Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Dr Timothy Currie Armstrong

Àrd Òraidiche ann an Gàidhlig agus Conatradh

.(JavaScript must be enabled to view this email address)


An Dr Timothy Currie Armstrong

Teisteanasan

1990: BA le Urram, agus Àrd Urram ann am Bitheòlas (Bowdoin College, USA); 2006: BA Cànan agus Cultar na Gàidhlig (Sabhal Mòr Ostaig); 2009 PhD ann an Sgrùdaidhean Gàidhlig (Sabhal Mòr Ostaig agus Oilthigh Obar Dheathain)

Cuspairean rannsachaidh

Leasachadh Cànain agus Coimhearsnachd; Eagrachaidhean; Ionnsachadh Cànain; Gluasadan Sòisealta

Coileanasan

Foillseachaidhean

Armstrong, Timothy Currie (2017, ri clò-bhualadh) Nádúrachas agus Cainteoirí​ Nua Gaeilge na hAlban. Ann an cruinneachadh ann an Gàidhlig na h-Èireann air a dheasachadh le John Walsh agus Tadhg Ó hIfearnáin.

Landgraf, Sìleas, Armstrong, Timothy Currie agus O'Hanlon, Fiona (2017, ri clò-bhualadh) "‘Tha e rud beag a bharrachd air dìreach teagasg’ – Ag Obair ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig: amasan, ideòlasan agus fèin-aithne." Rannsachadh na Gàidhlig 7.

Armstrong, Timothy Currie (2017, ri clò-bhualadh) "A bheil i beò fhathast? A’ Ghàidhlig mar chànan lìonraidh anns an aonamh linn air fhichead." Rannsachadh na Gàidhlig 7.

Armstrong, Timothy Currie (2014) "Naturalism and ideological work: How is family language policy renegotiated as both parents and children learn a threatened minority language?" International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 17(5): 570–585.

Smith-Christmas, Cassie agus Armstrong, Timothy Currie (2014) "Complementary RLS Strategies in Education:  The Importance of Adult Heritage Learners of Threatened Minority Languages." Current Issues in Language Planning 15(3), 312–326.

Armstrong, Timothy Currie (2013) "'Why won’t you speak to me in Gaelic?': Authenticity, Integration and the Heritage Language Learning Project."  Journal of Language, Identity, and Education. 12(5): 340–356.

Armstrong, Timothy Currie (2013) "Stèidheachadh Ideòlais-chànain Ùir; cnag na cùise ann an ath-neartachadh cànain ann an cunnart." Ann an: Colm Ó Baoill agus Nancy McGuire (Deas.), Rannsachadh na Gàidhlig 6, Obar Dheathain: An Clò Gàidhealach, 361–372.

Rothach, Gillian, Mac an Tàilleir, Iain, Nic Leòid, Michelle agus Armstrong, Timothy (2013) Dealbhadh Prògram CPD airson obair choimhearsnachd Ghàidhlig.  Inbhir Nis: Bòrd na Gàidhlig.

Armstrong, Timothy Currie (2012) "Establishing New Norms of Language Use; The circulation of linguistic ideology in three new Irish-language communities." Language Policy 11(2), 145–168.  Thomson Reuters impact factor (2011): 1.133

Munro, Gillian, Mac an Tàilleir, Iain agus Armstrong, Tim (2011) Cor na Gàidhlig ann an Siabost/The State of Gaelic in Shawbost. Inbhir Nis: Bòrd na Gàidhlig.

Armstrong, Timothy Currie (2011) "Bilingualism, Restoration and Language Norms." Ann an: John M. Kirk agus Dónall P. Ó Baoill (Deas.), Strategies for Minority Languages: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. Belfast: Cló Ollscoil na Banríona, 172-179.

Armstrong, Timothy Currie (2011) "Co-aonta agus Ro-innleachd; Iomairt Charn Tóchair agus ath-leasachadh-cànain aig ìre na coimhearsnachd." Ann an: Richard A. V. Cox agus Timothy Currie Armstrong (Deas.), A' Cleachdadh na Gàidhlig; slatan-tomhais ann an dìon cànain sa choimhearsnachd.  Slèite: Clò Ostaig, 1-16.

Cox, Richard A. V. agus Armstrong, Timothy Currie, Eds. (2011)  A' Cleachdadh na Gàidhlig; slatan-tomhais ann an dìon cànain sa choimhearsnachd.  Slèite: Clò Ostaig.

Mac an Tàilleir, Iain, Rothach, Gillian agus Armstrong, Timothy C. (2010) Barail agus Comas Cànain.  Inbhir Nis: Bòrd na Gàidhlig.

Armstrong, Timothy C. (2010) "Nàdarrachd agus Ùghdarrachd ann an Ideòlas-cànain an Ath-bheothachaidh ann an Èirinn." Ann an: Dr Moray Watson agus Lindsay Milligan, (Deas.), From Vestiges to the Very Day: New Voices in Celtic Studies. Obar Dheathain: Centre for Irish and Scottish Studies, 91-98.

Armstrong, Timothy C. (2009) Lèirmheas de: Minority Languages and Cultural Diversity in Europe; Gaelic and Sorbian Perspectives le Konstanze Glaser. Scottish Gaelic Studies 25, 371-374.

Chung IK, Armstrong TC, Schefter S, agus Patterson JL (1998) “Generation of the short RNA transcript in Leishmania correlates with the growth of its parasite host, Leishmaina.”  Molecules and Cells 8, 54-61.

