Le bhith a' cleachdadh na làraich seo, tha thu a' gabhail ri criomagan.
Faic poileasaidh nan criomagan againn airson barrachd fiosrachaidh air dè na criomagan a chleachdas sinn agus ciamar.

Dùin seo

Home

Geàrr-chunntasan

 

‘An Saoghal tro Speuclairean na Gàidhlig?’

Meg Bateman, Sabhal Mòr Ostaig, OGE

 

‘Rob Donn MacKay: Finding the music in the songs’

Ellen L. Beard, University of Edinburgh

 

‘Airs and Metres, Metres and Tunes: Metrical guidance for editors of Gaelic accentual verse’

Virginia Blankenhorn, University of Edinburgh

 

‘Recording the Last Native Manx Gaelic Speakers’

George Broderick, University of Mannheim

 

‘Leughadh airson tlachd anns a’ Ghàidhlig: reflections on the patterns of Gaelic-speaking children’s reading’

Abigail Burnyeat, Uinversity of Edinburgh

 

‘John Murdoch and the Crofters’ War’

Calum Cameron-White, University of Glasgow

 

‘Gaelic as an Economic Asset’

Douglas Chalmers, Glasgow Caledonian University

 

‘Robasdan Fada’: Saothair sgoilearachd ministear na h-Eaglaise Saoire’

 Ùisdean Cheape, Sabhal Mòr Ostaig, OGE

 

‘Introducing the Audio-Visual Corpus of Scottish Gaelic’

Ian Clayton, University of Nevada, Reno

Andrew Carnie, University of Arizona

Michael Hammond, University of Arizona

Muriel Fisher, University of Arizona

 

‘A dh’Ionnsaigh Teòiridh airson Foillseachaidh Ghàidhlig’

Liam Alastair Crouse, Rannsaiche neo-eisimileach

 

Leasachadh Cànain aig Sabhal Mòr Ostaig

Janni Diez, Oifigear Leasachaidh Cànain, SMO

 

‘Eòin G. MacFhionghain agus Litreachas na Gàidhlig’

Rob Dunbar, Oilthigh Dhùn Èideann

 

‘The Gaels: The gatherings, accommodations, persistence and survival’

Jean S. Forward, University of Massachusetts

 

‘Gaelic in Canada’

Donald J. Gillies, University of the Highlands and Islands, and Ryerson University

 

‘Images and Homages in Sweeney: An Intertonguing’

Rody Gorman, Cruard, Isle of Skye

 

‘Political subtexts in the poetry of Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir’*

Anja Gunderloch, University of Edinburgh

 

‘The Concatenation Effect Hypothesis in Complex Indirect Translations: The Case of the First Gaelic Translation of the Arabian Nights’

James Hadley, University of London

 

 ‘ “rudan cudromach a ràdh / ann an cànan neo-chudromach”: Sgrìobhadh sa Ghàidhlig anns an latha an-diugh’

 Nathaniel Harrington, Oilthigh Thoronto

 

‘Seanchas Global Gaelic Jukebox: concept, creation and application’

 Sìm Innes, University of Glasgow

 

‘Morphology and Dialectology in the Linguistic Survey of Scotland: A quantitative approach’

Pavel Iosad, University of Edinburgh

William Lamb, University of Edinburgh

 

‘The Eachrais ùrlair and the Hen-wife in Folktales’

Hisami Iwase, Independent researcher, Japan

 

‘What Does a Volume of County History Tell As About Gaelic in Early Nova Scotia?’

Clive James, Caernarfon

 

‘ “And for propagating the same in Popish and Infidel parts of the world’: The SSPCK and the Darien Colony in Georgia’

Jamie Kelly, University of Glasgow

 

‘Droch pheit ga daoradh’: A look at some lexical instances of Gaelic peit’

Jacob King, Ainmean-Àite na h-Alba

 

‘Na h-Òrain Albannach is Èireannach le Ludwig van Beethoven: A bheil susbaint Ghàidhlig aig cuid dhiubh?’

Michael Klevenhaus

 

‘Evaluating a Gaelic Part-of-Speech Tagger and Reference Corpus’

William Lamb, University of Edinburgh

Samuel Danso, University of Edinburgh

Alistair Lawson, Edinburgh Napier University

 

‘Finding the Right Words: Gaelic inscriptions in the cemeteries of Cape Breton and Eastern Nova Scotia’

Michael Linkletter, St Francis Xavier University

Laurie Stanley-Blackwell, St Francis Xavier University

 

‘Feòlmhorachd na Filidheachd: Sùil air mealtainn a’ chuirp am broinn An Leabhair Lèithe’

Iain S. Mac a’ Phearsain, Oilthigh Ulaidh

 

‘A’ Ghàidhlig ann an Cunntas-sluaigh 2011: Fàs is crìonadh’

Iain Mac an Tàilleir, Sabhal Mòr Ostaig, OGE

 

‘Cleachdadh, Cothlamadh is Co-bhriathrachas Meatafor Ghàidhlig ann an Tinneas is Slàinte’

Ailean Mac-an-Tuairneir

 

‘Cumha Ùisdean Dubh na Tuaighe (1614): ‘Òran nam Brataichean’ o Dhùthaich MhicAoidh’

Aonghas MacCoinnich, Oilthigh Ghlaschu

 

‘The Gaelic Language Academy: A progress report’

Mark McConville, University of Glasgow

 

‘Baileadan Inbhir Aora’*

Raghnall MacilleDhuibh

 

‘Cò tha a’ seasamh còraichean na Gàidhlig?’

