Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Dr Dòmhnall Uilleam Stiùbhart

Àrd-Òraidiche


An Dr Dòmhnall Uilleam Stiùbhart

Teisteanasan

BA Litteræ Humaniores, Colaiste Magdalen, Oilthigh Oxford

PhD Roinn na Ceiltis agus Sgoil Eòlais na h-Alba, Oilthigh Dhùn Eideann

Cuspairean rannsachaidh

Eachdraidh, dualchas, agus litreachas taobh siar na Gàidhealtachd c. 1600–c. 1900. Cruinneachadh beul-aithris na Gàidhealtachd anns an naoidheamh linn deug.

Coileanasan

Foillseachaidhean Taghta

‘Local traditions concerning the late medieval history and topography of Sgìre Nis’ ann an Rachel Barrowman et al. (deas.), Dùn Èistean, Ness, Isle of Lewis: The Excavation of a Late Medieval Clan Stronghold (Steòrnabhagh: Acair, 2015), 69–86.

 

‘Leisure and Recreation in an Age of Clearance: The Case of the Hebridean Michaelmas’ ann an Jacqueline Borsje, Ann Dooley, Séamus Mac Mathúna, agus Gregory Toner (deas.), Celtic Cosmology: Perspectives from Ireland and Scotland (Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 2014), 207–48.

 

‘Mìth-thuigse, dìth tuigse, tàthagan: Buannachd nam mearachd ann an cruinneachaidhean beul-aithris Alasdair MhicGilleMhìcheil’, Scottish Studies, 37 (2014) [= Virginia Blankenhorn (deas.), Craobh nan Ubhal: A Festschrift for John MacInnes], 230–44.

 

‘Murder in Barra, 1609? The killing of the “Peursan Mór”’, Béascna, 8 (2013), 144–78.

 

‘The Making of a Charm Collector: Alexander Carmichael in the Outer Hebrides, 1864 to 1882’ ann an James Kapaló, Éva Pocs, agus William Ryan (deas.), The Power of Words: Studies on Charms and Charming in Europe (Budapest: Central European University, 2013) 25–66.

 

‘Alexander mac Mhaighstir Alasdair, catechist and schoolmaster’ ann an Camille Dressler agus Domhnall Uilleam Stiùbhart (deas.), Alexander MacDonald: Bard of the Gaelic Enlightenment (Cearsiadair: Urras Leabhraichean nan Eilean, 2012), 13–24.

 

‘Alasdair MacGilleMhìcheil: Fear-cruinneachaidh òran ri linn nan 1860an’, ann an Ruairí Ó hUiginn (deas.), Foinn agus Focail: Leachtaí Cholm Chille XLI (Má Nuad, 2010), 109–50.

 

‘“Sean neachan Caelach tha air airish an a larna”: Làmh-sgrìobhainn Dhùghaill MhicAonghais, 1888’, ann an Wilson McLeod et al. (deas.), Bile ós Chrannaibh: A Festschrift for William Gillies (Drochaid Tuirc: Clann Tuirc, 2010), 405–38.

 

‘Alasdair MacGilleMhìcheil agus Cultar Dùthchasach’, ann an Richard Cox (deas.), Dualchas agus an Àrainneachd (Drochaid Tuirc: Clann Tuirc, 2009), 135–60.

 

‘Highland rogues and the roots of Highland romanticism’ ann an Christopher MacLachlan (deas.), Crossing the Highland Line: Cross-Currents in Eighteenth-Century Scottish Writing (Glaschu: Association for Scottish Literary Studies, 2009), 161–93.

 

‘Artur en terre gaélique’ ann an Joseph Rio (deas.), Mémoire, Oralité, Culture dans les Pays Celtiques (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2008), 85–99.

 

‘Màiri Bhreac agus Gàidsear an Fhéilidh: Màiri Stiùbhart, Alasdair MacGilleMhìcheil, na thug i seachad, agus na rinn e leis’, Scottish Gaelic Studies, xxiv (2008), 551–71.

 

‘Alexander Carmichael and Carmina Gadelica’ ann an Domhnall Uilleam Stiùbhart (ed.), Alexander Carmichael: life and legacy (Nis: Urras Leabhraichean nan Eilean, 2008), 1–39.

 

‘Uses of historical traditions in Scottish Gaelic’, ann an John Beech et al. (deas.), Oral literature and performance culture (Compendium of Scottish Ethnology leabh. 10)(Dùn Éideann: Birlinn, 2007), 124–52.