Chung IK, Armstrong TC agus Patterson JL (1994) “Identification of a short viral transcript in Leishmania RNA Virus infected cells.”  Virology 198(2), 552-556.

Armstrong TC agus Patterson JL (1994) “Cultivation of Leishmania braziliensis in an economical serum-free medium containing human urine.”  The Journal of Parasitiology 80(6), 1030-1032.

Armstrong TC, Keenan MC, Widmer G, agus Patterson JL (1993) “Successful transient introduction of Leishmania RNA into a virally infected and an uninfected Strain of Leishmania.”  Proceedings of the National Academy of Sciences 90, 1736-1740.

Òraidean agus Aiseag Eòlais

“Linguistic Naturalism and Language Activism.” Prìomh òraid aig an Celtic Sociolinguistics Conference, Coláiste na Tríonóide, Éire, [13-10-2016].

"'Oh yes, you're a Gael': Iomairteachd, fèin-aithne agus a' Ghàidhlig." Rannsachadh na Gàidhlig 2014, Oilthigh Dhùn Èideann, Alba, [24-6-2014].

"The Playground as a Bridge: Activists building consensus on the language policy and ethos of a new Gaelic immersion school." BAAL/Cambridge University Press Applied Linguistics Seminar: Languages in the UK: Bridging the gap between the classroom and the community in language learning, Colaiste a' Chaisteil, Steòrnabhagh, Alba, [29-30/05/2014].

"Cùrsa Trèanaidh ann am Planadh Cànain." Còmhla ri Gillian Rothach, Iain Mac an Tàilleir, agus Michelle Nic Leòid, Oifisean Bhòrd na Gàidhlig, Inbhir Nis. [19-21/03/2014].

"Language Revival from a Social Movement Perspective." 46th Annual Meeting of the British Association for Applied Linguistics, Oilthigh Heriot-Watt, Dùn Èideann, Alba, [06-09-2013].

"Ionnsachadh Cànain mar Ghnìomh Sòisealta; Luchd-ionnsachaidh Inbheach agus Ath-bheothachadh na Gàidhlig" Soillse Seminar, Oilthigh Dhùn Èideann, Alba, [27-02-2013].

"A’ Ghàidhlig mar Chànan Lìonraidh anns an Aona Linn air Fhichead."  Rannsachadh na Gàidhlig 2012, Oilthigh Ghlaschu, Alba, [22-08-2012].

"‘Tha e rud beag a bharrachd air dìreach teagasg’ – Ag Obair ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig: amasan, ideòlasan agus fèin-aithne." Rannsachadh na Gàidhlig 2012, Oilthigh Ghlaschu, Alba, le Sìleas Landgraf agus Fiona O'Hanlon, [21-08-2012].

"Establishing New Norms of Language Use in the Home; how is family language policy renegotiated as both parents and children learn a second language?" International Conference on Language and Social Psychology 13, Leeuwarden, Fryslân [21-06-2012].

"The Authenticity of Heritage Learners of Scottish Gaelic." New Speakers of Minority Languages: A Dialogue, Oilthigh Dhùn Èideann, Alba [30-03-2012].

"Comas agus Barail Cànain."  Oifisean Comhairle nan Eilean Siar, Sgoil Shiabost, Ionad na Sean Sgoil Shiabost, còmhla ri Gillian Rothach. [22-6-2011, 23-6-2011, 19-11-2011].

"The Language Ideologies of Heritage-Language Learners of Scottish Gaelic." Languages of the Wider World: Understanding Resilience and Shift in Regional and Minority languages, Fryske Akademy, Leeuwarden, Fryslân [7-4-2011].

"Bilingualism, Restoration and Language Norms." 10th Language & Politics Symposium on the Gaeltacht and the Scotstacht, Oilthigh na Banrighinn, Beul Feart, Èireann a Tuath [21-10-2010].

"In-sgrùdaidhean Cànanach; a' trusadh dàta agus a' sgaoileadh ideòlais." Rannsachadh na Gàidhlig 2010, Oilthigh Obar Dheathain, Alba [26-8-2010].

"Stèidheachadh Ideòlas-cànain Ùir; cnag na cùise ann an ath-neartachadh cànain ann an cunnart." Rannsachadh na Gàidhlig 2010, Oilthigh Obar Dheathain, Alba [24-8-2010].

"The Linguistic Audit: Best practice in collecting data on language use and ability in an organization." Seiminear nam Planaichean Gàidhlig, Bòrd na Gàidhlig, Inbhir Nis, Alba [19-5-2010, 31-8-2010 agus 10-5-2011].

"Co-aonta agus Ro-innleachd; Iomairt Charn Tóchair agus ath-leasachadh-cànain aig ìre na coimhearsnachd." Cleachdadh na Gàidhlig; slatan-tomhais ann an dìon cànain sa choimhearsnachd, Sabhal Mòr Ostaig, Alba [22-6-2009].

"Nàdarra no Àbhaisteach; Stèidheachadh Ghnàthan-cànain Ùra an Rèis Ath-leasachaidh-chànain." Voices of the West II, Oilthigh na Gaidhealtachd agus nan Eilean, Inbhir Nis, Alba [20-6-2009].

"Nàdarrachd agus Ùghdarrachd ann an Ideòlas-cànain an Ath-bheothachaidh ann an Èirinn." University of Aberdeen Celtic Postgraduate Conference, Obar Dheathain, Alba [4-8-2008].