Dad às ùr air an làraich-lìn aig Sabhal Mór Ostaig?
(atharrachaidhean ron bhliadhna 2003)

1995-09-14 Leabhar luchd-tadhail
1995-10-07 BBC Alba
Prògraman telebhisein 'sa Ghàidhlig
1995-11-02 Fàilte
Gàidhlig ann an Alba - Leabhar-iùil le Comunn na Gàidhlig
1995-12-20
Paipeir naidheachd seachdaineil anns a' Ghaeilge. Lethbhreac slàn.
1995-12-20 Béal Feirste na nGael
Tòrr mór fiosrachaidh aig Colm MacAindreasa mun Ghaeilge ann am Béal Feirste agus Éirinn a Tuath.
1996-01-30 Bail' Ùr Ostaig
Fiosrachadh mun iarratas gu Coimisean na Mìle Bliadhna
1996-01-30 Cùrsaichean goirid 1996
Fiosrachadh aithghear mu na cùrsaichean goirid ann an 1996
(Summary information on 1996 short courses)
1996-01-16 ECG leasan 7
Elementary Course of Gaelic now online up to lesson 7
1996-01-15 Dealbhan de Thuras Éireann 1995
Dealbhan na colaisde air an sgioblachadh, agus earran ùr le dealbhan bho Thuras Éireann 1995
1996-01-09 Eilean Bharraigh agus Eilean Scalpaigh
Duilleagan dachaigh aig dìthis de na h-oileanaich le dealbhan a rinn iad fhéin de Eilean Bharraigh, Eilean Scalpaigh na Hearadh agus Inbhir Nis.
1996-03-03 Gàidhlig Eilean Mhanann
Duilleag de cheanglaichean ga leasachadh agus ga sgioblachadh
1996-03-19 Bruidhinn ar Cànan - online Gaelic lessons
Leasanan 1-4 a-nis air WWW - Lessons 1-4 now online
1996-03-19 Basic Gaelic For Parents
le glòr
1996-03-19 Labhairt na h-aibidile anns a' Ghàidhlig Éireannach
agus rudan eile mu na litrichean, mar séibheachadh, ùrachadh
1996-03-28 Gàidhlig Eilean Mhanann
Stòras iongantach de stuth aig Phil Kelly
1996-05-27 Tachtaimis an Grá Sin
Sgeul sa Ghàidhlig Éireannach le Panu Höglund - cuid 6 a-nis air WWW
1996-05-27 Craiceann
Sgeul gairseil sa Ghàidhlig Éireannach le Panu Höglund
1996-05-27 Crosfhocail
Tomhasachain tarsaing sa Ghàidhlig Éireannach le Antóin Mac an Fhailghigh
1996-07-16 Duais bhon Faculty of Scottish Web Authors
"Primarius Educatio"
1996-09-03 Fàilte 1996
Gàidhlig ann an Alba - Eòladair - A guide to Gaelic Scotland
1996-10-01 Frithealaiche ùr
Tha an t-seirbheis seo a-nis a' ruith air coimpiutair ùr - Sun Ultra 140 e 64MB de chuimhne. Tha e seo có-dhiubh 20 turas nas neartmhaire na an seann choimpiutair a bh'againn roimhe seo.
1996-10-16 Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig
Cumas rannsachadh a dhèanamh air an Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig
1996-10-29 Duais ùr aig an lìonlàthrach seo.
Treas àite sa bhòtadh aig U.S. Scots Online
1997-10-06 Na liostaichean Gaidhleacha
Duilleagan airson Gaelic-L agus liostaichean eile phost-dealain
1998-02-02 Earran ùr airson "daoine"
Oileanaich agus luchd-obrach na Colaisde. Gu h-àraid, tha liosta ùr ann de na h-oileanaich gu léir a bha aig SMO riamh.
1998-04-30 An Iodhlann
Comann Eachdraidh Eilean Thioradh
1998-10-10 Làraich lìn ann an Albainn
Leasachadh air seann duilleag de cheanglaichean Albann
1998-10-15 Dealbh bhon adhar
Mar clickable image map
1998-11-06 Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig
Sgioblachadh air an duilleig.
1998-11-06 Hit counters
Air prìomh duilleig na Colaisde agus air an duilleig SMO
1998-02-02 Téarmaí ríomhaireachta
Sgioblachadh air duilleag bhriathrachas coimpiutaireachd anns a' Ghàidhlig Éireannach
1999-02-18 Cùrsaichean goirid 1999
Roi-shealladh nan cùrsaichean goirid
1999-02-24 Leasachadh Deamocrasaidh Digiteach
Duilleagan gan sìor leasachadh
1999-03-18 SMO - Seòladh agus àireamhan fón
Leasachadh air àireamhan fón am broinn na colaisde
1999-03-20 Samhlaidhean 'sa Ghàidhlig agus 'sa Ghàidhlig Éireannach
"Cho sona ri bróig" agus a leitheid
1999-04-05 ECG leasan 10
Elementary Course of Gaelic now online up to lesson 10
1999-04-07 Fealla-dhà
Fealla-dhà ùr agus dealbh "Gromit air an Tùr"
1999-05-20 Abair Thusa
Cabadaich a' neartachadh na Gàidhlig anns an Eilean Sgitheanach
1999-05-24 Cairt-iùil airson clasaichean sna Stàitean Aonaichte
"Clickable map" de na Stàitean Aonaichte airson a dhol gu fiosrachadh mu chlasaichean Gàidhlig.
Tha cairt-iùil de na clasaichean Gàidhlig na h-Éireann ann cuideachd.