 

‘Alexander Carmichael (1832–1912)’ ann an Alexander Carmichael (deas.), Carmina Gadelica (1900–71: Floris: Dùn Éideann, 6 leabhn, 2007), leabh. i, xix–lxiii.

 

‘‘Some heathenish and superstitious rites’: a letter from Lewis, 1700’, Scottish Studies, 34 (2000–6), 205–26.

 

‘Highlanders in the Low Countries’, Dutch Crossing: A Journal of Low Countries Studies, 29, 1 (2005), 107–24.

 

Rìoghachd nan Eilean (Dùn Blathain: Clò Hallaig, 2005).

 

‘The life of Martin Martin’ ann an John Randall (deas.), Martin Martin – 300 years on (Nis: Urras Leabhraichean nan Eilean, 2004), 5–9.

 

Oxford Dictionary of National Biography (2004): Easbaig Eòin Carsual (d.1572); Màrtainn Màrtainn (c.1665–1718); Tormod MacLeòid, ceann-cinnidh Chlann Leòid (1705–72); agus Clann Ghriogair.

 

‘Eachdraidh na Gàidhealtachd aig toiseach linn ùir’ ann an Colm Ó Baoill agus Nancy R. McGuire, Rannsachadh na Gàidhlig 2000 (Obar Dheathain, 2002), 279–84.

 

A history of the Clan MacLaren until c.1600 (Dùn Éideann, 2003): leabhran dha Comann Chlann Labhrainn.

 

‘La symbolique du tartan écossais’, ArMen 136 (Sep–Oct. 2003)

 

‘The genesis and operation of the Royal Bounty scheme 1725–30’, Records of the Scottish Church History Society 33 (2003), 63–141.

 

‘Women and gender in the early modern western Gàidhealtachd’ ann an Elizabeth Ewan agus Maureen Meikle (deas.), Women in Scotland c.1100–c.1750 (1999: dàrna deasachadh, East Linton, 2002), 233–49.

 

Mar dheasaiche

Alexander Carmichael: life and legacy (Nis: Urras Leabhraichean nan Eilean, 2008).

 

Mar cho-dheasaiche

Alexander MacDonald: Bard of the Gaelic Enlightenment (Ciarsiadar: Urras Leabhraichean nan Eilean, 2012) (le Camille Dressler).

 

Dutch Crossing: A Journal of Low Countries Studies, 29, 1 (2005) [iris shònraichte le pàipearan bhon t-siompoisium ‘Williamite Scotland and the United Provinces’, Institute for Advanced Studies in the Humanities, Oilthigh Dhùn Éideann, Ògmhios 2004].

 

Osgaig mhòr a’ bhainne mheilis, Bad a’ Bhuna agus Bad a’ Ghaill [ceòl agus traidiseanan na Còigich, clàraichte eadar 1955 agus 2005] (Inbhir Nis: Sgoil Phìobaireachd Achd ’Ille Bhuidh, 2005): ro-ràdh; tar-sgrìobhadh agus eadar-theangachadh de na sgeulachdan, 1–63).

 

Ailt Lèirmheasach

‘Thankful Village: The Last of the St Kildans’ [léirmheas Donald John Gillies, The Truth about St Kilda: An Islander’s Memoir (Edinburgh, 2010) agus Calum MacDonald, From Cleits to Castles: A St. Kildan Looks Back (Kershader, 2010)], Review of Scottish Culture, 25 (2013), 155–62.

 

‘Reminiscences of Raasay’ [lèirmheas de seachd pìosan clòbhuailte mu eachdraidh Eilean Ratharsair], Béascna, 5 (2009), 135–53.


