Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

An t-Oll. Richard A.V. Cox

Òraidiche

.(JavaScript must be enabled to view this email address)


Teisteanasan

MA (le Urram), PhD Glaschu, MLitt Sruighlea

Tuairisgeul pearsanta

Bha Richard corra bhliadhna a' fuireach ann an Leòdhas mas deach e na oileanach a dh'Oilthigh Ghlaschu a dh'ionnsachadh fon Oll. Ruairidh MacThòmais. An dèidh dha tòiseachadh air an fhor-cheum aige ann an Glaschu, fhuair e cothrom a dhol a dh'ionnsachadh a dh’Oilthigh Oslo fad dà mhìos gu leth, fhad 's a bha an t-Oll. Magne Oftedal fhathast beò. An dèidh corra bhliadhna a' teagasg ann an Oilthigh Ghlaschu agus ag obair aig Faclair Eachdraidheil na Gàidhlig, chuir e roimhe Teisteanas Foghlam na h-Àrd-sgoile a thoirt a-mach ann an Cnoc Iòrdain, ach, mus tàinig a' bhliadhna gu crìch, fhuair e obair na sgrìobhadair air 'Speaking Our Language'. Bha e air ais a' teagasg ann an Oilthigh Ghlaschu fad bliadhna, mus deach e a dh'Obar Dheathain a theagasg fon Oll. Dòmhnall Meek. An dèidh cothrom fhaighinn air ceàird an fhoillsicheir ionnsachadh ann an Oilthigh Shruighlea, chaidh e na bhall den t-sàr sgioba aig Sabhal Mòr Ostaig ann an 2006 agus tha e ag obair an sin bhon uair sin.

Cuspairean rannsachaidh

Cànan agus litreachas na Gàidhlig san fharsaingeachd, Cànanachas eachdraidheil, Co-luadar eadar an Gàidheal is an Lochlannach, Ainm-eòlas, Sgrìobhadh ruisg, Faclaireachd, Foillseachadh na Gàidhlig

Coileanasan

Leabhraichean

 •     Munro, Gillian, and Richard A.V. Cox, eds, Cànan & Cultar / Language & Culture: Rannsachadh na Gàidhlig 4 (Edinburgh: Dunedin Academic Press, 2010).
   
 •     Cox, Richard A.V., ed., Dualchas agus an Àrainneachd (Slèite: Clò Ostaig 2009).
   
 •     Cox, Richard A.V., and Colm Ó Baoill, eds, Ri Linn nan Linntean: taghadh de rosg Gàidhlig (Ceann Drochaid: Clann Tuirc 2005).
   
 •     Cox, Richard A.V., The Gaelic Place-names of Carloway, Isle of Lewis: their structure and significance (Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies 2002).
   
 •     Cox, Richard A.V., The Language of the Ogam Inscriptions of Scotland -Contributions to the Study of Ogam, Runic, and Roman Alphabet Inscriptions in Scotland (Aberdeen: Department of Celtic, University of Aberdeen 1999).
   
 •     Cox, Richard, Speaking Our Language Series 1, Parts 1 and 2 (Isle of Skye: Cànan 1992-94). Television and Video Series 1, 2 and 3 (54 programmes) (Scottish Television 1992-94).
   
 •     Cox, Richard A.V., Brìgh nam Facal: Faclair Ur don Bhun-sgoil (Glaschu: Roinn nan Cànan Ceilteach, Oilthigh Ghlaschu 1991; Ceann Drochaid: Clann Tuirc 2007, 2008).

