SMO anns an Treas Àite 'sa Bhòtadh aig U.S. Scots Online

Thàinig Sabhal Mór Ostaig a-steach 'sa treas àite anns a' bhòtadh aig U.S. Scots Online airson nan ionadan Albannach is Ceilteach as fhearr air an Eadar-lìon.

Seo an litir a fhuair sinn.

Seo duaisean eile a fhuair an lìonlàthrach seo.


SMO 1996-10-29 CPD