Prògraman Rannsachaidh

 •     Sabhal Mòr Ostaig: British Academy, Mid-term Career Fellowship: Màrtainn Màrtainn, 2012–13
   
 •     Oilthigh Dhùn Èideann: AHRC, Major Research Grant, Prìomh Rannsaiche: Alasdair MacGilleMhìcheil, 2009–11
   
 •     Oilthigh Dhùn Èideann: Carnegie Trust, Research Project Grant, Rannsaiche, Alasdair MacGilleMhìcheil, 2006–7

   

Òraidean is pàipearan co-labhairt, le cuireadh: taghadh

 • ‘Vicomte Hersault de la Villemarqué (1815–95), Alexander Carmichael (1832–1912), et les polémiques du folklore: une comparaison’, Rencontre ‘Bretagne et Écosse’, Université de Bretagne Occidentale, Brest, Ògmhios 2016

 

 • ‘The Power to Cure: Alexander Carmichael and healing charms in Catholic and Protestant areas of the Highlands’, The Greyfriars Highland Lecture, 2015: Eaglais Greyfriars, Dùn Èideann, Samhain 2016

 

 • ‘Castles and Galleys in Gaelic song and poetry’, Co-labhairt Caistealan nan Eilean, Urras Leabhraichean nan Eilean, Barraigh, Sultain 2015

 

 • ‘Thomas Pennant and the Rev. Donald MacQueen’, Co-labhairt Thomas Pennant, Oilthigh Ghlaschu, Sultain 2015

 

 • ‘More Gaelic Sources for Macpherson’s Ossian’, Siompoisium Oisein, Acadamh Ríoga na hÉireann, Baile Átha Cliath, Sultain 2015

 

 • ‘Heroic Cycles in the Hebrides: The work of John Francis Campbell and his associates’, prìomh-òraid aig Fianaighecht: The Second International Finn Cycle Conference, Oilthigh Ghlaschu, Lùnastal 2014

 

 • ‘The making of Alexander Carmichael’s Carmina Gadelica’, òraid plenary, Co-labhairt Aiseiridh Cheilteach na h-Alba, Oilthigh Dhùn Èideann/Gaileiridhean Nàisteanta na h-Alba, Cèitean 2014

 

 • ‘Martin Martin: his life and work’, òraidean don Society of Antiquaries of Scotland ann an Dùn Èideann, Obar Dheathain, agus Steòrnabhagh, Màirt 2014

 

 • ‘Martin Martin: A Hebridean outlier of the Republic of Letters’, Centre for Eighteenth-Century Studies, Oilthigh York, Samhain 2013

 

 • ‘Gaelic bawdy verse: a missing key to Highland social history?’, tè de na prìomh òraidean aig a’ cho-labhairt ‘Sex and Sexualities in Celtic Cultures’, Ceiltis agus Eòlas na h-Alba, Oilthigh Dhùn Èideann, Dàmhair 2013

 

 • ‘Highland sources for Pennant, and “indigenous” travel literature in the eighteenth century’, co-labhairt ‘Pennant’s Tours of Wales and Scotland’, Oilthigh Ghlaschu, Gearran 2013

 

 • ‘Màrtainn Màrtainn: a bheatha, a shaothair, agus na sgrìobh e mu Uibhist’, Ceòlas, Uibhist a Deas, Ògmhios 2012

 

 • ‘Father Cyril Dieckhoff: A Russian folklore collector in the Scottish Highlands’, Co-labhairt Bhliadhnail Cheilteach-Slabhoiniceach, St Petersburg, An Ruis, Ògmhios 2012

 

 • ‘The collectors’, Co-labhairt Bhliadhnail an Association for Scottish Literary Studies 2012, ‘Crossing the Highland Line in the 19th Century’, Sabhal Mòr Ostaig, Ògmhios 2012

 

 • ‘Màrtainn Màrtainn: beatha agus saothair’, Sabhal Mòr Ostaig, Cèitean 2012

 

 • ‘Alexander Carmichael in the landscape’, Co-labhairt Chomann Ainmeanan-Àite na Alba, an t-Òban, Cèitean 2012

 

‘What was Martin Martin doing in St Kilda in 1697?’, Comann Gàidhlig Ghlaschu, Giblean 2012

 • ‘The life of Martin Martin’, Comann Gàidhlig Inbhir Nis, Gearran 2012

 

 • ‘Late nineteenth-century folklore collectors in Kintyre’, Comann Eachdraidh Chinn Tìre, Ceann Loch Chille Chiarain, Faoilleach 2012

 

 • ‘Misunderstandings, sly digs, failed performances: the advantage of accidents in Alexander Carmichael's folklore collections’, Òraid Chuimhneachaidh Aonghuis MhicMhathain, Oilthigh Ghlaschu, Samhain 2011
   

Òraidean is pàipearan co-labhairt eile: taghadh

 • ‘Alexander Carmichael collecting folklore in Appin, 1883’, Comann Eachdraidh na h-Apann, Dàmhair 2011

