LEABHAR-LÀIMHE OILEANACH 2003-2004

 

CLÀR-FIOSRACHAIDH

Leum gu:
Fàilte      Bliadhna na Colaiste      An Leabharlann & An Seòmar–bidhe      Seirbheisean Oileanach      Riaghailtean na Colaiste      Poileasaidhean na Colaiste      Giùlan      Frithealachd      Slàinte is Sàbhailteachd      Riaghailtean a thaobh teine      Luchd–obrach na Colaiste      Fiosrachadh agus Seirbheisean      Dòighean Ionnsachaidh      Stiùireadh a thaobh sgrìobhadh Phròiseactan      Stiùireadh a thaobh Aithisgean a Sgrìobhadh       Co–ionnanachd Chothroman      An tuilleadh fiosrachaidh

 

FÀILTE GU SABHAL MÒR OSTAIG

Tha fiosrachadh riatanach an lùib leabhar- làimhe nan oileanach a bheir dhut stiùireadh feumail fhad 's a bhios tu nad oileanach aig Sabhal Mòr Ostaig. Feuch gu leugh thu gu cùramach e aig toiseach do chùrsa agus bheir stiùiriche do chùrsa no do chomharlaiche oileanach cuideachadh dhut le puing sam bith nach eil buileach soilleir.

Is e coimhearsnachd de dh'oileanaich agus luchd-obrach a tha ann an Sabhal Mòr Ostaig le amas sàr ionad Gàidhlig a chruthachadh a bhios na àrainn mhisneachail anns an gabh gach neach compàirt. Mar oileanach, thèid brosnachadh a thoirt dhut com-pàirteachadh ann an co-dhùnaidhean agus a bhith na do bhall de chomataidhean cudthromach. Bidh oileanaich iad fhèin air am brosnachadh pàirt a ghabhail ann an cur-seachadan cultarach agus spòrsail taobh a-staigh agus taobh a-muigh àrainn na colaiste.

Mar oileanach no neach-obrach tha riaghailtean sònraichte a dh'fheumas a bhith air an glèidheadh airson gum bi a' Cholaiste na h-àrainn sàbhailte. Is e làn amas an t-Sabhail Mhòir a dhleastanasan a choileanadh, mar a tha iad sgrìobhte ann an Fasdadh nan Oileanach agus, mar oileanach tha dleastanas agad a thaobh frithealachd agus obair cùrsa.

Tha Sabhal Mòr Ostaig na bhall ann an Institiùd OGE na Mìle Bliadhna agus tha a' Cholaiste a' tàthan chothroman oideachaidh a tha a' freagairt air iarrtasan agus suidheachaidhean fa leth. A bharrachd air cùrsaichean OUVS agus SQA, tha oileanaich comasach air foghlam air astar agus cùrsa inntrigidh Gàidhlig fhaighinn. Bhon t-Sultain 2002, gheibh oileanaich buannachd air goireasan ùra Ionad Chaluim Chille Ìle.

Ge b'e an e foghlam làn no pàirt thìde no rannsachadh for-cheum anns a bheil thu an sàs, suidhichte air an làrach no tro fhoghlam air astar tha mi an dòchas gum bi do chuid oideachaidh taitneach dhut agus gum bi thu soirbheachail leis a' chùrsa a thagh thu.

Iain T. MacLeòid
Ceannard an Fhoghlaim

Bàrr na duilleige


CLÀR NA BLIADHNA 2003-2004

2003 2004

2 An t-Sultain               Toiseach Semeaster I

8 An t-Sultain              Clasaichean a' tòiseachadh

03 An Dàmhair            Ceumnachd na Colaiste

15-19 An Dàmhair       Seachdain Saor

15-19 An Dùbhlachd   Seachdainn Deuchainnean 1

19 An Dùbhlachd         Deireadh Semeaster I

16 Am Faoilleach                      Luchd-obrach air ais

26 Am Faoilleach                      Oileanaich air ais

16 An Gearran - 5 Am Màrt    Greis Gnìomhachas

5 An Giblean - 19 An Giblean  Saor-làithean na Càisge

17 An Cèitean                           Deuchainnean

21 An Cèitean                           Deireadh Seisein

Bàrr na duilleige


AN LEABHARLANN

Tha Leabharlann an t-Sabhail Mhòir suidhichte ann an Arainn Chaluim Chille, is tha cruinneachadh ioma-mheadhan ann, a tha a' toirt taic do chùrsaichean na colaiste. Tha goireasan an leabharlann air a dhol a meud gu mòr bho chionn ghoirid le leudachadh eile air a chriochnachadh ann an seisean 2002/03. Seo na seirbheisean a tha rim faighinn:-
seirbheis-iasaid; seòmar-coimpiutaireachd is leth-bhreacadair; fiosrachadh mu dhreuchdan, agus trèanadh a-thaobh fiosrachadh a lorg.