Caibideilean an leabhraichean

 •     Cox, Richard A.V., 'Faclan-iasaid às an Lochlannais ann an Gàidhlig na h-Albann', in Munro, Gillian, and Richard A.V. Cox, eds, Cànan & Cultar / Language & Culture: Rannsachadh na Gàidhlig 4 (Edinburgh: Dunedin Academic Press, 2010), 1-6.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Gaelic Place-names', in Moray Watson and Michelle NicLeòid, eds, Edinburgh Companion to the Gaelic Language (Edinburgh University Press, 2010), 46-62.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'The syntax of the place-names', in Katherine Forsyth, ed., Studies on the Book of Deer (Dublin: Four Courts Press, 2008), 309-12.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'The Development of Old Norse -rð(-) in (Scottish) Gaelic', in George Broderick and Paul Cavill, eds, Language Contact in the Place-Names of Britain and Ireland (Nottingham: English Place-Name Society, 2007), 57-96.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'The Question of the Etymology of (Scottish) Gaelic far', in Sharon Arbuthnot and Kaarina Hollo, eds, Fil súil nglais- A Grey Eye Looks Back: a Festschrift in honour of Colm Ó Baoill (Ceann Drochaid: Clann Tuirc 2007), 29-32.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'The Gaelic Book', in David Finklestein and Alistair McCleery, eds, The Edinburgh History of the Book in Scotland Vol. 4 (Edinburgh: Edinburgh University Press 2007), 277-94.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Les toponymes scandinaves dans le gaélique Écossais' ['Scandinavian toponyms in Scottish Gaelic'], in É. Ridel, ed., L'Heritage maritime des Vikings en Europe de l'Ouest (Caen: Presses Universitaires de Caen 2002), 423-39 [English abstract, p. 530].
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Old Norse berg in Hebridean Place-Nomenclature', in W.F.H. Nicolaisen, ed., Proceedings of the XIXth International Congress of Onomastic Sciences, Aberdeen, August 4-11, 1996 Vol. 2 (Aberdeen 1998), 59-65.
   
 •     Cox, Richard, 'Descendants of Bólstaðr? A Re-examination of bost & Co.', in John R. Baldwin, ed., Peoples and Settlement in North-West Ross [Proceedings of the Annual Conference of the Scottish Society of Northern Studies, Ullapool 1988] (Edinburgh 1994), 43-67.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Uirsgeul Mhic a' Ghobhainn- Iain Smith's Gaelic Fiction', in Colin Nicholson, ed., Iain Crichton Smith: Critical Essays (EUP 1992), 190-99.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Place-nomenclature in the Context of the Bilingual Community of Lewis: Status, origin and interaction', in Derick S. Thomson, ed., Gaelic and Scots in Harmony [Proceedings of the 2nd International Conference on the Languages of Scotland, Glasgow 1988] (Glasgow 1990), 43-52.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Ainmean-àite: Cruth, fàs is comharrachadh', in Finlay MacLeod, ed., Togail Tìr - Marking Time: The Map of the Western Isles (Stornoway: Acair Ltd and An Lanntair Gallery 1989), 123-32.