   
 •  'Who told Alexander Carmichael about the MacMhuirichs?', Co-labhairt mu Chloinn Mhuirich, Dùn Èideann, Iuchar, 2011

   
 •     'Sea-memorates in the manuscripts of Alexander Carmichael', Ollscoil Uladh, Cúil Rathain, Giblean 2011

   
 •     'The MacDonalds of Clan Ranald: a clan under pressure in the early seventeenth century', Reappraising the Seventeenth Century in the Highlands Symposium, Ionad na h-Eachdraidh, An Dòrnaich, Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean, Giblean 2010

   
 •     'Alexander Carmichael and St Michael's Day', 32na Co-labhairt Sgrùdaidhean Ceiltis Oilthigh Chalifornia, UCLA, Màirt 2010

   
 •     'Alexander Carmichael: Folklorist or Faker?', Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd/Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, Aberystwyth, Gearran 2010

   
 •     'Alexander Carmichael: Collecting Folklore in the Catholic Hebrides', Scottish Catholic Association Seminar Series, Tasglann Caitligeach na h-Alba, Dùn Èideann, Faoilleach 2010

   
 •     'Radical and Non-Radical Gaelic Poetry in the Romantic Era', United Islands?: Multi-Lingual Radical Poetry and Folk Song in Britain and Ireland, 1770–1820, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, Sultain 2009

   
 •     'Alasdair mac Mhaighstir Alasdair: A Highland Enlightenment', Co-labhairt Alasdair mhic Mhaighstir Alasdair, Àrainn Shuaineirt, Sultain 2009

   
 •     'Cleachdadh na Gàidhlig, Cleachdadh na Beurla', òraid plenary, Cleachdadh na Gàidhlig/Use of Gaelic conference, Sabhal Mòr Ostaig, Sultain 2009

   
 •     'A Global Gàidhealtachd? The late nineteenth-century Scottish Gaelic ethnoscape', òraid plenary, Lìonraidhean Gàidhealach, Oilthigh Ghlaschu, Ògmhios 2009

   
 •     'Alexander Carmichael as a Song Collector', Léachtaí Cholm Chille, Roinn na Nua-Ghaeilge, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, Màirt 2009

   
 •     'Alexander Carmichael as Folklore Collector' agus 'Alexander Carmichael and Ireland', Roinn an Bhéaloidis, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Giblean 2008

   
 •     'Clashing Cosmologies in the Early Modern Scottish Gàidhealtachd', Ollscoil Uladh, Cúil Rathain, Giblean 2008

   
 •     'The Last of the Stuarts: The Grandchildren of Charles Edward Stuart’, 'The Stuart Dynasty', Co-labhairt Bhliadhnail Chomann Eachdraidh Chaitligeach na h-Alba, Dùn Èideann, Ògmhios 2007

   
 •     'Two Mainlands and a Minch Between Them', Co-labhairt mun Eilean Sgitheanach agus na h-Eileanan Siar, Urras Leabhraichean nan Eilean, Sabhal Mòr Ostaig, Cèitean 2007

   
 •     'Alexander Carmichael and the Making of Carmina Gadelica', Co-labhairt Bhliadhnail Chomann Sgrùdaidhean Ceilteach Aimearagaidh a Tuath, Cincinnati, OH, Giblean 2007

   
 •     'Alexander Carmichael and Material Culture', Taigh-tasgaidh Kelvingrove, Glaschu, Giblean 2007

   
 •     'Tobraichean Ùra airson Beatha Alasdair mhic Mhaighstir Alasdair', Comann Gàidhlig Inbhir Nis, Dùbhlachd 2006

   
 •     'Alexander Carmichael', Institut fùr Anglistik, Amerikanistik und Keltologie, Oilthigh Bhonn, Dàmhair 2006

   
 •     'Alexander Carmichael and Carmina Gadelica', Elphinstone Institute, Oilthigh Obar Dheathain, Dùbhlachd 2005

   
 •     'The Background to the Early Highland Migrations to Carolina', Laurinburg, NC: Charles Bascombe Shaw Memorial Scottish Heritage Symposium, St Andrews Presbyterian College, Màirt 2005

   
 •     'The State of Scottish Gaelic', Glucksman Ireland House, Centre for Irish and Irish-American Studies, Oilthigh New York, Dàmhair 2002

