelic Plant Names: Study of their uses and lore
1) Freumhan agus cuiseagan
2) Lusan mar bhiadh
3) Lusan mar leigheas
4) Draoidheachd agus cleachdaidhean creidimh
5) Cleachdach gnìomhach
6) Lusan agus Craobhan mar shuaicheantas nan cinnidhean
  Sgrìobhadair:   Macfarlane, A. M.
Foillseachadh:   [Inverness] [s.n.] 1924.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Comhraidhean.  An Gaelig 's am Beurla
Leabhar dà-chànanach de chòmhraidhean air caochladh chuspairean airson luchd-ionnsachaidh.
  Sgrìobhadair:  Macinnes, Duncan, ca. 1820-1903.
Foillseachadh:  Edinburgh : Maclachlan and Stewart, 1880 (Aberdeen : A. King)
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
dealbh an leabhair   How to Read Gaelic
Leabhar foghlam air an cànan
  Sgìobhadair:  Whyte, John, 1853-1893.
Foillseachadh:   Inbhir Nis : Northern Chronicle Office, 1897.
  Faidhle pdf
             

500 - Saidheans Fìor-ghlan

             
Dealbh an Leabhair   Frìthean nam Fiadh
Leabhar mu dheidhinn dìon agus smachd nam fiadh ann an Alba agus Sasainn bho àm 16mh Linn.
  Sgrìobhadair:   Malcolm, George.
Foillseachadh: Duneideann:
Macriobhain agus Wallace, n.d.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             

600 - Teicneòlas & Saidheans An Gnìomh

             

700 - Na h-Ealain

             
Dealbh an Leabhair   An Smeorach
Cruinneachadh de dh'òrain le comharrachadh Sol-Fa
  Sgrìobhadair:  Gillies, Hugh Cameron.
Foillseachadh:  Inverness:
Inverness Advertiser, [1877?]
 

Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt (1877)

Faidhle pdf (1911)

Faidhle pdf (1920)

             
Dealbh an leabhair   Proposals Molaidhean airson cruinneadhadh de dh' òrain ùra nan Eileanan Siar 's Gàidhealtachd a tuath fhoillseachadh.   Sgìobhadair:  MacDonald, Patrick
Foillseachadh: Dùn Èideann   : , c1784.
  Faidhle pdf
             
dealbh an leabhair   Am Brù Dhearg
Òrain airson dà ghuth gun ionnsramaid, le comharrachadh Sol-Fa
  Sgìobhadair:  MacPhàrlain, Calum
Foillseachadh: Struibhle:  Aonghas Mac Aoidh, 1909.
 

Faidhle pdf (1909)

Faidhle pdf (1913)

             
dealbh an leabhair   Binneas nam Bàrd
leabhar anns am bheil dàin, òrain is duanagan nan Gaidheal Albannach air am foillseachadh maille ri'm fuinn le Calum Mac Phàrlain
  Sgìobhadair:  MacPhàrlain, Calum
Foillseachadh:   Struibhle, A. Mac Aoidh, 1908-
  Faidhle pdf
             
dealbh an leabhair   An Lon Dubh
Cruinneachadh de ochd òrain fichead ann an dà-phairt airson chloinne anns a sgoil.
  Sgrìobhadair:  Macleod, Malcolm C
Foillseachadh:  Paisley : J. and R. Parlane, [ca. 1905]
 

Pàirt 1 Faidhle pdf

Pàirt 2 Faidhle pdf

             

800 - Litreachas

             
 

Robinson Crusoe
Eadar-theangachadh dhen leabhar ainmeil air a fhoillseachadh san paipear naidheachd Gàidhlig Mac-Talla ann an sreath.

  Sgrìobhadair: Defoe, Daniel
Foillseachadh: Sydney, Canada :
Mac-Talla
  Faidhle.pdf
             
 

Òrain le Donnchadh Dòmhnallach
Bho làmh sgriobhainnean le bàrd Dhùn Bheagan a bha càirdeach ris na Bàird Ghleann Dàil.