1999-06-08 WWW hit statistics
Àireamhan de dh'iarrtasan air an fhrithealaiche
1999-06-13 Comuinn Cheiltich aig oilthighean
Liosta de chomuinn cheiltich aig oilthighean ann an Alba, Éirinn agus Canaada
Duilleagan Eadarlìn aig oileanaich Fiontar, a tha a' dèanamh ceum oilthigh tro Ghàidhlig na hÉireann
1999-06-21 Luchd-obrach SMO
Liosta ùr de na seòlaidhean phuist dealain
1999-08-26 Palabras relacionades etimologicamente
Liosta de dh'fhaclan Gàidhlig agus Spàinntis a tha càirdeach ri chéile
1999-11-02 Sgoil-àraich Shléite
Dealbhan den sgoil-àraich
1999-12-15 Achadh na Cloiche agus Tarscabhaig
Dà bhaile ann an Sléite, faisg air Sabhal Mór Ostaig
2000-01-30 Cuimris
Duilleagan mun Chuimris aig Dilys Powell,
agus Faclan Gàidhlig agus Cuimris a tha càirdeach ri chéile
2000-01-31 Cànan Earranta
Duilleagan ùra aig Cànan Earranta, agus seòladh ùr
2000-02-01 Duais ùr aig làrach lìn SMO
Duais bho Encyclopædia Britannica (Britannia.com)
2000-02-13 Cùrsaichean làn-tìde
Fiosrachadh mu na cùrsaichean làn-tìde aig SMO air a sgioblachadh
2000-02-14 Cùrsaichean goirid 2000
Fiosrachadh air WWW a-nis mu na cùrsaichean goirid théid an cumail aig SMO am bliadhna
2000-02-16 Elementary Course of Gaelic
Leasan 11 air WWW a-nise.
2000-04-20 Roi-shealladh 2000-2001
Prospectus na colaisde air an Eadar-lìon
2000-05-27 Comainn Eachdraidh
Liosta de na comainn eachdraidh, le ceanglaichean dhan làthrach lìn aig cuid aca
2000-08-08 Ionad Chaluim Chille Ìle
Amasan; Roi-ràdh ò Brian MacUilleim; Planaichean ...
2000-10-27 Turas
Cuairt-Litir na Colaisde
2001-02-14 Cùrsaichean goirid
Fiosrachadh mu na cùrsaichean goirid sa bhliadhna 2001
2001-02-25 Turas Geamhradh 2000
An an t-athbhreac as ùire de iris na Colaisde
2001-03-13 Faclan ciùil
Briathrachas ciùil
2001-04-13 Carmina Gadelica
Sgioblachadh mór
2001-04-14 Cùrsaichean aig SMO
Dealbh a' sealltainn ciamar a tha na cùrsaichean ceangailte ri chéile
2001-06-08 Cùrsa Inntrigidh
Fiosrachadh mun "Chùrsa Inntrigidh" ùr - dìon-chùrsa air astar
2001-08-02 Fiosan-naidheachd
SMO Press releases
2001-08-11 Rannsachadh sa Ghàidhlig
Tha an goireas rannsachaidh air làraich SMO a-nis a' cleachdadh Google sa Ghàidhlig
2001-09-04 Carmina Gadelica
Ceartachadh mór. Bha a' chiad loidhne de gach or a dhìth nuair a chuireadh na h-ortha air an Eadarlìon ann an 1995. Tha e ann a-nise.
2001-09-10 Eagraíochtaí Gaeilge
Duilleag ùr le liosta de bhuidhnean Gàidhlig na h-Éireann ann an òrd aibidile agus ceanglaichean thuca.
2001-10-28 Goireasan
Goireasan aig Sabhal Mór Ostaig airson co-labhairtean is coinneamhan
2001-12-04 Planaichean de àrainn na Colaiste
2001-12-13 Am Briathrachan Beag
Sgioblachadh air an fhiosrachadh mu Fhaclair MhicPhàrlain, agus goireas rannsachaidh ùr
2002-01-21 Gleusadh MS-Word airson sgrìobhadh sa Ghàidhlig
Comhairle
2002-02-20 Comann nan Oileanach
Làrach ùr airson na bliadhna 2001-2002.
2002-05-12 Webcam air an Túr
Tha dealbh nas lugha ri fhaighinn cuideachd.
2002-05-13 Gluais Bhéarla - Sean-Ghaeilge
le Dennis King (Tha a' ghluais seo fhathast ga thogail)
2002-05-29 Elementary Course of Gaelic
Leasan 12 air WWW a-nise.
2002-05-29 Dealbhan a bharrachd air WWW - Ruaraidh Oliver a dheasaich na duilleagan
Ceol Cholm Cille 2002
Ceumnachd 1999
Ceumnachd 2000
Taghadh de dhealbhan den cholaiste bho 1999
Am panto a rinn na h-oileanaich ann an 1998
2002-05-31 Dùthchannan an t-Saoghail
Ainmean sa Ghàidhlig agus sa Ghaeilge
2002-11-11 Briathrachas leigheis
Bhon Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig
2002-11-11 Briathrachas foghlaim
2002-11-20 An t-Sìde aig Sabhal Mór Ostaig
Ceanglaichean gu tuairmse air an t-sìde, grian, gealladh, rionagan, fir chlis, traghadh mara, webcams
2002-12-12 Roinnean, Companaidhean agus Pròiseactan aig Sabhal Mór Ostaig
Le ceanglaichean gu pròiseactan anns a' bheil a' Cholaiste an sàs
2002-12-30 Foclóirí agus liostaí focal Gaeilge ar ábhair fá leith
Leasachadh agus meudachadh mór. Leasachadh air Facail Ghàidhlig airson chuspairean àraid cuideachd.

Atharrachaidhean bhon bhliadhna 2003 air adhart

2004-01-10 CPD