Dad às ùr air làraich-lìn aig an t-Sabhail Mhóir?

Atharrachaidhean ron bhliadhna 2003

2003-01-13 Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig, Briathrachan Beag, Thesaurus Gàidhlig, In Dúil Bélrai
Leasachaidhean air na foirmichean rannsachaidh. Comas stiùiridh ò fhaclair go faclair.
2003-02-14 Stuth le Dennis King
Stuth Gaeilge agus Sean-Ghaeilge a chaidh air chall agus a theasraig sinn dhà nuair a chaidh a ISP fodha:
2003-02-18 Stuth le Ciarán Ó Duibhín
Tha Ciarán a' cur suas stuth ùr fad an t-siubhail, go h-àraid mu dheidhinn Gaedhlig Uladh, coimpiutaireachd sa Ghàidhlig Éireannach agus sa Ghàidhlig Albannach, agus a-nis Sanasan do leabhraichean anns a' Ghàidhlig Éireannach a rinn Brian Mac Lochlainn airson luchd-labhairt Gàidhlig na h-Albann.
2003-02-24 Muinntir an t-Sabhail ann an Lùchairt Bhuckingham
Dealbhan de Tormod MacGillÌosa agus Iain Tormod MacLeòid a' faighinn Duais Latha Bliadhnail na Banrigh
2003-03-18 Basic Gaelic for Parents
Tha guth a-nis ann airson nan abairtean gu léir
2003-03-25 Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig ceangailte ri Faclair na Pàrlamaid
Tha ceangal a-nis bho fhoirm cheasnachaidh an Stòr-dàta Briathrachais agus bho fhoirm cheasnachaidh an Bhriathrachain Bhig gu Faclair na Pàrlamaid agus dhan Fhoclóir Bheag (Gàidhlig na h-Éireann).
2003-04-15 Pàrlamaid nan Oileanach 2003
Dealbhan de Pàrlamaid nan Oileanach aig Iomairt Cholm Cille, ann an Ionad Chaluim Chille Ìle.
2003-04-30 Bunscoileanna agus iarbhunscoileanna làn-Ghaeilge ann an Éirinn
Tòrr a bharrachd fiosrachaidh agus ceanglaichean. Duilleag ùr: coláistí samhraidh
2003-05-01 Cairtean-d sa Ghàidhlig agus e-chártaí sa Ghaeilge
Duilleagan le ceanglaichean a-null gu làraichean far is urrainn cairtean puist-dealain a thaghadh 's a sheòladh
2003-05-01 Briathrachas SMS
Goireachaidhean airson teacsadh air fón-làimhe sa Ghàidhlig
2003-05-22 Siubhal gu Sabhal Mór Ostaig
Leasachadh mór air an duilleig seo. Agus air an duilleig sa Bheurla cuideachd
2003-09-03 Leabhar-làimhe nan Oileanach
Leabhar-làimhe nan Oileanach 2003-2004
2003-10-12 Sabhal Mór Ostaig sna Meadhanan
Tòrr a bharrachd cheanglaichean na bha roimhe
2003-10-12 Roi-shealladh na Colaiste
Roi-shealladh 2004 nan cùrsaichean làn-tìde a-nis air an Eadarlìon
2003-10-24 Ceòlmhor Ostaig
CD ùr air fhoillseachadh
2003-11-25 Ceumnachd a' Chùrsa Inntrigidh 2003
Naidheachd agus dealbhan
2003-12-07 Naidheachdan an t-Sabhail, an t-Saoghail agus na Gàidhlig
Duilleag le ceanglaichean gu naidheachdan ùra
2004-01-21 Bunsgoiltean le teasgasg tron Ghàidhlig, agus Àrdsgoiltean le teagasg tron Ghàidhlig no teagasg na Gàidhlig
le ceanglaichean gu na làraichean-lìn aca
2004-01-26 Guide to Gaelic Conversation
Seann leabhar le Lachlan MacBean, air a thàipeadh a-steach le Fionnghal NicPhàdraig
2004-08-20 Briathrachas uisge-beatha
Air a chruinneachadh le Teàrlach Quinnell
2004-08-27 Briathrachan Sherpa-Gàidhlig
Air a chuir ri chéile le Rody Gorman
2004-10-05 Dealbhan den Phrionnsa Teàrlach aig SMO
27 an t-Sultain 2004
2005-08-05 Tionndadh gu Unicode
Chaidh cha mhór a h-uile duilleag air an làraich-lìn a thionndadh bhon character set iso-8859-1 gu utf-8. Chaidh an Stòr-dàta Briathrachais, am Briathrachan Beag agus na faclairean eile a thionndadh cuideachd.
2006-03-17 Cinn-chinnidh
Liosta de stoidhlean Gàidhlig agus Beurla aig na cinn-chinnidh, a thrusaich Iain Mac an Tàilleir
2007-06-21 Seanfhaclan
Leabhar slàn de sheanfhaclan a-stigh a-nise, le T.D. MacDonald, 1926
2007-06-21 Am Briathrachan Beag
Faidhle fuaime agus ìomhaigh ann a-nis airson gach duilleag. Foirlionadh ann mar ìomhaighean.
2007-09-20 Seanchas Shlèite
Beul-aithris Shlèite le faidhlichean fuaime: Seann naidheachdan, òrain, dealbhan breàgha agus dual-chainnt na sgìre
2007-12-11 Chengey-ny-Mayrey Vannin
Tòrr stuth a bharrachd bho Stephen Miller mu Eilean Mhanainn agus mun Ghàidhlig Mhanainneach
2008-02-19 Oidhche Shamhna 2007
Dealbhan den phartaidh san Talla Mhór
2008-02-20 Gaelic Astronomy le D.M. Connell, 1856
Seann leabhar reuleòlais sa Ghàidhlig air an Eadarlìon mar ìomhaighean
2008-03-14 Làrach-lìn aig Gòrdan Maloney
Le tòrr stuth ùr a rinn e air a ghreis-gnìomhachais
2008-03-21 The Tourist's Handbook of Gaelic and English Phrases, le Mrs Mary Mackeller, 1929
Seann leabhar anois air an Eadarlìon
2008-03-22 Elementary Course of Gaelic, le Duncan Reid
Barrachd leasanan air-loidhne
2008-04-07 Guide to Gaelic Conversation, le Lachlan MacBean
Seann leabhar anois air an Eadarlìon, ann an cruth html
2008-07-01 Gàidhlig air YouTube
Cruinneachadh de cheanglaichean a thòisich Colm Boideach
2008-10-25 Tríar Manach (Triùir Manach)
Sgeul Abhachdach anns an t-Seann-Ghàidhlig (Old Irish), le faidhle fuaime
2011-03-14 Briathrachan Beag
Guth a-nis ri chluinntinn sna torraidhean anns a’ chiad 35% den fhaclair
2011-03-23 Bòrd-bratha
Àite deasbaid - airson muinntir na Colaiste a-mhàin
WatchThatPage
2011-03-24 CPD