IAIN FINLAY MACLEÒID NA SGRÌOBHAICHE ÙR AIG SABHAL MÒR OSTAIG

Dealbh air Iain Finaly MacLeòid, Sgrìobhaiche ùr na ColaisteTha Iain Finlay MacLeòid, às Nis ann an Leòdhas, air dreuchd Sgrìobhaiche na Colaiste aig Sabhal Mòr Ostaig a ghabhail os làimh. Tha an sgrìobhadair dràma is stiùiriche telebhisein a' leantainn a leithid Somhairle MacGill-eain, Aonghas 'Dubh' MacNeacail, Aonghas Pàdraig Caimbeul, agus gu leòr de dhaoine eile aig a bheil cliù mòr ann an saoghal litreachas na Gàidhlig, mar sgrìobhaiche na colaiste aig Colaiste Ghàidhlig na h-Alba.

Tha Iain Finlay (32) air deich dealbhan-cluiche a sgrìobhadh a chaidh a shealltainn air an àrd-ùrlar: nam measg 'Alexander Salamander' agus 'The Homers' airson Theatre Traverse ann an Dùn Èideann. Cuideachd, tha e dìreach air nobhail ùr fhoillseachadh a tha stèidhichte ann an Ulapul anns na 80an. Chaidh 'Na Klondykers' a chur air bhog Didòmhnaich sa chaidh aig Fèis Leabhraichean Dhùn Èideann, a tha na phàirt de dh' Fhèis Eadar-Nàiseanta Dhùn Èideann. 'S e sgeulachd gaoil a th' anns 'Na Klondykers' eadar nighean Ruiseanach bho aonan dhe na bàtaichean mòra, a bhiodh tadhal air Ulapul aig an àm, agus balach às a' bhaile fhèin. Tha Iain Finlay cuideachd air a bhith 'g obair air tòrr phrògraman telebhisein mar stiùiriche thar nam bliadhnaichean: nam measg prògram air Murchadh MacPhàrlain (bàrd Mhealaboist) agus fear eile mu Margaret Fay Shaw; agus tha companaidh riochdachaidh aige fhèin Zebo Productions a bhios a' cur phrògraman a-mach.

Tha obair Sgrìobhaiche na Colaiste maoinichte le Urrasairean na Colaiste fhèin agus le airgead bho Chomhairle nan Ealan a tha air taic a thoirt dhan dreuchd chudromach seo bhon a thòisich i ann an 1973.

A' bruidhinn mun obair ùr aige thuirt Iain Finlay: "'S e aon rud, gu bheil mise nas eòlaiche air theatre na tha mi air bàrdachd. Agus le theatre, 's e rud a th' ann a tha nas freumhaichte sa choimhearsnachd, chanainn, a thaobh a bhith toirt daoine còmhla. Mar eisimpleir dh' fhaodadh daoine dealbh-cluiche a sgrìobhadh còmhla: ag obair air rudan còmhla, mar shin tha e rud beag eadar-dhealaichte bhon bhàrdachd.

"Tha mi an dòchas gum bi cothrom ann le bùthan-obrach. Bidh cothrom aig daoine a thighinn dha na bùthan-obrach le smaoin, ge bith an e dealbh-chluiche neo nobhail neo càil mar shin, dhèanainn mo dhìcheall an cuideachadh gus pìosan mar shin a thoirt air adhart. A thaobh oileanaich, ma tha dòigh ann as urrainn dhaibh a thighinn còmhla le cuideigin a chuidicheas iad, 's e rud math a th' ann. 'S e rud math mun t-Sabhal Mhòr, tha an uiread de chruthachaileachd ann. Tha an uiread de dhaoine cruthachail ann agus tha na h-oileanaich fhèin san t-Sabhal cruthachail, tha e math gu bheil post ann a-nis a chuidicheas le sin."

A bharrachd air a bhith cuideachadh dhaoine le an cuid sgrìobhaidh aig an t-Sabhal Mhòr, tha tòrr a bharrachd sgrìobhaidh fa-near do dh' Iain Finlay. Tha e gu bhith 'g obair air dealbhan-cluiche agus nobhail eile. Agus tha an dreuchd ùr aige dol a thoirt a' chothruim sin dha le bhith faighinn taic bhon t-Sabhal Mhòr is Comhairle nan Ealan le chuid sgrìobhaidh.

Thuirt Tormod MacGilliosa stiùiriche an t-Sabhail Mhòir, "Rud a bha tarraingeachd mu Iain Finlay, seo duine òg a tha air tòrr a dhèanamh ann an ùine gu math goirid bho bhith 'g obair ann an theatre, telebhisean agus tha e air nobhail a sgrìobhadh. Agus bha sinn a' smaoineachadh gum biodh e tarraingeach do dh' oileanaich ma bha e gu bhith mun cuairt an àite, agus tha tòrr eòlais aige airson duine òg. Rud eile mu dheidhinn Iain Finlay, 's e mar a tha e a' cur a-mach a shealladh fhèin air an obair.

"Cuideachd, nuair a smaoinicheas tu air ais air na daoine a bha nan sgrìobhaichean an seo, faodaidh tu a ràdh gu bheil ainm aig a h-uile duine aca, agus chan e sin a-mhàin ach gu bheil ainm aig feadhainn a bha suathadh riutha nuair a bha iad nan oileanaich an seo. 'S e dreuchd gu math cudromach a th' ann a thaobh litreachas na Gàidhlig agus mar sin tha sinn a' coimhead air toradh math bho obair Iain Finlay."

Lean e air: "Tha sinne còmhla ri Comhairle nan Ealan a' toirt saorsa do dhaoine airson bliadhna neo dà bhliadhna iad fhèin a leasachadh ann a bhith sgrìobhadh. 'S e sin an rud as cudromaiche. Nuair a smaoinicheas tu air na cothroman a tha daoine eile air fhaighinn às an dreuchd seo ann a bhith suathadh ri na sgrìobhaichean sin: tha iad air ùidh a dhùsgadh ann an rosg, bàrdachd agus dràma."

Logo agus ceangal gu làrach-lìn Chomhairle nan EalanThuirt Gavin Wallace a tha os cionn litreachais aig Comhairle nan Ealan: "Tha sgeama Sgrìobhaiche Sabhal Mòr Ostaig a' toirt cothrom do sgrìobhadair Gàidhlig a tha aithnichte an cuid eòlais, an sgilean agus comhairle a thoirt do ghinealach ùr de dh'oileanaich agus do dhaoine a tha iad fhèin an dùil sgrìobhadh. Tha e na thoileachas mòr do Chomhairle nan Ealan taic a thoirt dhan sgeama seo mar phàirt dhen Ro-innleachd Litreachais againn agus mar phàirt dhen Ro-innleachd againn airson nan Ealan Gàidhlig."