 • ‘Òrain Dhonnchaidh Mhic an t-Saoir eile’, Rannsachadh na Gàidhlig, Sabhal Mòr Ostaig, Ògmhios 2016

   
 • ‘Rethinking Territories, Maritories, Firths and Fjords in the Hebrides’, Firths and Fjords: A Coastal History Conference, Ionad na h-Eachdraidh OGE, An Dòrnach, Giblean 2016

   
 • ‘John Francis Campbell and the Popular Tales of the West Highlands’, Ionad Sgeulachdan na h-Alba, Dùn Èideann, Samhain 2015

   
 • ‘Mìle Bliadhna de Sgeulachd Fhraoich/A Thousand Years of the Story of Fraoch’, Fèis Albannach Eadar-nàiseanta nan Sgeulachd, Ionad Sgeulachdan na h-Alba, Dùn Èideann, Dàmhair 2015

   
 • ‘Tradition as an historical source: The case of Sgìre Nis’ agus ‘Imperial trades in the Scottish Gàidhealtachd’, Còmhdhail Eadar-nàiseanta na Ceiltis, Oilthigh Ghlaschu, Ògmhios 2015

   
 • ‘A Gaelic text of Malvina’s Dream in the hand of Adam Ferguson: Edinburgh University Library Laing II 51, fo.180’, Co-labhairt Macpherson’s Ossianic Legacy, Cinn a’ Ghiuthsaich, Giblean 2015

   
 • ‘Popular religion in Lewis, from the Middle Ages to our own time’, Urras Eaglais na h-Aoidhe, Leòdhas, Sultain 2014

   
 • ‘Rob Donn: how to become an eighteenth-century bard’, deireadh-seachdain Roib Dhuinn, Taigh na Gàidhlig Mhealanais, Dùthaich MhicAoidh, Ògmhios 2014

   
 • ‘Martin Martin and other early travellers to Colonsay’ agus ‘Professor Donald Mackinnon and the founding of the Celtic Chair’, aig ‘Colonsay: Donald Mackinnon’s Island’, co-labhairt Urras Leabhraichean nan Eilean, Colasa, Cèitean 2014
   
 •  ‘Murder in Barra 1609: The Case of the Pearsan Mór’, Ceiltis agus a’ Ghàidhlig, Oilthigh Ghlaschu, Gearran 2014

 

 • ‘The Last Keening, Isle of Barra 1870: Tragedy, Performance, Payment’, Co-labhairt Bàs ann an Albainn, Oilthigh Dhùn Èideann, Gearran 2014

 

 • ‘Were there ghosts in Scottish Gaelic?’, seaminear Eòlais na h-Alba, Oilthigh Dhùn Èideann, Samhain 2013

 

 • ‘Martin Martin and North Uist’, Taigh Chearsabhagh, Loch nam Madadh, Uibhist a Tuath, Iuchar 2013

 

 • ‘The Functions of the Future in the Past: Martin Martin and Second Sight’, Co-làbhairt Second Sight and Prophecy, Oilthigh Obar Dheathain, Ògmhios 2013

 

 • ‘John Francis Campbell and the Making of The Popular Tales of the West Highlands’, Leabharlann Nàiseanta na h-Alba, Dùn Èideann, Ògmhios 2013

 

 • ‘Martin Martin and Tiree’, Co-labhairt Urras Leabhraichean nan Eilean ‘The Secret Island: Towards a History of Tiree’, Eilean Thiriodh, Ògmhios 2013

 

 • ‘Martin Martin and Raasay’, Eilean Ratharsair, Cèitean 2013

 

 • ‘The economics of the collecting practices of John Francis Campbell and Alexander Carmichael’, Co-labhairt After Grimm: Fairy Tales and the Art of Storytelling, Oilthigh Kingston, Sultain 2012

 

 • ‘Rudan agus Rudan Sgrìobhte ann an Cruinneachaidhean Alasdair MhicGilleMhìcheil’, Rannsachadh na Gàidhlig 7, Oilthigh Ghlaschu, Lùnasdal 2012

 

 • ‘Leisure and Recreation in an Age of Clearance: The Case of the Hebridean Michaelmas’, Workshop on the Interdisciplinary Study of Religion and Culture (WISRC), Oilthigh Dhùn Èideann, Cèitean 2012

 

 • ‘Alexander Carmichael’s material archive’, Museum Ethnographers Group Conference, Taighean-Taisgaidh Nàiseanta na h-Alba, Dùn Èideann, Giblean 2012