Ùisdean MacIllInnein, Oilthigh Dhùn Èideann/Soillse

 

‘Chan ann gu Fàbhar a Dhuine, Chaidh na Blàraibh a Chumail’: An t-arm ann am bàrdachd nam ban, 1756−1856’

Ruairidh MacÌomhair, Oilthigh Ghlaschu

 

‘The Gaelic Languages in Education in Scotland and Northern Ireland’

Eugene McKendry, Queen’s University Belfast

 

Iain MacKinnon, University of Coventry

‘The Invention of the Crofting Community’

 

‘Linguascape and Language Display: Bilingual Gaelic/English public signage in a marginal “Highland” village’

Ken MacKinnon, University of Aberdeen

 

‘“’S e ’m fèileadh beag bu docha leam”: Trevor-Roper and the little kilt’

Coinneach Maclean, Glasgow University

 

‘Co ’n òinseach rinn an t-amhran?’: Forgotten poets of the Evangelical movement’

Anne Macleod Hill, University of Edinburgh

 

Gaelic Words in Caithness Scots

Alasdair MacMhaoirn

 

‘A’ Mapachadh Lorgan air Litreachas na Gàidhlig ann an Dùn Èideann’

Wilson McLeod, Oilthigh Dhùn Èideann

 

‘“Eadar-chànanachadh”: Gaelic-medium teachers’ perspectives on translanguaging’

Joanna McPake, University of Strathclyde

Fiona O’Hanlon, University of Edinburgh

 

‘Women’s poetry in the Gàidhealtachd from “The Whining Age” to 1715’

Kate Louise Mathis, University of Edinburgh

 

‘Bàrdachd Shomhairle MhicGill-Eain na Gleus Cuimhne’

Máire Ní Annracháin, An Coláiste Ollscoile, Baile Àtha Cliath

 

‘Know your Contributor − Understand your Reporter: The forgotten story of the Macrae sisters of North Glendale, South Uist, and how it develops our understanding of the work of John and Margaret Campbell’

Fiona J. NicCoinnich, Taigh Chanaigh, Urras Nàiseanta na h-Alba

 

‘Horatio McCulloch agus ìomhaighean den Ghàidhealtachd’

Eleanor NicDhùghaill

 

‘“Deagh sgoil” agus “deagh sgoileadh”? Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig agus roghainnean nam pàrantan’

Ciorstaidh NicLeòid, Oilthigh Dhùn Èideann

 

‘Fèin-aithne agus Fèin-dealbhaidh ann an Dràma Gàidhlig’*

Michelle NicLeòid, Oilthigh Obar Dheathain

 

‘An t-Ionnsachadh Òg? Sòisealachadh cànain agus cleachdadh na Gàidhlig am measg chloinne agus inbheach a rinn FMG’

Sìleas L. NicLeòid, Sabhal Mòr Ostaig, OGE

Stiùbhart Dunmore, Oilthigh Dhùn Èideann

 

‘Telebhisean agus Poileasaidh Cànain san Teaghlach’

Catrìona NicNèill, Sabhal Mòr Ostaig, OGE

 

‘BUNADAS: Beatha ùr don Stòr-fhaclan Co-dhàimheil Ceilteach’

Caoimhín Ó Donnaíle, Sabhal Mòr Ostaig, OGE

 

‘Caochlaideachd Chumanta sa Ghàidhlig: Fuasglaidhean Ùra’

Roibeard Ó Maolalaigh

 

‘“Like a Highland Giant”: Observations of the history of “Birlinn Chlann Raghnaill”’

Peadar Ó Muircheartaigh, Aberystwyth University

 

‘Cùrsaichean goirid at Sabhal Mòr Ostaig: Reshaping language ecologies and creating a Gaelic experience’

Colleen Patton, University of Arizona

 

Faclair na Gàidhlig

Lorna Pike

 

‘“Air an Spiris”: Ruaraidh MacThòmais agus Gairm’

Petra Johana Poncarová, Oilthigh Theàrlaich (Charles University), Pràg

 

‘Ogam: A cryptic legacy in Scotland and Ireland from the 17th–19th centuries’

John Purser, Sabhal Mòr Ostaig, OGE

 

‘The Use of the Accent in Modern Scottish Gaelic Orthography: History and corpus analysis’

Susan Ross, University of Glasgow

 

‘“Is bidh a’ Ghàidhlig a nis ’am prìs”: Perspectives on Gaelic in the public poetry of the Lochaber poet, Mary MacKellar’  

Priscilla Scott, University of Edinburgh

 

‘Vita Sancti Columbae: Cleachdadh agus cultus’

Donnchadh Sneddon, Oilthigh Dhùn Èideann

 

‘Taking the Piss Out: Presentational and participatory elements in the changing Cape Breton “milling frolic”’

Heather Sparling, Cape Breton University

 

‘Òrain Dhonnchaidh Mhic an t-Saoir Eile’

Domhnall Uilleam Stiùbhart, Sabhal Mòr Ostaig, OGE

 

‘Essie Stewart and the Twenty-First-Century Fionn Tradition’

Natasha Sumner, Harvard University

 

‘An Nobhail ann an Gàidhlig Eilean Mhanainn’

Alan Titley, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

 

‘Òrain Strì an Fhearainn: Ceòl mar fhianais eachdraidheil’

Rona Wilkie, Oilthigh Dhùn Èideann

 

‘Going In and Out of Tune: Port as a Gaelic musical term’

Andrew Wiseman, University of Glasgow