Uilt

 •     Cox, Richard A.V., 'Review Article: Gaelic Orthographic Conventions 2009', Scottish Gaelic Studies 26, 2010, 162-73.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Goatfell, Gaoitbheinn, Gaoth Bheinn', Scottish Gaelic Studies XXV, 2009, 303-29.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Towards a taxonomy of contact onomastics: Norse Place-names in Scottish Gaelic', The Journal of Scottish Name Studies 3, 2009, 15-28.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'The Development of Old Norse -fn in (Scottish) Gaelic', The Journal of Scottish Name Studies 2, 2008, 51-68.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Old Norse words for "boat'" in Scottish Gaelic: Revisiting Henderson's list', Scottish Gaelic Studies XXIV, 2008, 169-80.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Review Article: George Broderick, Placenames of the Isle of Man', Nomina 31, 2008, 99-119.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Notes on the Norse Impact upon Hebridean Place-names', The Journal of Scottish Name Studies 1, 2007, 139-44.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'The Norse Element in Scottish Place Names: Syntax as a chronological marker', The Journal of Scottish Name Studies 1, 2007, 13-26.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Magne Oftedal: a personal view', Proceedings of the Eighth Symposium of Societas Celtologica Nordica, ed. Jan Erik Rekdal and Ailbhe Ó Corráin, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Celtica Upsaliensis 7, 2007, 11-14.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Old Norse loan-words in Scottish Gaelic', Proceedings of the Eighth Symposium of Societas Celtologica Nordica, ed. Jan Erik Rekdal and Ailbhe Ó Corráin, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Celtica Upsaliensis 7, 2007, 51-60.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'The Norse Element in Scottish Place Names: Syntax as a chronological marker', Unity in Diversity: Studies in Irish and Scottish Gaelic language, literature and history, Léann na Tríonóide ' Trinity Irish Studies No. 1, ed. Cathal G. Ó Háinle and Donald E. Meek (Dublin: The School of Irish, Trinity College 2004), 37-49.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Clach an Truiseil', The Journal of Celtic Linguistics 7, 2002, 159-66.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Notes on the question of the development of Old Norse bólstaðr in Hebridean nomenclature', Nomina 25, 2002, 13-28.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Maintenance of the Norse Legacy in Scottish Hebridean Nomenclature', Namnen i en föränderlig värld, ed. Gunilla Harling-Kranck, Studier i nordisk filologi 78,Svenska litteratursällskapet i Finland nr 631 (Helsinki 2001), 45-52.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'The Phonological Development of Scottish Gaelic uinneag "window'" and Related Questions', Scottish Gaelic Studies XX, 2000, 212'-21.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Leumaragh- Leumrabhagh', Scottish Gaelic Studies XIX, 1999, 253-56.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Onomastic Luggage: Variability in the onomastic landscape', Nomina 21, 1998, 15-28.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Tokenism in Gaelic: the language of appeasement', Scottish Language 17, 1998, 70-81.
   
 •     Cox, Richard A.V., Review article of George Broderick, Place-names of the Isle of Man Vols I and II, Isle of Man Natural History and Antiquarian Society Proceedings X, No. 4, 1998, 441-44.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Modern Scottish Gaelic reflexes of two Pictish words: pett and lannerc', Nomina 20, 1997, 47-58.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Time and Aspect in the Scottish Gaelic Verbal System: a working paper on definitions and presentation', Scottish Gaelic Studies XVII, 1996, 82-86.
   
 •     Cox, Richard, 'The Norse language in Celtic Scotland', Proceedings of the Third Symposium of Societas Celtologica Nordica (Oslo 1991), Acta Universtitatis Upsaliensis: Studia Celtica Upsaliensia 1, ed. Ailbhe Ó Corráin, assisted by Jan Erik Rekdal (Uppsala 1994), 27-38.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'The Norse Element in Scottish Gaelic, Proceedings of the 9th International Congress of Celtic Studies (Paris 1991), Études Celtiques XXIX, 1992, 137-45.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Allt Loch Dhaile Beaga: place-name study in the west of Scotland', Nomina XIV, 1990-91, 83-96.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Norse-Gaelic Contact in the West of Lewis: the place-name evidence Language Contact in the British Isles, Proceedings of the Eighth International Symposium on Language
  Contact in Europe, Douglas, Isle of Man, 1988, ed. P. Sture Ureland and George Broderick, Linguistische Arbeiten 238, 1991, 479-94.
   
 •     Cox, Richard, 'The Place-Name Trail', a monthly series of articles in the West Highland Free Press (Broadford 1989-90).
   
 •     Cox, Richard A.V., 'The Origin and Relative Chronology of Shader-names in the Hebrides', Scottish Gaelic Studies XVI, 1990, 95-113.
   
 •     Cox, Richard, 'Questioning the Value and Validity of the Term "hybrid"in Hebridean Place-name Study', Nomina XII, 1988-89, 1-9.
   
 •     Cox, R.A.V., 'Place-name Evidence in the West of Lewis: approaches and problems in establishing a profile of Norse settlement', Scottish Archaeological Review 6, 1989, 107-115.
   