Feumaidh gach oileanach foirm-clàraidh a lìonadh gus na seirbheisean-iasaid a chleachdadh, agus gheibh iad na riaghailtean aig an àm. Feumar cumail ri na riaghailtean seo.

Uairean Fosglaidh

Diluain gu Dihaoine

Dimairt & Diciadain

Diardaoin & Dihaoine

0900-1700

1730-1930

1730-2030

*Dùinte airson dìnnear bho 1700 gu 1730

Uaireannan, bidh e fosgailte eadar 0900 is 1700 a-mhàin, a-rèir luchd-obrach.

Air sgath 's gu bheil an leabharlann mar phàirt de sheirbheis-leabharlainn OGE, bidh na prìomh-sheirbhisean anns na leabharlannan ri fhaotainn le luchd-obrach agus oileanaich air gach làrach.


AN SEÒMAR BIDHE

Tha an Seòmar-Bidhe fosgailte aig na h-amannan a-leanas:-

Diluain-Dihaoine

Bracaist

Ti/Cofaidh

Biadh Meadhan-là

Ti/Cofaidh

Biadh Feasgair

0830-0915
(Luchd-còmhnaidh)

1000-1200

1230-1330

1500-1630

1700-1745

Disathairne & Là na Sàbaid

Biadh-Maidne

Biadh Feasgair

1000-1200

1700-1745

Ma tha iarrtasan sònraichte aig oileanaich air sgàth adhbharan mediceach bu chòir dhaibh seo innse do Mhanaidsear nan Goireasan.

Bàrr na duilleige

 

SEIRBHEISEAN OILEANACH

Faodaidh oileanaich a thighinn a bhruidhinn ri Luchd-teagaisg no Oide Pearsanta mu dheidhinn ceist no trioblaid sam bith le gnothaichean acadaimeagach.

Bidh gach oileanach a' faighinn Oide Pearsanta a bhios ga choinneachadh suas ri 4 tursan sa bhliadhna airson bruidhinn air adhartas acadaimigeach agus gnothaichean eile a tha an t-oileanach ag iarraidh a thogail.


Ma tha ceistean no trioblaidean aig oileanaich no ma tha taic a dhìth orra a thaobh gnothaichean mar a-leanas faodaidh iad a thighinn a bhruidhinn ann an dìomhaireachd ri Sheila Hamilton, Comhairliche nan Oileanach.

· Gnothaichean Ionmhais
· Slàinte is Sochair
· Trioblaidean Pearsanta
· Taigheadas
· Saorsa bho Chìsean Chomhairle

Tha oifis Sheila shuas an staidhre ann an Arainn Chaluim Chille ri taobh oifis Cheannard an Fhoghlaim.


Buidhnean Oileanach

Tha Comann nan Oileanach air a dhèanamh an aìrde de riochdairean gach Clas. Bidh oileanaich cuideachd air an riochdachadh air Comataidhean na Colaiste. Tha Comann nan Oileanach mar bhall de NUS.

Tha e àbhaisteach do oileanaich a bhith a' cur air bhonn Buidhnean Spòrs is Buidhnean Sòisealta agus tha a h-uile cothrom aca Dannsa no Cèilidh a chur air dòigh

Tha Buidhnean Oileanach air mòran airgid a thogail do Bhuidhnean Charthannais thairis air na bliadhnaichean mu dheireadh.

Bàrr na duilleige

 

RIAGHAILTEAN NA COLAISTE

Frithealachd

Feumaidh oileanaich a bhith an làthair gu cunbhalach agus gu pungail airson an cuid chlasaichean. Thèid rabhadh a thoirt do dh' oileanach sam bith aig a bheil droch fhrithealachd.

