Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Litreachas

 

800 - Litreachas

             
 

Robinson Crusoe
Eadar-theangachadh dhen leabhar ainmeil air a fhoillseachadh san paipear naidheachd Gàidhlig Mac-Talla ann an sreath.

  Sgrìobhadair: Defoe, Daniel
Foillseachadh: Sydney, Canada :
Mac-Talla
  Faidhle.pdf
             
 

Òrain le Donnchadh Dòmhnallach
Bho làmh sgriobhainnean le bàrd Dhùn Bheagan a bha càirdeach ris na Bàird Ghleann Dàil.

  Sgrìobhadair: Domhnallach, Donnchadh   Faidhle pdf
             
Dealbh an Leabhair   Bàrd Bharabhais
Cruinneachadh de dhàin, òrain agus bardachd à Barabhas a chaidh fhoillseachadh ann an 1920.
  Sgrìobhadair:  Macdonald, Donald of Barvas, Lewis.
Foillseachadh:  Glasgow, Scotland :
A. MacLaren & Sons, 1920
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Guthan o na Beantaibh
Cruinneachadh de bhàrdachd, sgeulachadan, litrichean is eile bho 1927 leis a' Chomunn Ghàidhealach.
  Sgrìobhadair:  MacDonald, John, 1886- comp.
Foillseachadh:  Glasgow :
An Comunn Gaidhealach (The Highland Association), 1927.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Litrichean Alasdair Mhòir
Litreachan gu luchd-turais anns an Eilean Fhada le fiosrachadh air mòran chuspairean ionadail.
  Sgrìobhadair:   Macleoid, Iain N.
Foillseachadh:  Stornoway:
Cuairtear Steornabhaigh, ; 1932
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   MacDonald Bards
Fiosrachadh air bàird Chlann Dòmhnaill anns na meadhan aoisean.
  Sgrìobhadair:  Macdonald, Keith Norman, b. 1834.
Foillseachadh:  Glasgow :
Alex. MacLaren & Sons, 1929, c1900.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Duan Molaidh air Alasadair MacArtair
Òran le comharrachadh Sol-Fa.
  Sgrìobhadair:  Nic Bheathain, Sine (MacBean, Jean).
Foillseachadh:   Oban:
Oban Times Limited [s.d.]
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   An Gaol a Bheir Buaidh
Dealbh-chluich le seachdnar luchd-chluiche
  Sgrìobhadair:   MacDhùghaill, Eachann M.
Foillseachadh:   Glaschu :
Mac-na-Ceardadh, 1912.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Cumha
Dàn mu dheidhinn bàs bean a' bhàird.
  Sgrìobhadair:  Mac Bheathain, Fraing, An t-Urramach.
Foillseachadh:  [S.l., s.n.], 1856.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Almanac Gailig
Almanac bho 1872
  Sgrìobhadair:  Ciobair, Calum.
Foillseachadh: Inverness:
Noble, 1872.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Gobha na h-Earradh   Sgrìobhadair:
Foillseachadh:
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
Dealbh an Leabhair   Poems in English, Scotch, and Gaelic on Various Subjects   Sgrìobhadair:  Walker, John, farmer.
Foillseachadh:   Glasgow:
Printed by Young, Gallie; sold by M. Ogle, 1817.
  Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
             
dealbh an leabhair   Gaelic poems
Leabhar dà-chananach de Bhàrdach
  Sgìobhadair:  Connor, R. D.
Foillseachadh:  Struibhle: 1928
  Faidhle pdf
             
dealbh an leabhair   The Warbler : Marbhrainn airson am Marcas Bhràghad Albainn,  le òran   Sgìobhadair: Macdougall, John, fl. 1863.
Foillseachadh:   Dùn Èideann : Printed for the author, 1863 (Edinburgh : D.R. Collie)
  Faidhle pdf
             
dealbh an leabhair   Dain agus Òrain
Cruinneachadh de dh' òrain 's dain air caochladh cuspairean
  Sgìobhadair:  McLeòid, Iain
Foillseachadh:   Inbhir Nis : An Eachdraidh Thuathach, 1907.
  Faidhle pdf
             
dealbh an leabhair   Luinneagan reòbais
Duanagan gaoil is òrain dhùthcha
  Sgìobhadair: Mac an Fhleisteir, Alasdair
Foillseachadh: Glaschu: Gilleasbaig  Mac-na-Ceardadh,  27a  Sraid  Cadogan, 1929.
  Faidhle pdf
             
dealbh an leabhair   Da dhealbh-chluich Gaidhealach
"Mairead", Dealbh-chluich airson naoi pearsachan le Gilleasbaig MacCullaich, agus "Rath-Innis", Dealbh-chluich airson aon pearsach fichead le Iain MacCormaig.
  Sgrìobhadair: MacCullaich, G & MacCormaig, I
Foilseachadh: Glaschu: An Comunn Gaidhealach, 1924
  Faidhle pdf
             
dealbh an leabhair   An Lon Mhor nan Eilthireach
Sgeul goirid
  Sgìobhadair:    Macleod, Norman, teacher of Gaelic, 1783-1862.
Foillseachadh:   [s.l. : s.n., 18--]
  Faidhle pdf
             
dealbh an leabhair   Measan milis as an lios
Òrain le comharrachadh Sol-Fa.
  Sgìobhadair:  Anderson, Eoghan, d. 1909.
Foillseachadh:   Glaschu : Gilleasbuig Mac-na-Ceardadh, 1925.
  Faidhle pdf
             
Dealbh an leabhair   Poems and Songs, Spiritual Vision
Dain agus Òrain
  Sgìobhadair:   McLeòid, Iain
Foillseachadh:  Inbhir Nis : An Eachdraidh Thuathach, 1918.
  Faidhle pdf
             
Dealbh an leabhair   Para Piobaire
Para Piobaire agus sgeulachdan eile, le Iain Ban.
  Sgìobhadair:  Whyte, John
Foillseachadh:  Glascho:  A. Mac Labhruinn 's a mhic, 1925.
  Faidhle pdf
             
Picture of the book   Am Mosgladh Mor
Dealbh-chliuche Ciùl Cloinne airson ochd pearsachan
  sgrìobhadair:  MacPharlain, Calum
Foillseachadh: An Comunn Gaidhealach, c 1925
  Faidhle pdf