Dealbh air Siùsaidh HardySORAIDH SLÀN LE SIÙSAIDH!

Bu toigh leinn meal a naidheachd a chur air Siùsaidh Hardy, a tha air obair ùr fhaighinn mar Stiùiriche Chlì Gàidhlig, buidheann a tha a' brosnachadh ionnsachadh is inbhe nàiseanta na Gàidhlig. Dh'obraich Siùsaidh aig Sabhal Mòr Ostaig mar Cho-òrdanaiche a' Chùrsa Inntrigidh airson ceithir bliadhna agus bha i an sàs ann a bhith ga chur air bhonn. Bha meas mòr aig luchd-obrach agus oileanaich oirre agus bidh sinn ga h-ionndrainn. Tha sinn a' guidhe a h-uile soirbheachas dhi anns an obair ùr aice.

ALL THE BEST TO SUSIE

We would like to congratulate Susie Hardy on her new appointment as Director of Clì Gàidhlig, an organisation which promotes the learning and national status of Gaelic. Susie worked at the College for four years as Coordinator of the access course, An Cùrsa Inntrigidh, and was involved in setting it up. She was very popular with both staff and students and will be missed. We wish her every success in her new post.