OILEANAICH FHIALAIDH A' CUR RO GOIREASAN AN T-SABHAIL MHÒIR

Thug dithis oileanach seachad tiodhlacan caran neo-àbhaisteach do Shabhal Mòr Ostaig agus chaidh fialaidheachd an dithis oileanach a chomharrachadh aig cuirm bheag sa Cholaiste an t-seachdain sa chaidh.

Cheannaich Ellen Beard bho na Stàitean Aonaichte meur-chlàr airson a’ chùrsa-chiùil ùir aig SMO agus cheannaich Eilidh Rosach à Sruighlea làr ùr airson an Talla Mhòir, an t-àite far an tèid a’ mhòr-chuid de chèilidhean agus cuirmean-ciùil aig a’ Cholaiste a chumail.

Thuirt Ellen Beard bho Washington D.C.: “Bha na h-adhbharan agam gu math fèineil. Nuair a thàinig mi an seo, bha e iongantach dhòmhsa nach robh seòmraichean-ciùil le piano ann, agus mar sin cheannaich mi meur-chlàr. Tha mi an dòchas gum bi am prògram ciùil ùir aig Sabhal Mòr Ostaig soirbheachail agus gum bi na seòmraichean-ciùil ùra air an deagh-chleachdadh.”

Bha Ellen Beard na neach-lagha agus a tha i dìreach air crìoch a chur air a’ Chùrsa Comais aig SMO, a’ chiad bhliadhna de na Cùrsaichean Ceum. Thog i ùidh ann an Gàidhlig air sgàth ’s gu bheil i càirdeas fad às aice dhan bhàrd ainmeil bhon 18mh linn, Rob Donn MacAoidh, agus tha i am beachd tilleadh an ath-bhliadhna airson an dàrna bliadhna de Cheum a dhèanamh.

Thuirt Eilidh Rosach: “Tha mi air a bhith tighinn dhan t-Sabhal Mhòr airson iomadh bliadhna airson cùrsaichean goirid, agus dh’fhàs mi na bu shine agus dh’fhàs mo ghlùinean na bu mhiosa. Bha an làr cruaidh a’ cur dragh orm nuair a bha sinn a’ dannsa. Mar sin, chuir mi romham làr ùr fhaighinn agus rudeigin a thoirt air ais dhan cholaiste. A-nis tha an làr agus mo ghlùinean nas fheàrr!”

Rugadh agus thogadh Eilidh Rosach ann an Lunnainn agus an uair sin ghluais i gu Sruighlea far a bheil i na h-òraidiche ann an eòlas-inntinn aig Oilthigh Sruighlea. Tha i air a bhith ag ionnsachadh Gàidhlig fad iomadh bliadhna agus tha i air a bhith a’ tighinn gu na cùrsaichean goirid airson còrr is deich bliadhna. Rinn Eilidh cuideachd an Cùrsa Comais am-bliadhna.

Thuirt Ceannard an Fhoghlaim aig SMO Iain Tormod MacLeòid: “Tha e na thoileachas dhomh taing mhòr a thoirt do Ellen agus Eilidh airson am fialaidheachd. ’S e goireasan mìorbhaileach dhan Cholaiste a bhios anns an làr agus am piano ùr. Tha iad air leth freagarrach an-dràsta leis an Ceum BA Gàidhlig is Ceòl Traidiseanta air ùr thòiseachadh agus tha iad a’ cur ris na leasachaidhean eile a thaobh seòmraichean ciùil agus goireasan dideatach a bhios rim faotainn anns an togalach Fàs, an t-ionad ùr airson Gnìomhachasan Cruthachail is Cultarail.”

Fiosrachadh don luchd-deasachaidh:

  1. ‘S e Colaiste Ghàidhlig na h-Alba a th’ ann an Sabhal Mòr Ostaig (suidhichte ann an Slèite san Eilean Sgitheanach) a tha air grunn dhuaisean fhaighinn a thaobh càileachd an fhoghlaim a tha iad a’ liubhairt. Tha iad a’ liubhairt chùrsaichean Dioplòma, Ceum is For-cheum a bharrachd air cùrsaichean air astar, uile tro mheadhan na Gàidhlig.
  2.  

  3. Am measg nan cùrsaichean làn-thìde a tha SMO a’ liubhairt: Cùrsa Comais, Gàidhlig is Conaltradh, BA is BA (le urram) ann an Cànan is Cultar na Gàidhlig, BA is BA (le urram) Gàidhlig is Iomall a’ Chuain Siar, BA (le urram) Gàidhlig agus na Meadhanan, BA Gàidhlig agus Ceòl Traidiseanta, Dioplòma sna Meadhanan Gàidhlig agus MA ann an Cultar Dùthchasach agus an Àrainneachd. A bharrachd orra sin tha an Cùrsa Inntrigidh agus na cùrsaichean goirid a tha ruith tron t-samhradh agus an cùrsa pìolatach ùr ‘Cuir Peann ri Pàipear’ gan ruith.

 

AIRSON TUILLEADH FIOSRACHAIDH CÙIR FÒN GU NICOLA NICTHÒMAIS AIR 01471 888301.