Dealbh air an clàr ùr Clàr ùr 
Ceòlmhor Ostaig

ri cheannach!

Bha Sabhal Mòr Ostaig na àite trang is beòthail air an 25mh den t-Sultain nuair a dh'fhoillsich Iain Dòmhnallach, Neach-Ciùil na Colaiste, an clàr ùr aige, Ceòlmhor Ostaig.

Tha Iain air a bhith ag obair sa Cholaiste o chionn còig bliadhna agus tha e air ionnsachadh a thoirt do dh'iomadh oileanach san ùine sin. Tha Iain air oileanaich is luchd-obrach na Colaiste a thoirt còmhla air a' chlàr, nam measg Cairistìona Primrose, Julie Fowlis, Brian O hEadhra, Aonghas MacCoinnich agus Aonghas Phàdraig Caimbeul. Tha deagh mheasgachadh de phìosan èisteachd air a' chlàr, a' toirt a-staigh òrain, pìobaireachd, puirt-a-beul, clàrsach, bàrdachd agus sgeulachd.

Dealbh Iain DòmhnallachThuirt Iain: "Mar cheòladair an t-Sabhail Mhòir tha e air còrdadh rium a bhith a' tachairt, a' teagasg agus a' cluich còmhla ri iomadh neach-ciùil. A bharrachd air an luchd-ciùil tha seinneadairean, bàird agus daoine ealanta eile air a bhith an sàs ann am beatha na Colaiste sna beagan bhliadhnaichean a chaidh seachad. Tha mi an dòchas gu bheil an clàr ùr seo a' sealltainn do dhaoine an tàlant a th' againn aig a' Cholaiste agus gu bheil e dearbhadh an dàimh eadar ceòl agus cànan."

Chaidh an clàr a thaisbeanadh a-rithist mar phàirt de dh'Fhèis a' Mhòid san Òban. Bha cuid a tha rin cluinntinn air Ceòlmhor Ostaig a' gabhail pàirt sa chèilidh mu dheireadh den Mhòd còmhla ris a' chòmhlan-chiùil 'Meantime' agus bha deagh oidhche dha-rìreabh ann.

Ma tha sibh ag iarraidh leth-bhreac a cheannach, cuiribh fòn gu 01471 888 000 no cuiribh post-dealain agus gheibhear fear aig £12.00.

Tha Ceòlmhor Ostaig cuideachd ri fhaighinn ann an iomadh bùtha agus air làraich-lìn MusicScotland.com


Leugh lèirmheas air Ceòlmhor Ostaig.

Èist an seo ri ceòl, seinn is bàrdachd bhon chlàr:

   Puirt bho Charol Anne NicAoidh, Julie Fowlis, Brian O hEadhra agus Iain Dòmhnallach

   Puirt-a-beul bho Chairistìona Dhòmhnallach, Màiri NicMhathain, Joy Dunlop agus Gwen NicGuaire

   Bàrdachd le Aonghas Phàdruig CaimbeulCeangal gu làraich Comhairle Ealain na h-Alba


Air an clàr gu lèir, cluinnidh sibh:
Dealbh air Angela a' reic CDan aig a' Mhòd

Aonghas MacCoinnich
Aonghas Phàdraig Caimbeul
Brian O hEadhra
Carol Anne NicAoidh
Cairistìona Primrose
Calum MacAmhlaigh
Emily Edwards
Eilidh NicLeòid
Gwen NicGuaire
Harriet White
Iain Dòmhnallach
Julie Fowlis
Joy Dunlop
Coinneach MacCoinnich
Cairistìona Dhòmhnallach
Caoimhin Rodgers
Liam Brown
Màiri NicMhathain
Màrtainn Mac an t-Saoir
Mhairi Hall
Michelle NicDhòmhnaill
Marc Neilly
Murchadh MacLeòid
Niall MacRath
A' Phìob Bheag
A' Leughadh
A' Seinn / Giotar
Bocsa agus Pìob
A' Seinn
Bòdhran
Fidheall
Clàrsach
A' Seinn
Clàrsach / A' Seinn
A' Phìob / Fìdeag / Duiseal
A' Seinn / Fìdeag / A' Phìob
A' Seinn
Fidheall
A' Seinn
A' Phìob
A' Phìob / Fidheall
A' Seinn
Sgeulachd

Piana
A' Seinn
Giotar
Mandolin
A' Phìob