 •     Cox, Richard, 'Ainmean-àite: àirigh agus geàrraidh', Sop às gach Seid 7, June 1988 (Càrlabhagh: Comann Eachdraidh Chàrlabhaigh 1988).
   
 •     Cox, Richard, 'Luath Bhàrnaidh', a new edition of Seòras Moireasdan's poem, Gairm 127 (1984), 245-49.

Aithisgean

 •    'Indicators of Ecclesiastical and Norse Settlement and History in the Toponymic Material in Appendixes H1-H8 of the Papar Project', The Papar Project, Dr Barbara E. Crawford, University of St Andrews, et al., 2008, 17pp. http://www.paparproject.org.uk/hebrides.html
   
 •     'The Norse Element in the Place-names of Ness', Dùn Èistean Archaeology Project, Glasgow University Archaeological Research Division, 2006, 36pp.
   

Lèirmheasan

 •     Review Article: Gaelic Orthographic Conventions 2009, Scottish Gaelic Studies 26, 2010, 162-73.
   
 •     William Lamb, Scottish Gaelic Speech and Writing: Register Variation in an Endangered Language, Scottish Gaelic Studies 26, 2919, 58-61.
   
 •     Wilson McLeod, James E. Fraser and Anja Gunderloch, Cànan & Cultar / Language & Culture: Rannsachadh na Gàidhlig 3, 2008, ROSC 20.
   
 •     Review Article of George Broderick, Placenames of the Isle of Man Vols 1'€“7, Nomina 31, 2008, 99-119.
   
 •     Rody Gorman, Chernilo: Rogha Dánta agus Dánta Nua/Dàin Thaghta agus Dàin Ùra, Gath 7, 2007, 88-89.
   
 •     Tormod MacGill-Eain, Dacha mo Ghaoil, Gath 5, 2006, 89-90.
   
 •     Peder Gammeltoft, Carole Hough and Doreen Waugh, Cultural contacts in the North Atlantic Region: The Evidence of Names, Gath 5, 2006, 88-89.
   
 •     Michael Robson, Curiosities of Art and Nature: The new annotated and illustrated edition of Martin Martin's classic A Description of the Western Islands of Scotland, Scottish Gaelic Studies 22, 2006, 231-32.
   
 •     'Scottish Gaelic Studies', The Year's Work in Modern Language Studies 60, 1999, 539-42.
   
 •     Review article of George Broderick, Place-names of the Isle of Man Vols 1-2, Isle of Man Natural History and Antiquarian Society Proceedings Vol. X, No. 4, 1998, 441-44.
   
 •     'Scottish Gaelic Studies', The Year's Work in Modern Language Studies 59, 1998, 626-31.
   
 •     Roibeard Ó Maolalaigh, Scottish Gaelic in Three Months, Scottish Language 16, 1997, 111-13.
   
 •     'Scottish Gaelic Studies', The Year's Work in Modern Language Studies 58, 1997, 673-79.
   

Eadar-theangachadh

 •     Cox, Richard, Translation from Norwegian into Gaelic of poems by Jan Erik Rekdal, Gairm 141 (1987'-88), 62-64. Also in Bàrdachd na Roinn-Eòrpa an Gàidhlig, edited by Ruaraidh MacThòmais (1990), 94.
   

Ri teachd

 •     Cox, Richard A.V., 'William Lamb, Scottish Gaelic Speech and Writing: Register Variation in an Endangered Language', Scottish Gaelic Studies 26.
   
 •     Cox, 'Faclan-iasaid às an Lochlannais ann an Gàidhlig na h-Albann', Proceedings of Rannsachadh na Gàidhlig 4.
   
 •     Cox, Richard A.V., 'Gaelic Place-names', Edinburgh Companion to the Gaelic Language, ed. Moray Watson and Michelle NicLeòid (Edinburgh University Press).
   
 •     Rothach, Gillian, and Richard A.V. Cox, eds, Cànan & Cultar: Rannsachadh na Gàidhlig 4 (Dunedin Academic Press).
   