Deagh Ghiùlain

Tha deagh ghiùlain air a shùileachadh bho oileanaich. Feumar cumail ri riaghailtean na Colaiste agus thèid oileanaich sam bith a tha a' dol an aghaidh seo a pheanasachadh.

Burraidheachd

Ma tha burraidheachd ag adhbharachadh dragh no trioblaid do oileanach sam bith bu chòir bruidhinn ri Comhairliche nan Oileanach.
Thèid oileanaich sam bith a tha sàs ann am burraidheachd an aghaidh oileanaich eile a pheanasachadh.

Smocadh

Chan eil smocadh ceadaichte air taobh a-staigh na Colaiste.

Gnothaichean na Colaiste

Dh'fhaodadh gum biodh aig oileanaich ri pàigheadh airson càil sam bith leis a' Cholaiste a tha iad air chall no air milleadh.

Cuairtean agus Turais

Feumaidh oileanaich leantainn stiùireadh bho luchd-stiùiridh turais a thaobh Slàinte is Sàbhailteachd.

Bàrr na duilleigePOILEASAIDHEAN NA COLAISTE

Gheibhear fiosrachadh air Poileasaidhean na Colaiste bho Chomhairliche nan Oileanach agus cuideachd tha iad air am foillseachadh ann an leabhar-làimhe chùrsaichean.


Poileasaidh Gearain

Tha cothrom agad trioblaid a tha thu a' faireachdainn a dh'fheumas fuasgladh, a leantainn tron phoileasaidh ghearain.
Ma tha trioblaid agad aig a' Cholaiste bu chòir dhut a h-uile oidhirp a dhèanamh airson sin a rèiteach tro chòmhradh neo-fhoirmeil leis an neach eile anns a' chùis, as bith an e oileanach eile no neach-teagaisg a th'ann. Far nach eil seo comasach bu chòir dhut bruidhinn ri Comhairliche nan Oileanach. Ma tha a' chùis fhathast gun a rèiteach bu chòir dhut bruidhinn ri Stiùiriche a' Chùrsa/Prògram. Is urrainn do mhòran thrioblaidean a bhith air an cur ceart mar seo.

Ma tha thu fhathast mì-riaraichte an-dèidh seo faodaidh tu sgrìobhadh gu foirmeil gu Stiùiriche a' Chùrsa/Prògram a dh'fheumas freagairt ann an sgrìobhadh.

Ma tha thu mì-riaraichte le seo, faodaidh tu ath-agairt a dhèanamh gu Ceannard an Fhoghlaim tro labhairt no ann an sgrìobhadh agus faodaidh esan a' chùis a thogail aig Coinneamh Bhòrd Urrasairean na Colaiste far am bi feum air a sin. Is e Bòrd nan Urrasairean an cothrom mu dheireadh airson ath-agairt a dhèanamh.

Bàrr na duilleige


GIÙLAN

Tha deagh ghiùlan air a shùileachadh bho oileanaich agus thathar an dùil gun tèid cumail ri riaghailtean na Colaiste.
Dh'fhaodadh oileanaich a bhith air am peanasachadh ma tha iad a' dol an aghaidh riaghailtean na Colaiste.
Thèid na rudan a-leanas am meas mar bhriseadh de riaghailtean a thaobh Giùlain.

· Gnìomh sam bith a bheir droch bhuaidh air Slàinte is Sàbhailteachd.
· A' cur dragh air oileanach no neach-obrach.
· A' dol an aghaidh riaghailtean na colaiste.

Droch Ghiùlan
Tha na rudan a leanas a' cunntadh mar dhroch-ghiùlain a dh'adhbhraicheadh gum biodh oileanach a' faighinn rabhadh bho Stiùiriche Cùrsa no Ceannard an Fhoghlaim.

· A bhith fadalach airson Chlasaichean gu tric.
· A bhith dheth airson ùine gun innse.
· Briseadh riaghailtean na Colaiste.
· A bhith an còmhnaidh mi-mhodhail ri oileanaich eile agus luchd-obrach.

Fìor Dhroch Ghiùlain
Ann an suidheachadh den t-seòrsa seo faodaidh oileanach a bhith air a chur a-mach as a' Cholaiste airson ùine stèidhte no uile gu lèir. Dh'fhaodadh seo tachairt airson aon de na h-adhbharan a leanas no adhbhar eile.

