OILEANAICH AN T-SABHAIL MHÒIR AIG A' MHÒD NÀISEANTA RIOGHAIL
Oileanaich an t-Sabhail Mhòir a bhios a' dol sìos don Mhòid Nàiseanta Rìoghail ann am Peàirt am-bliadhna. 'S iad Fiona Dunn, Lauren Tait, Derek MacIlleathain, Lorena Fhriseil, Steven MacIomhair, Una NicLeòid agus Alasdair Whyte. Bidh cuid de na h-oileanaich a' gabhail pàirt anns na co-fharpaisean agus cuid a' toirt cuideachadh don Chomunn Ghaidhealach. Thathar a' guidhe gach soirbheachas dhaibh.

Bidh Sabhal Mòr Ostaig agus Sgleog aig Fèill-reic a' Mhòid cuideachd, ann an Leabharlann A.K. Bell anns a' bhaile. Feuch gun tadhal sibh!

** Thoiribh sùil air làrach-lin a' Phàipeir Bhig airson dealbhan den Mhòd. **