Prògraman rannsachaidh

 •     Norse-Gaelic Contact in Tiree and the Small Isles, Universities of Aberdeen and Oslo, 1997-2000, co-leadership, with Jan Erik Rekdal, of a multi-disciplinary and interdisciplinary study.

Rannsachadh ga dhèanamh

 •     Fonn-eòlas eachdraidheil na Lochlannais chun na Gàidhlig. [Historical phonology of Old Norse to Gaelic.]
   
 •     Ainmean-iasaid nan Lochlannach ann an Leòdhas. [Norse place-names in Lewis.]
   
 •     Facail-iasaid nan Lochlannach sa Ghàidhlig. [Norse loan-words in Gaelic.]

Òraidean is pàipearan co-labhairt

 •     'Eachdraidh is tùs a' mhìr àireamhail anns a' Ghàidhlig', Rannsachadh na Gàidhlig 6, University of Aberdeen, 2010.
   
 •     'Sannda agus a sheach-ainmean', Fòram Rannsachaidh, Sabhal Mòr Ostaig, 2010.
   
 •     'The Etymology of Gaoitbheinn, Isle of Arran', The Second International Conference on the Early Medieval Toponymy of Ireland and Scotland, Queen'€™s University, Belfast, 2009.
   
 •     'Sanda and its Aliases', one-day conference of The Scottish Place-Name Society, Glasgow, 2009.
   
 •     'Tamhnaraigh ~ Tamnabhagh: a' stèidheachadh ùineadaireachd', Fòram Rannsachaidh, Sabhal Mòr Ostaig, 2009.
   
 •     'The Development of Old Norse -fn in (Scottish) Gaelic', the 10th International Symposium of Societas Celtica Nordica symposium, University of Gottenburg, 2008.
   
 •     'Tamhnaraigh ~ Tamnabhagh: the development of Old Norse -fn(-) in (Scottish) Gaelic', Rannsachadh na Gàidhlig 5, University of St Francis Xavier, Cape Breton, 2008.
   
 •     'Norse Settlement in the West of Scotland: the place-name evidence', Na h-Arainnich, Brodick, 2008.
   
 •     'Norse Place-names in Scottish Gaelic: towards a taxonomy of contact onomastics', 'Earliest Strata of Place-names in Ireland and Scotland' conference, Irish and Celtic Studies Department, Queen'€™s University, Belfast, 2008.
   
 •     'Issues in developing a chronology for Norse and Gaelic place-names in the Hebrides', 17th Annual Conference of the Society for Name Studies in Britain and Ireland, University of Edinburgh, 2008.
   
 •     'An Lochlannais sa Ghàidhlig', Fòram Rannsachaidh, Sabhal Mòr Ostaig, 2007.
   
 •     'The development of ON rð in Scottish Gaelic, Eighth International Conference on the Languages of Scotland and Ulster, Islay, 2006.
   
 •     'Place-name Studies: Norse settlement in the west of Scotland', Fòram Rannsachaidh, Sabhal Mòr Ostaig, 2006.
   
 •     'Old Norse loan-words in Scottish Gaelic', the 8th International Symposium of Societas Celtologica Nordica, University of Oslo, 2006.
   
 •     'Magne Oftedal', the 8th International Symposium of Societas Celtologica Nordica, University of Oslo, 2006.
   
 •     'Faclan-iasaid às an Lochlannais ann an Gàidhlig na h-Alba', Rannsachadh na Gàidhlig 4, Sabhal Mòr Ostaig, 2006.
   
 •     'Understanding the structure of Gaelic place-names', one-day conference of The Scottish Place-Name Society, Inverness, 2004.
   
 •     'The development of ON rð in (Scottish) Gaelic', Rannsachadh na Gàidhlig 3, University of Edinburgh, 2004.
   
 •     'The ogam inscriptions of Scotland', Na h-Arainnich, Brodick; University of Glasgow; Groam House Museum, Rosemarkie; Institutt for nordisk, Stavanger; Institutt for nordisk og litteraturvitskap, University of Oslo; and University of Aberdeen (twice), 1999-2000.
   