· A' briseadh riaghailtean sàbhailteachd no riaghailtean eile a dh' aona ghnothaich.
· A' diùltadh gabhail ri ordain bho Neach-Obrach a tha laghail agus iomchaidh.
· A' gabhail deoch làidir no drugaichean sa Cholaiste.
· A' frithealadh na Colaiste bho bhuaidh na dibhe no drugaichean. Burraidheachd no toirt Ionnsaigh air oileanach eile no neach-obrach. sa Cholaiste.
A' goid no a' milleadh a dh'aona ghnothaich rud a bhuineas do neach-obrach no oileanach no dhan Cholaiste

Bàrr na duilleige


FRITHEALACHD

· Le bhith a' gabhail àite sa Cholaiste tha thu ag aontachadh a bhith a' frithealadh chlasaichean. Tha frithealachd riatanach airson adhartas acadaimeagach agus cuideachd airson adhartas a thaobh a' chànain.

· Thèid frithealachd a chlàradh anns na clasaichean agus thèid rabhadh a thoirt do dh' oileanach sam bith aig a bheil droch fhrithealachd. Feumaidh oileanaich a dhol gu co-dhiù 75% de chlasaichean.

· Mur a bi e comasach dhut a bhith an làthair airson adhbhar sam bith feumaidh tu fios fhàgail aig a' Cholaiste ro 10 m ag innse carson a tha thu dheth agus cuin a tha dùil agad tilleadh.

· Ma tha thu dheth airson còrr air 5 latha an dèidh a chèile feumaidh tu teisteanas dotair a chur a-steach.

· Ma tha oileanach gu bhith às làthair airson adhbhar sam bith aig àm measaidh feumar innse do neach-teagaisg ro-làimh.
Ma tha oileanach tinn aig àm measaidh no deuchainn, feumaidh loidhne dotair a thoirt do Cheannard an Fhoghlaim no Stiùiriche a' Chùrsa.

· Tha a' Cholaiste a' glèidheadh na còrach oileanach a chur bho chùrsa no sgoilearachd a thoirt bhuapa air sgàth droch fhrithealachd.

Gàidhlig

Tha Poileasaidh Gàidhlig aig a' Cholaiste a bhios air a thoirt seachad do gach oileanach is air a mhìneachadh dhaibh.

Tha na cùrsaichean làn-thìde air fad air an teagasg tro mheadhan na Gàidhlig agus thathar an-dùil gum bi oileanaich a' bruidhinn Gàidhlig fad an t-siubhail, gu sònraichte air àrainn na Colaiste.
Gheibh iad gach cuideachadh is brosnachadh bho luchd-obrach is oileanaich eile far a bheil seo a dhìth.

Bàrr na duilleige


SLÀINTE IS SÀBHAILTEACHD

Tha e mar dhleastanas laghail air a' Cholaiste àite sàbhailte a thoirt do dh' oileanaich.
Tha e cuideachd mar dhleastanas ort fhèin a bhith mothachail air do shàbhailteachd fhèin agus sàbhailteachd dhaoin' eile.

Tha seo a' ciallachadh:-
· A bhith eòlach air Riaghailtean Slàinte is Sàbhailteachd.
· Cumail ri na riaghailtean sàbhailteachd air feadh na Colaiste.
· Gun gnothaich mi-cheart a ghabhail ri uidheam smàlaidh, fiosrachadh a thaobh teine no càil sam bith eile a th'ann airson Slàinte is Sàbhailteachd.
· Innse mu dheidhinn càil sam bith a dh'fhaodadh tubaist adhbharachadh.

Ciad Cobhair
Gheibhear bocsaichean Ciad Cobhair ann an àiteachan sònraichte air feadh na Colaiste.
Tha na stuthan a th' annta a-rèir iarrtasan an HSE.
Tha trèanadh Ciad Cobhair aig an luchd-obrach a-leanas:-

 
Fòn

Dòmhnall Iain Caimbeul

Sheila Hamilton

Carlotta Greumach

Charles Culbertson

Catriona NicIain

Mairead Fowler

Sìm Innes

Jenny Barton

ACC

ACC

ACC

ACC

AO

AO

AO

ACC

88256

88303

88251

88346

88336

88213

88240

88258

Ann an suidheachadh tubaist no far a bheil thu a' faireachdainn tinn innis do neach-teagaisg no do Chomhairliche nan Oileanach no do Neach-Fàilte anns a' bhad.
Ma tha thu a' fulang bho thinneas sònraichte innis do Chomhairliche nan Oileanach.