  Sgrìobhadair: Domhnallach, Donnchadh   Faidhle pdf
             
Dealbh an Leabhair   Bàrd Bharabhais
Cruinneachadh de dhàin, òrain agus bardachd à Barabhas a chaidh fhoillseachadh ann an 1920.
  Sgrìobhadair:  Macdonald, Donald of Barvas, Lewis.
Foillseachadh:  Glasgow, Scotland :
A. MacLaren & Sons, 1920
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Guthan o na Beantaibh
Cruinneachadh de bhàrdachd, sgeulachadan, litrichean is eile bho 1927 leis a' Chomunn Ghàidhealach.
  Sgrìobhadair:  MacDonald, John, 1886- comp.
Foillseachadh:  Glasgow :
An Comunn Gaidhealach (The Highland Association), 1927.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Litrichean Alasdair Mhòir
Litreachan gu luchd-turais anns an Eilean Fhada le fiosrachadh air mòran chuspairean ionadail.
  Sgrìobhadair:   Macleoid, Iain N.
Foillseachadh:  Stornoway:
Cuairtear Steornabhaigh, ; 1932
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   MacDonald Bards
Fiosrachadh air bàird Chlann Dòmhnaill anns na meadhan aoisean.
  Sgrìobhadair:  Macdonald, Keith Norman, b. 1834.
Foillseachadh:  Glasgow :
Alex. MacLaren & Sons, 1929, c1900.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Duan Molaidh air Alasadair MacArtair
Òran le comharrachadh Sol-Fa.
  Sgrìobhadair:  Nic Bheathain, Sine (MacBean, Jean).
Foillseachadh:   Oban:
Oban Times Limited [s.d.]
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   An Gaol a Bheir Buaidh
Dealbh-chluich le seachdnar luchd-chluiche
  Sgrìobhadair:   MacDhùghaill, Eachann M.
Foillseachadh:   Glaschu :
Mac-na-Ceardadh, 1912.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Cumha
Dàn mu dheidhinn bàs bean a' bhàird.
  Sgrìobhadair:  Mac Bheathain, Fraing, An t-Urramach.
Foillseachadh:  [S.l., s.n.], 1856.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Almanac Gailig
Almanac bho 1872
  Sgrìobhadair:  Ciobair, Calum.
Foillseachadh: Inverness:
Noble, 1872.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Gobha na h-Earradh   Sgrìobhadair:
Foillseachadh:
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Poems in English, Scotch, and Gaelic on Various Subjects   Sgrìobhadair:  Walker, John, farmer.
Foillseachadh:   Glasgow:
Printed by Young, Gallie; sold by M. Ogle, 1817.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
dealbh an leabhair   Gaelic poems
Leabhar dà-chananach de Bhàrdach
  Sgìobhadair:  Connor, R. D.
Foillseachadh:  Struibhle: 1928
  Faidhle pdf
             
dealbh an leabhair   The Warbler : Marbhrainn airson am Marcas Bhràghad Albainn,  le òran   Sgìobhadair: Macdougall, John, fl. 1863.
Foillseachadh:   Dùn Èideann : Printed for the author, 1863 (Edinburgh : D.R. Collie)
  Faidhle pdf
             
dealbh an leabhair   Dain agus Òrain
Cruinneachadh de dh' òrain 's dain air caochladh cuspairean
  Sgìobhadair:  McLeòid, Iain
Foillseachadh:   Inbhir Nis : An Eachdraidh Thuathach, 1907.
  Faidhle pdf
             
dealbh an leabhair   Luinneagan reòbais
Duanagan gaoil is òrain dhùthcha
  Sgìobhadair: Mac an Fhleisteir, Alasdair
Foillseachadh: Glaschu: Gilleasbaig  Mac-na-Ceardadh,  27a  Sraid  Cadogan, 1929.
  Faidhle pdf
             
dealbh an leabhair   Da dhealbh-chluich Gaidhealach
"Mairead", Dealbh-chluich airson naoi pearsachan le Gilleasbaig MacCullaich, agus "Rath-Innis", Dealbh-chluich airson aon pearsach fichead le Iain MacCormaig.
  Sgrìobhadair: MacCullaich, G & MacCormaig, I
Foilseachadh: Glaschu: An Comunn Gaidhealach, 1924
  Faidhle pdf
             
dealbh an leabhair   An Lon Mhor nan Eilthireach
Sgeul goirid
  Sgìobhadair:    Macleod, Norman, teacher of Gaelic, 1783-1862.
Foillseachadh:   [s.l. : s.n., 18--]
  Faidhle pdf
             
dealbh an leabhair   Measan milis as an lios
Òrain le comharrachadh Sol-Fa.
  Sgìobhadair:  Anderson, Eoghan, d. 1909.
Foillseachadh:   Glaschu : Gilleasbuig Mac-na-Ceardadh, 1925.
  Faidhle pdf
             
