Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Na Cruinneachaidhean

'S e dleastanas cudromach an Leabharlainn gun tèid goireasan ann an clò is ann an cruthan eile co-cheangailte ris a' Ghàidhlig a thrusadh is a ghleidheadh, mar thoradh air inbhe Sabhal Mòr Ostaig is e na Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig. Tha na leabhraichean ann an cruinneachaidhean an Leabharlainn a' sìneadh air ais do na linntean a bu tràithe ann am foillseachadh na Gàidhlig agus air adhart gu goireasan didseatach an latha an-diugh.

Tha na cruinneachaidhean de shàr leabhraichean cho cudromach agus cho tearc gu bheil iad aithnichte mar phàirt riatanach de dh'eachdraidh leabhraichean na dùthcha agus tha an clìu eadar-nàiseanta aithnichte anns a' bhallrachd a th' aig an Leabharlann ann an Co-bhanntachd Leabharlannan Rannsachaidh na Roinn Eòrpa agus Ligue des Bibliothèques Europeénes de Recherche.

An Cruinneachadh Iasaid

Tha an cruinneachadh iasaid a' cumail taic ri cùrsaichean na Colaiste agus anns a' chruinneachadh seo tha leabhraichean agus goireasan ioma-mheadhan air a' Ghàidhlig is a litreachas, poileasaidh cànain, eachdraidh na Gàidhealtachd, cultar dùthchasach, beul-aithris agus ceòl traidiseanta. Tha na goireasan ri fhaighinn ann an iomadh cruth (a leithid leabhraichean, goireasan lèir-chlaisteach is goireasan didseatach) agus anns a' Ghàidhlig, anns a' Bheurla agus anns na cànanan Ceilteach eile.

Na Cruinneachaidhean Sònraichte

Tha cruinneachaidhean air leth dhe sheann leabhraichean gan gleidheadh ann an Leabharlann Sabhal Mòr Ostaig: Cruinneachadh Celtica, Cruinneachadh MhicCarmaig, Cruinneachadh MhicFhraing agus Cruinneachadh Sabhal Mòr Ostaig. Tha mu thimcheall air 4,500 leabhar glèidhte anns na cruinneachaidhean seo agus thathar a' cur riutha fhathast le bhith a' faighinn thabhartasan is a' ceannach leabhraichean.  Anns na cruinneachaidhean seo tha leabhraichean air a' Ghàidhlig, Rannsachadh Ceilteach agus eachdraidh shòisealta na Gàidhealtachd, agus feadhainn aca a chaidh a chur an clò san 17mh linn. Tha leabhraichean tearc is àraid ri fhaicinn anns na Cruinneachaidhean, cuid dhiubh nach deach clàradh roimhe. Tha eachdraidh luachmhor nan leabhraichean fhèin gan dèanamh nam pàirt chudromach de dh'€™eachdraidh sgrìobhte na dùthcha air sgàth cho tearc is cho luachmhor 's a tha iad . Tha na cruinneachaidhean agus na goireasean luachmhor do dh'€™oileanaich san dùthaich seo agus thall thairis.

An Cruinneachadh Celtica: le còrr is 1,500 leabhar agus iris, tha an cruinneachadh seo a' riochdachadh an t-sàr stòrais air Eòlas Ceilteach a chruinnich an sgoilear, Sir Raibeart Gòrdan à Leitir Fuaraidh (1824-1908) anns an 19mh linn. Dh'€™fhàg e a chruinneachadh mar dhìleab do dh'€™Abaid Chille Chuimein far an robh e gus an deach a reic ann an 1999.

Cruinneachadh MhicCarmaig: chuir an reiceadair cliùiteach leabhraichean, Dòmhnall MacCarmaig, a bheatha seachad a' reic is a' cruinneachadh leabhraichean Gàidhlig agus 's e seo an stòras leabhraichean a bh' aige fhèin, fear de na cruinneachaidhean as fheàrr dhe na leabhraichean Gàidhlig a chaidh a chur ann an clò riamh. Tha còrr is 1,800 leabhar anns a' Chruinneachadh, a tha a' buntainn don 17mh, 18mh agus 19mh linn, air cuspairean mar bhàrdachd, creideamh, cunntasan-siubhail, bochdainn, croitearachd, eilthireachd, Hiort, agus caochladh chuspairean eile co-cheangailte ri eachdraidh shòisealta na Gàidhealtachd.

Cruinneachadh MhicFhraing: Bha an t-Àrd Ollamh Raibeart A. MacFhraing (1915-2001) na Àrd Ollamh Urramach na Matamataigs ann an Oilthigh Ghlaschu eadar 1954 agus 1982. Bha e na shàr sgoilear aig an robh ùidh mhòr ann an cànan, bàrdachd is ceòl na Gàidhlig. Sgriobh e alt cliùiteach ann an Leabhar Chomann Gàidhlig Ghlaschu (1948) air Òran na Comhachag, dàn ainmeil bhon t-seachdamh linn deug, agus tha na pàipearan rannsachaidh aige co-cheangailte ris an obair seo ri fhaicinn an lùib a' chruinneachaidh de leabhraichean is pàipearan leis an Àrd Ollamh MacFhraing a chaidh a thoirt do Leabharlann an t-Sabhail Mhòr ann an 2001. Tha mu thimcheall air 200 leabhar anns a' chruinneachadh seo, agus cuid aca a bhuineas don 18mh linn.

Cruinneachadh an t-Sabhail Mhòir: Tha seann leabhraichean cudromach is luachmhor ann an Cruinneachadh an t-Sabhail Mhòir, agus bha cuid mhòr aca am measg a' chruinneachaidh de 150 leabhar a bh' aig an Leabharlann nuair a chaidh a stèidheachadh ann an 1976. Thathar a' leudachadh a' chruinneachaidh fhathast an dèidh leabhraichean a cheannach is fhaighinn mar thabhartasan bho chaochladh dhaoine agus bhuidhnean.

Irisean

Chì thu cruinneachadh irisean an Leabharlainn an seo: A - E, F - M, N - R, S, T - Z.
Tha ceanglaichean ann le fiosrachadh air na h-irisean, far a bheil e ri fhaotainn.

Mac-Talla

Bha Mac-Talla na phàipear-naidheachd Gàidhlig a chaidh fhoillseachadh a h-uile seachdain - gach dàrna seachdain na b' anmoiche - ann an Sidni, Alba Nuadh, eadar 28 Cèitean, 1892, agus an 24 Ғgmhios, 1904, mu thimcheall air 540 earrann uile gu lèir. Tha iad rim faighinn air an eadar-lìon an-seo.

Na Clàir Ghàidhlig

Aig deireadh na 1990an, thug am BBC tabhartas don Leabharlann dhe chruinneachadh dhe na seann chlàran Gàidhlig bhon tasglann aige. 'S iad seo seann chlàraidhean 78 leis na companaidhean Parlophone, Beltona agus Gaelfonn, air a bheil seinneadairean Gàidhlig sa mhòr-chuid ach le beagan chlàraidhean sa Bheurla is ann an Gàidhlig na h-Èireann cuideachd.