Ann an suidheachadh tubaist no cùis èiginn
1. Innis don neach-obrach as fhaisge.
2. Far nach eil neach-obrach cuir fios airson neach ciad-cobhair. Fuirich còmhla ris an neach a th'air a leòn.
3. Na feuch ri cuideigin a tha air a leòn a ghluasad ach airson adhbharan sabhailte.

Bàrr na duilleige


RIAGHAILTEAN A THAOBH TEINE

Feumaidh oileanaich a bhith mothachail gu bheil uallach orra airson an sàbhailteachd fhèin agus sàbhailteachd dhaoin' eile.
Feumaidh iad a bhith eòlach air riaghailtean teine na Colaiste.

Tha e air leth cudthromach gun tèid cumail ris na riaghailtean seo fad na tìde agus gu bheil a h-uile cùram air a ghabhail gus nach tachair teine.

Air sgàth's gu bheil teine na chunnart mòr anns na h-àiteachean-fuirich feumar leantainn nan riaghailtean a thaobh teine fad na tìde.
Bidh neach sam bith nach eil gan leantainn air a pheanasachadh.

Tron chiad cheala-deug den teirm, thèid trèanadh a thoirt a thaobh dòighean air faighinn a-mach ann an suidheachadh teine Feumaidh oileanaich an aire a thoirt don trèanadh seo agus cuimhneachadh gu faod teine adhbharachadh call beatha.

Bàrr na duilleige


LUCHD-OBRACH NA COLAISTE

Stiùiriche Tormod N. MacGilliosa
Ceannard an Fhoghlaim Iain T. MacLeòid
  Neach-teagaisg ann am Foghlam na Gaidhealtachd
Luchd-teagaisg  
  
 
      
An t-Oll. Meg Bateman
Stiùiriche Cùrsa Cumanta
Àrd-Oll. Mike Cormack
Stiùiriche BA na Meadhanan
Màiri Sìne Chaimbeul
Stiùiriche - Gàidhlig is Conaltradh
Niall Friseal
Stiùiriche Cùrsa Telebhisean
Iain Greumach
Neach-teagaisg ann an Gàidhlig is Conaltradh
Eardsaidh MacGilleathain
Neach-teagaisg cùrsa Iomall a' Chuain Siar
An t-Oll. Gillian Rothach
Stiùiriche Cùrsa Gàidhlig is Iomall a' Chuain Siar
Gabhain Mac a' Phearsain
Neach-teagaisg cùrsa Iomall a' Chuain Siar
Iain Mac a' Phearsain
Stiùiriche - An Cùrsa Comais
Catriona NicIain
Neach-teagaisg Cùrsa Telebhisean
An t-Oll. Caoimhin O Donnaile
Stiùiriche Teicneolas
Murchadh MacLeòid
Neach-teagaisg ann an Gàidhlig
Mark Wringe
Stiùiriche Cùrsa Cànan is Cultar na Gàidhlig
An t-Oll. Roy Wentworth
Neach-teagaisg cùrsa ICS agus CCG
Neach-Clàraidh Acadaimigeach Comhairle nan Oileanach Sheila Hamilton
Neach-Cleireachd Foghlaim Nicola NicAoidh
Ceòladair  
Sgrìobhaiche Rob Kerr
Leabharlannaiche Cairistiona Cain
Neach-cuideachaidh Leabharlann Siùsaidh NicRath
Ard-Oifigear Taic ICT Màrtainn Dòmhnallach
Oifigear Margaideachd Angela NicIlliosa
Manaidsear Ghoireasan Carlotta Ghreumach
Cunntasair Màiri NicAoidh
Fear-Gleidhidh Dòmhnall Iain Caimbeul
Prìomh Chòcaire Iain MacEacharna

Bàrr na duilleige


FIOSRACHADH AGUS SEIRBHEISEAN

Goireasan Coimpiutaireachd
Tha trì seòmraichean coimpiutaireachd aig a' Cholaiste a dh'fhaodas a bhith air an cleachdadh le oileanaich tron latha agus air an fheasgair.
Tha riaghailtean co-cheangailte ri cleachdadh nan coimpiutairean air an dèanamh follaiseach an sin fhèin. Feumaidh oileanaich aontachadh ris a' Phoileasaidh Cleachdaidh.

