Gaidhlig-B
@listserv.heanet.ie
Colabhairt phost-dealain airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig
Scottish Gaelic language beginners' forum


Dòigh clàraidh (How to subscribe) :
Ma 's e "Joe Bloggs" an t-ainm a th'ort, bidh thu gad chlàrachadh féin air Gaidhlig-B tro brath le aon loidhne
(If your name is "Joe Bloggs" you subscribe to Gaidhlig-B by sending a one-line message) :
SUBSCRIBE GAIDHLIG-B Eosaph Bloggs
a chur gu (to) LISTSERV@listserv.heanet.ie
Chan eile e gu diobhar dé'n "subject" a th'air a' bhrath. (The subject of the message is ignored.)

1997-10-04 CPD