RANNSACHADH NA GÀIDHLIG 2006 - GAIRM AIRSON PHÀIPEARAN

Dealbh air tè a' dèanamh rannasachaidh air leabhraichean ann an Leabharlann an t-Sabhail18-21 an t-Iuchar, 2006

Tha Rannsachadh na Gàidhlig ga chumail a h-uile dà bhliadhna. Chaidh co-labhairtean a chumail gu ruige seo aig oilthigh Obar Dheadhain, Ghlaschu agus Dhùn Èideann. Thèid a' cheathramh tè a chumail aig Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach san Iuchar 2006.

Cuirear fàilte air pàipearan fa chomhair gach cuspair aig a bheil buntannas ris a' Ghàidhlig. Faodar an lìbhrigeadh sa Ghàidhlig no sa Bheurla.

Tha sùil ri suas ri 80 pàipear, 20 mionaid de dh'fhaid, le ùine a bharrachd airson deasbad. Thèid an leughadh ann an seiseanan fa leth a rèir a' chuspair. Iarrar geàrr-chunntasan de phàipearan a chur gu sm00rng@groupwise.uhi.ac.uk ro 31 am Faoilleach 2006.

Nochdaidh geàrr-chunntasan nam pàipearan a thaghar air làraich-lìn na co-labhairt aig www.smo.uhi.ac.uk/rng2006. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh san aon àite air clàradh, cosgaisean, àiteachan-fuirich, cùram cloinne agus turasachd.