OILEANAICH AN T-SABHAIL AIR LETH SOIRBHEACHAIL AIG AN FHÈIS PHAN CHEILTEACH

Dealbh air Diane NicLeòid, Joy Dunlop, Anna Rothach agus Oighrig NicIlleBhàin a' sealltainn na duaisean a fhuair iad aig an Fhèis Phan CheilteachChuir Sabhal Mòr Ostaig meal-a-naidheachd air na h-oileanaich aca nuair a thill iad à Èirinn an t-seachdain sa chaidh le dà dhuais nan làimh. Bha buidheann air pàirt a ghabhail san Fhèis Phan Cheilteach ann an Trá Lí airson an darna bliadhna agus iad a' co-fharpais an aghaidh luchd-ciùil à Èirinn, a' Chuimrigh, a' Bhreatainn Bhig agus a' Chòrn.

Bhuannaich na h-oileanaich a' chiad duais ann am Farpais na Buidhne airson an darna turas, a' seinn òrain traidiseanta le taic bho luchd-ciùil. Cuideachd fhuair am buidheann an treas àite ann am farpais airson Òrain Ùr Eadar-nàiseanta. Thuirt Joy Dunlop às a' Choingheal faisg air an Òban, "Bha sinn ag iarraidh tilleadh a Thrá Lí an dèidh cho math 's a chòrd e rinn an-uiridh. Bha an luchd-ciùil bho na dùthchannan eile fìor mhath agus chòrd an ceòl 's na h-òrain aca rinn gu mòr. Bha sinn uabhasach toilichte le na duaisean a fhuair sinn - cha robh dùil againn gun dèanamaid cho math."

A bharrachd air na co-fharpaisean, bha na h-oileanaich a' cluich is a' seinn aig consairtean, cèilidhean agus seiseanan air feadh a' bhaile, cuide ri chàich a chaidh ann às Alba. Chòrd e riutha gu h-àraid coinneachadh ri daoine bho na dùthchannan eile, "Tha an Fhèis seo gu math cudthromach airson ceanglaichean eadar na dùthchannan Ceilteach a bhrosnachadh", thuirt Joy, "Bha sinn fìor thoilichte inbhe na Colaiste agus inbhe na Gàidhlig a thogail nam measg. Ged a tha na cànanan Ceilteach diofraichte tha e follaiseach gu bheil dàimh làidir eadarainn agus tha ar cultar gar tarraing ri chèile."

Fhuair turas nan oileanach taic bhon Cholaiste agus bho Ailean MacColla, Cathraiche Buidheann na h-Alba, agus thathar an dòchas gum bi oileanaich an t-Sabhail a' nochdadh a-rithist air prògram na Fèise anns na bliadhnaichean ri thighinn.