 •     'Thoughts about the type Burn of-', one-day conference of The Scottish Place-Name Society, University of Aberdeen, 1999.
   
 •     'The Linguistic Contact: A Preliminary Investigation', Symposium on Norse-Gaelic Contact in Tiree and the Small Isles, University of Oslo.
   
 •     'The etymology of the word uinneag', the 11th International Congress of Celtic Studies, University of Cork, 1999.
   
 •     'Studying the Norse Element in Celtic Scotland', Postgraduate Seminar Programme, University of Edinburgh, 1999.
   
 •     'Scandinavian toponyms in Scottish Gaelic', Colloque international de la Hague, le District de la Hague and l'Office Universitaire d'Ètudes Normandes, University of Caen, 1999.
   
 •     'The Norse Language in Celtic Scotland', Institutt for nordisk, Stavanger, 1998.
   
 •     'The Norse Element in the West of Scotland', Institutt for nordisk og litteraturvitskap, Oslo, 1998.
   
 •     'Norse Place-names in Gaelic Scotland- Syntax as a Chronological Marker', Irish-Scottish Academic Initiative Forum, Trinity College Dublin, 1998.
   
 •     'Maintenance of the Norse Legacy in Hebridean Nomenclature', the 12th NORNA Conference, Finland, 1998.
   
 •     'Tokenism in Gaelic: the Language of Appeasement', the 5th International Conference on the Languages of Scotland and Ulster, University of Aberdeen, 1997.
   
 •     'Place-names in the Book of Deer', Symposium on the Book of Deer, Elphinstone Institute, University of Aberdeen, 1997.
   
 •     'A Question of Syntax: early Norse or Hebridean Norn?', Institutt for nordisk og litteraturvitskap, University of Oslo, 1997.
   
 •     'Place-names on Pont', one-day conference of Project Pont, National Library of Scotland, University of Edinburgh, 1996.
   
 •     'Onomastic Luggage: Variability in the Onomastic Landscape', the 6th Annual Conference of the Society for Name Studies in Britain and Ireland, University of Glasgow, 1996.
   
 •     'Old Norse berg in Hebridean Place Nomenclature', the 19th International Congress of Onomastic Sciences, University of Aberdeen, 1996.
   
 •     'Modern Reflexes of two Pictish Words: *pett and *lannerc', the 10th International Congress of Celtic Studies, University of Edinburgh, 1995.
   
 •     'The Norse Language in Celtic Scotland', the 3rd Symposium of Societas Celtologica Nordica, University of Oslo, 1991.
   
 •     'The Norse Element in Scottish Gaelic', the 9th International Congress of Celtic Studies, The Sorbonne, Paris, 1991.
   
 •     'Place-name study in the West of Scotland', one-day conference of The Society for Northern Studies, University of Glasgow, 1989.
   
 •     'Questioning the Value and Validity of the term "hybrid"  in Hebridean place-name study', the 20th Annual Conference of the Council for Names Studies, University of Swansea, 1988.
   
 •     'Place-name Evidence in the West of Lewis: approaches and problems in establishing a profile of Norse settlement', Postgraduate Seminar Programme, Department of Archaeology, University of Glasgow, 1988.
   
 •     'Place nomenclature in the context of the bilingual community of Lewis: status, origin and interaction', the 2nd International Conference on the Languages of Scotland and Ulster, University of Glasgow, 1988.
   
 •     'Norse-Gaelic contact in the West of Lewis- the place-name evidence', the 8th International Symposium on Language Contact in Europe, Isle of Man, 1988.
   
 •     'Descendants of Bólstaðr? A re-examination of bost & co.', Annual Conference of the Society for Northern Studies, Ullapool, 1988.
   
 •     'Norse Coinages in Gaelic Place-names of the Hebrides', Norsk Forening for Spǻrkvitenskap, University of Oslo, 1984.