Bùth na Colaiste
Gheibhear leabhraichean agus stuth eile airson nan cùrsaichean anns a' bhùth agus gabhaidh stoc sam bith eile a bhios gu math nan oileanach a cheannach a-staigh.

Grantaichean agus Sgoilearachdan
Gheibhear Sgoilearachdan bho Oifis na Colaiste (Arainn Ostaig) aig toiseach gach Seisein.Gheibhear seicean SAAS bho Sheila Hamilton ann an rùm 3206.

Dotairean
Bu chòir do dh' oileanaich clàradh le dotair anns a' Choimhearsnachd:-
Slèite Dtr. Venters - 01471-844283

Ionad Slàinte an Ath Leathainn - 01471 822460

Seirbheisean Eaglais

Eaglais na h-Alba
A' Chill Mhòr - 11.00m agus 6.00f
Seirbhis Ghàidhlig 2.30f air an dàrna Sàbaid den mhìos.

An t-Ath-Leathann - 10.30m agus 6.00f
Seirbhis Ghàidhlig air a' chiad agus an treas Sàbaid den mhìos.

An Eaglais Chaitligeach- 6.00f Disathairne
Aig Oighreachd Loidse a' Choire, ri taobh a' Chidhe san Ath Leathann

An Eaglais Shaor
An Cnoc - 11.00m agus 6.00f

Bàrr na duilleige


DOIGHEAN IONNSACHAIDH

Bu choir leabhar-là a bhith agad airson cumail na do chuimhne cuin a tha aistean is pìosan-obrach ri bhith a-staigh agus cuideachd cinn-là airson deuchainnean is measaidhean.

Dèan cinnteach gu bheil thu a' toirt sùil air d'obair gu tric, m.e. gach oidhche. Tro bhith a' suidhe measaidhean chì thu ciamar a tha thu a' faighinn air adhart agus am bu chòir dhut a bhith a' caitheamh barrachd ùine ag obair.

Gabh notaichean a tha soilleir agus furasta an tuigsinn.


Measaidhean
Leugh a' cheist agus fiosrachadh eile a tha thu a' faighinn airson gum bi thu cinnteach gu bheil thu a' tuigsinn gu dìreach dè tha air iarraidh.

Dèan cinnteach gu bheil thu air ullachadh ceart a dhèanamh.

Far a bheil ùine shònraichte ann airson a' mheasadh tha e cudthromach gu bheil thu a' freagairt gach pàirt agus nach eil thu a' toirt ro fhada air aon cheist.

Tha leabhraichean anns an leabhar-lann a dh'fhaodadh a bhith cuideachail


Làrach-lìn a dh'fhaodadh a bhith feumail a thaobh sgilean ionnsachaidh

http://bubl.ac.uk/link/s/studyskills.htm

http://www.inf.aber.ac.uk/tpl/ejlib/

Bàrr na duilleige


STIÙIREADH A THAOBH SGRÌOBHADH PHRÒISEACTAN

Dh'fhaodadh gum bi agad ri pròiseact a sgrìobhadh air cuspair a gheibh thu bho do neach-teagaisg. Gheibh thu fiosrachadh a thaobh a' chuspair, dòighean rannsachaidh agus dè cho fada 's a bu chòir don phròiseact a bhith.
Bidh agad ri fiosrachadh a chruinneachadh agus fhoillseachadh ann an dòigh soilleir.

Tha e feumail plana ceart a dhèanamh.


Sgrìobh a-mach a' chiad dreach.

Thoir sùil air do chuid rannsachaidh airson faicinn a bheil rudan ann a tha thu airson a chur ris.

Sgrìobh a-mach a-rithist e a' dèanamh cinnteach gu bheil a h-uile càil anns an òrdugh as fheàrr, a' cleachdadh tuilleadh fiosrachaidh, eisimpleirean is dealbhan.

