Muinntir an t-Sabhail ann an Lùchairt Bhuckingham
2003-02-19

Tormod MacGillÌosa, Stiùiriche na Colaiste, agus Iain Tormod MacLeòid, Ceannard an Fhoghlaim,
a' faighinn na duaise bhon Bhanrigh agus Diùc Dhùn Éideann

Choisinn Sabhal Mór Ostaig "Duais Latha Bliadhnail na Banrigh" ann an 2002, an duais nàiseanta as urramaiche a thaobh foghlam aig àrd-ìre adhartach a ghabhas cosnadh. Shiubhail cóignear oileanach agus cóignear de luchd-obrach/luchd-stiùiridh na Colaiste a Lunnainn airson an duais fhaighinn bhon Bhanrigh.

 
2003-02-24 CPD