Dealbh an leabhair   Poems and Songs, Spiritual Vision
Dain agus Òrain
  Sgìobhadair:   McLeòid, Iain
Foillseachadh:  Inbhir Nis : An Eachdraidh Thuathach, 1918.
  Faidhle pdf
             
Dealbh an leabhair   Para Piobaire
Para Piobaire agus sgeulachdan eile, le Iain Ban.
  Sgìobhadair:  Whyte, John
Foillseachadh:  Glascho:  A. Mac Labhruinn 's a mhic, 1925.
  Faidhle pdf
             
Picture of the book   Am Mosgladh Mor
Dealbh-chliuche Ciùl Cloinne airson ochd pearsachan
  sgrìobhadair:  MacPharlain, Calum
Foillseachadh: An Comunn Gaidhealach, c 1925
  Faidhle pdf
             

900 - Cruinn-eòlas, Eachdraidh, Beath-eachdraidh

             
Dealbh an Leabhair   Fiosrachadh 'o'n luchd-riaghlaidh mo dheighinn Chanada
Leabhar air a chlo-bhualadh le Ùghdarras Parlamaid Chanada ann an 1892.
  Sgrìobhadair:  Canada. Dept. of the Interior.
Foillseachadh:  Inverness, Scotland:
The Highland News, 1892.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Weeping in the Isles
Cunntas air bàs triùir nighean a chaidh a thoirt a Shasainn bhon Eilean Sgitheanach anns a' Chèitean 1852, agus òraid chofhurtachaidh gu na pàrantan a tha air an cuid chloinne a chall, agus beachdan air dè cho gnìomhach 's a tha muinntir na Gàidhealtachd.
  Sgrìobhadair:  Forbes, John, 1818-1863.
Foillseachadh: Edinburgh : London:
Alexander C. Moodie ...; Arthur Hall, Virtue, & Co. ..., 1853.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   The Men of Skye
Eachdraidh-bheatha nan searmonaichean san Eilean Sgitheanach bhon 18mh linn.
  Sgrìobhadair: MacCowan, Roderick
Foillseachadh:  Glasgow, Scotland :
John MacNeilage, 1902
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   A Summer in Skye, Thirty Years Hence
Aithris ghoirid
  Sgrìobhadair:  Ross, David
Foillseachadh:   Edinburgh:
Robert Anderson MDCCCLXVI [1866].
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   St. Michael and the Preacher: A Tale of Skye
Dàn a bha a' toirt taic ri còraichean nan croitearan
  Sgrìobhadair:  Macsiller, Donald, Rev.
Foillseachadh:   Inverness: 1883.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
  The Loch Lomond Expedition
Chaidh an leabhar seo fhoillseachadh ann an 1834 agus na bhroinn tha cunntasan ann mu dheidhinn turas an aghaidh na Seumasaich anns an Dàmhair 1745, gu sònraichte an aghaidh a' Chlann Mac Griogair.
  Sgrìobhadair: measgachadh
Fiollseachadh: Duncan MacVean, Glaschu, 1834
  Faidhle PDF
             

IRISEAN

             
Dealbh an Leabhair   Mac Talla
B' e Mac-Talla an t-ainm a bh' air pàipear-naidheachd/iris Gàidhlig a chaidh fhoilseachadh gach seachdain - gach dàrna seachdain na b' anmoichea - ann an Sidni, Alba Nuadh, eadar 28 An Cèitean, 1892, agus an 24 An t-Ògmhios, 1904, timcheall air 540 iris uile gu lèir.
  Sgrìobhadair:  MacKinnon, Jonathan G. 1869-1944 ed.
Foillseachadh:  Sidni, C.B.
  Faidhlichean
             
Dealbh an Leabhair   An Sgeulaiche
Dàin, òrain agus sgeulachdan sa Ghàidhlig
  Sgrìobhadair:  Nicolson, Alexander Editor.
Mac Neacail, Alasdair Niall Editor.
Erskine, Roderick, of Mar. Owner.
Foillseachadh:  Glasgow :
A. MacLaren, 1909-1911.
  Faidhlichean