Bu chòir dhut a bhriseadh an aìrde ann an earrannan agus paragrafan.
(Faodaidh tiotal a bhith agad air gach earrann).

Dèan seo gus am bi an dreach deireannach agad.

Bu chòir do seo a bhith:-
· Furasta a leughadh agus a thuigsinn
· air a litreachadh agus air a phungachadh ceart.
· A bhith grinn agus rianail

Faodaidh clàr-innse agus liosta de thùsan a bhith agad.

Cuimhnich air duilleag-còmhdaich.

Dh'fhaodadh gum bi agad ri thaipeadh.

Tha Deagh-ghnè nas fheàrr na meud

Bàrr na duilleige


STIÙIREADH A THAOBH AITHISGEAN A SGRÌOBHADH

Na gabh dragh mun fhacal 'aithisg'. Mar is trice tha iad air an sgrìobhadh airson trioblaid no ceist a fhreagairt. Thèid coimhead ri suidheachadh, thèid a mhìneachadh agus bidh diofar fhreagairtean air an toirt seachad.
Bu chòir do aithisgean a bhith soilleir, stèidhte air fìrinn, cho soilleir 's a ghabhas agus as aonais claonaidh.
Bidh aithisg sgrìobhte san treasamh pearsa m.e. "Chaidh beachdan iarraidh air deichnear" an àite "Dh'fhaighnich mi do dheichnear dè bha iad a' smaoineachadh".

Tha a' chuid as motha de aithisgean air an sgrìobhadh air paipear A4 le cinn-sgrìobhaidh mar a leanas:-

A) TIOTAL - a' sealltainn co mu dheidhinn a tha an aithisg.

B) ADHBHAR - pìos goirid ag innse carson a tha an aithisg air a sgrìobhadh.

C) RANNSACHADH - ag innse mar a chaidh am fiosrachadh a lorg.

D) FIOSRACHADH - am prìomh phàirt a' seall tainn dè a fhuair thu a-mach bho do chuid rannsachaidh air a chur sìos ann an òrdugh shònraichte le cinn-sgrìobhadh airson rian a chur air an earrann seo.

E) CO-DHÙNADH - Bu chòir dhut giorrachadh a dhèanamh den fhiosrachadh agus co-dhùnadh a dhèanamh stèidhte air sin.

F) MOLAIDHEAN - Dh'fhaodadh gum bi agad ri molaidhean a dhèanamh.

G) Bu chòir d'ainm sgrìobhte agus ceann-là a bhith air an aithisg

Bàrr na duilleige

CO-IONNANACHD CHOTHROMAN

Sabhal Mòr Ostaig recognises the need for an equal opportunities approach in its role as both an employer and provider of services. The College undertakes to ensure that all concerned will be treated with equal respect in an environment free from prejudice and harassment. The College accepts its obligations to fulfil the statutory requirements which make it unlawful for an employer or employee to discriminate or to treat an individual differently on the grounds of colour, ethnic origin or sex. This acceptance is not based simply on legal requirements and the College extends the principle to ex-offenders, and to such factors as age, religious belief and political opinion.

The Trustees and Senior Management Group have a responsibility to ensure that this policy receives the commitment of all members of staff and students through appropriate and effective communication and training. As an employer the College undertakes to review regularly its recruitment and employment practices to ensure that no group is put at a disadvantage either directly or indirectly. Attention will be paid to all parts of the employment process, from recruitment and selection through to training and career development.

The Equal Opportunities Group will assist in these responsibilities by monitoring all aspects of Equal Opportunities. Staff and students are also required to support this policy. They are required to carry out their duties having regard to equality of opportunity and to regard this as an integral part of College activities. The College will seek to ensure that there will be equality of opportunity for all staff and students in all aspects of College life.

Any breach of this policy will be treated as a serious matter which may warrant disciplinary action.

Farquhar MacIntosh
Chairman of Trustees

Bàrr na duilleige

AN TUILLEADH FIOSRACHAIDH

Tha fiosrachadh nas mionaidiche air Poileasaidhean agus Seirbhisean UHI agus na Colaiste, riaghailtean measaidh agus fiosrachadh mu chùrsaichean ri fhaotainn ann an Leabhar-làimhe a' Chùrsa agad. Gheibhear leth-bhreac ann an leabharlann na Colaiste.

Bàrr na duilleige