 

 • ‘Old Lore, Archaeology, and the Outer Hebridean Past’, Co-labhairt Popular Antiquities: Folklore and Archaeology, Insititiùd Airceòlais, Colaisde an Oilthigh, Lunnainn, Dàmhair 2011

   
 •     'Leisure and Recreation in an Age of Clearance: The Case of the Hebridean Michaelmas', Ceiltis agus Eòlais na h-Alba, Oilthigh Dhùn Èideann, Sultain 2011

   
 •     'The Carmichael Watson Projecct: How to Create (and Analyse) a Folklore Archive', Comhdháil Idirnáisiúnta sa Léann Ceilteach, Ollscoil na hÉireann Maigh Nuad, Lùnasdal 2011

   
 •     'Mary Frances Carmichael', Co-labhairt Alasdair MhicGilleMhìcheil: Cruinneachadh, Connspaid, agus Co-theacsaichean, Ionad Chruinneachaidhean-Rannsachaidh, Leabharlann Oilthigh Dhùn Èideann, Ògmhios 2011

   
 •     'Làmh-sgrìobhainn Alasdair MhicGilleMhìcheil', Rannsachadh na Gàidhlig 6, Oilthigh Obar Dheathain, Lùnasdal 2010

   
 •     'Alasdair MacGilleMhìcheil mar fhear-cruinneachaidh òran', Co-labhairt Òran/Sang, Sabhal Mòr Ostaig, Cèitean 2010

   
 •     'Alexander Carmichael', Seiminear Ceiltis agus Eòlas na h-Alba, Oilthigh Dhùn Èideann, Màirt 2010

   
 •     'The State of Scottish Gaelic Today', Fèis Cheilteach Fiolm agus Telebhisein, Gaillimh, Giblean 2008

   
 •     'Alexander Carmichael and the Gaelic Nineteenth Century', Comhdhail Cheilteach Eadar-nàiseanta, Oilthigh Bhonn, Iuchar 2007

   
 •     'Alexander Carmichael and Ireland: The First Time Round', 'Romantic Ireland from Tone to Gonne', Co-labhairt Bhliadhnail Chomann Sgrùdadh na h-Èireann anns an Naoidheamh Linn Deug, Oilthigh Ghlaschu, Ògmhios 2007

   
 •     'Alexander Carmichael and Material Culture', Co-labhairt Dualchais agus na h-Àrainneachd, Sabhal Mòr Ostaig, Ògmhios 2007

   
 •     'The Making of a Charm Collector: Alexander Carmichael in Uist, 1864-1882', International Society for Folk Narrative Research – Committee on Charms, Charmers and Charming, Oilthigh Phécs, An Ongair, Cèitean 2007

   
 •     'Highland Rogues and the Roots of Highland Romanticism', Co-labhairt Crossing the Highland Line, Association of Scottish Literary Studies, Sabhal Mòr Ostaig, Cèitean 2007

   
 •     'Alexander Carmichael and the Torranan Charm', Co-labhairt Charms, Charmers, and Charming, Folklore Society, Warburg Institute, Lunnainn, Dùbhlachd 2006

   
 •     'The Life of Alexander Carmichael', Co-labhairt Beatha agus Saothair Alasdair MhicGilleMhìcheil, Urras Leabhraichean nan Eilean agus Oilthigh Dhùn Èideann, Beinn na Faghla, Iuchar 2006

   
 •     'Dé Mharbh a' Ghàidhlig?', Rannsachadh na Gàidhlig 4, Sabhal Mòr Ostaig, Iuchar 2006

   
 •     'Highland Rogues in the Low Countries', Co-labhairt Scotland and the Low Countries, Institute for Advanced Studies in the Humanities, Oilthigh Dhùn Èideann, Sultain 2005

   
 •     'Highland Rogues in the Early Modern Period', -Rannsachadh na Gàidhlig 3', Oilthigh Dhùn Èideann, Iuchar 2004

   
 •     'Martin Martin': Fòram Mapaichean na h-Alba, 'Mapping and picturing the nation 1680-1720', Oilthigh Dhùn Dèagh, Dàmhair 2003

   

Buidhnean Proifeiseanta

 •     Comhairle, Comann Teacsaichean Gàidhlig na h-Alba
   
 •     Comataidh Stiùiridh, Comann Eachdraidh Chaitligeach na h-Alba